EN
Начало » Конкурси » Процедури » Конкурс за професор с участник доц. д-р Ана Иванова Кочева

Конкурс за професор с участник доц. д-р Ана Иванова Кочева

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език, за нуждите на Секцията за българска диалектология и лингвистична география, съгласно обявата в ДВ, бр. 56 от 23.06.2020 г.

Предоставени материали:

Резюмета (български) (английски)

Списък на цитиранията

Рецензии:

1. Доц. д-р Владислав Маринов (български) (английски)

2. Проф. д-р Елка Мирчева (български) (руски)

3. Проф. д.ф.н. Елена Николова (български) (английски)

Становища:

1. Проф. д.н. Анна Чолева-Димитрова (български) (английски)

2. Проф. д-р Красимира Алексова (български) (руски)

3. Проф. д-р Лучия Антонова-Василева (български) (английски)

4. Доц. д-р Радослав Цонев (български) (английски)