EN
Начало » Новини » Форум „Българска граматика“

Форум „Българска граматика“

Тема „Граматика и прагматика“

Организират Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“

19 ноември 2015 г., четвъртък, 10,00 до 12,30 ч. и от 14,00 до 16,00 ч.

София, Институт за български език при БАН

Програма

Руселина Ницолова

Някои противоречия при  прилагане на комуникативните максими на Грайс

Стефана Димитрова

Йерархичната зависимост между граматиката, семантиката и прагматиката

Дафина Генова (ВТУ)

За експлицитния характер на граматичното и имплицитния на прагматичното и тяхното взаимодействие в дискурса. Дискусия върху книгата на MiraAriel “Pragmatics and Grammar” (2008)

Стоян Буров (ВТУ)

Прагматика на граматиката, или за прагматичния избор на граматичните средства. Обобщен анализ на наблюденията на Б. Ю. Норман в книгата му „Лингвистическая прагматика“ (2009) с привличане на материал от граматиката на българския език

Всеки от участниците може да подготви кратко изказване, свързано с общата проблематика, което ще бъде представено по време на дискусията. Заявените до момента са (по реда на постъпването):

Милена Попова (СУ)

Прагматични аспекти на синтаксиса в испанския език

Йовка Тишева (СУ)

Прагматичните маркери (върху материал от българската устна реч)

Верка Иванова (ВТУ)

Да-изреченията – между граматика и прагматика

Яна Пометкова (РУ)

Прагматичен аспект на адвербиализациите и номинализацииите

Марина Джонова (СУ)

Учтивост и прагматика

Моля потвърдете присъствието си на адрес: //dcl.bas.bg/forum/

От oрганизаторите