EN
Начало » Конкурси » Процедури » Конкурс за доцент с участник гл. ас. д-р Милен Томов

Конкурс за доцент с участник гл. ас. д-р Милен Томов

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език, съгласно обявата в ДВ бр. 68/22.08.2017 г.

 

Предоставени материали:

 

Резюмета

Списък на цитиранията

 

Рецензии и становища:

 

1. Проф. д.ф.н. Владко Мурдаров – рецензия

2. Доц. д-р Руска Станчева – рецензия

3. Проф. д-р Красимира Алексова – становище

4. Проф. д-р Васил Райнов – становище

5. Доц. д-р Владислав Миланов – становище

6. Доц. д-р Калина Викторова – становище

7. Проф. д-р Сия Колковска – становище