EN
Начало » Конкурси » Процедури » КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ С УЧАСТНИК гл. ас. д-р Ваня Ангелова Мичева

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ С УЧАСТНИК гл. ас. д-р Ваня Ангелова Мичева

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език, съгласно обявата в ДВ бр. 9/02.02.2016 г. за нуждите на Секцията за история на българския език.

Предоставени материали:

Анотации

Списък на цитиранията и позоваванията

Справка за приносите

Рецензии и становища:

1. Чл.-кор. д.ф.н. Емилия Пернишка – рецензия

2. Проф. д-р Елка Мирчева- рецензия

3. Проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова – становище

4. Проф. д.ф.н. Татяна Славова – становище

5. Доц д-р Ивона Карачорова – становище

6. Доц. д-р Георги Митринов – становище

7. Доц. д-р Татяна Мострова – становище

начало