EN
Начало » Структура » Етнолингвистика » Сътрудници » проф. д-р Мария Китанова

проф. д-р Мария Китанова

Информация

Професор

Секция за етнолингвистика

Служебен телефон: 02/ 970 29-74

Имейл: m.kitanova@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • диалектология
  • фонология
  • етнолингвистика
  • лингвокултурология

Награди:

Медал „Кирил и Методий“ от Славянския фонд на Русия

Образование и опит

Образование и опит

1977 г. Магистър по българска филология, диплома № 0832131977, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1997 г. доцент, ВАК: Диплома № 18453

1982 г. доктор, ВАК: Диплома № 11916

Научна дейност

Проекти

2006 – 2008 г. Картината на света в българските пословици и поговорки – ЕБР /Русия/ със Сектора по етнолингвистика и фолклор в Института по славянознание към РАН. Ръководител

2009– 2011 г. Концептите „свой – чужд” в българските пословици и поговорки – ЕБР /Русия/ със Сектора по етнолингвистика и фолклор в Института по славянознание към РАН. Ръководител

2012 – 2014 г. „Език и култура в епохата на глобализацията“ – Съхраняване на културното наследство в глобализиращия се свят, ЕБР /Русия/; със Сектора по етнолингвистика и фолклор в Института по славянознание към РАН. Ръководител

2012 – 2014 г. Проект, финансиран от БАН: Анотирана библиография по етнолингвистика (2000 – 2010), срок: 2012 – 2014 г. Ръководител

2013 – 2015 г. Концептите „дом“, „труд“ и „свобода“ в българския език – част от международния проект EUROJOS. Проектът е по линия на Комисията по етнолингвистика към МКС с председател проф. Й. Бартмински. Ръководител.

2013 – 2017 Етнолингвистичен речник на народната медицина. Участник.

2015 – 2017г. Модел за съпоставително изследване на фрагменти от народната култура на български словашки език. Проект по ЕБР с Института по славистика „Ян Станислав“ към Словашката академия на науките. Проект по ЕБР. Ръководител

Членство в научни организации

Член на етнолингвистичната комисия към ВКС

Участие в редакционни колегии

Известия на българския език (ISSN 0323-9934), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“: 2014 до сега, член на редколегия.

Славянский мир в третьем тысячелетии, Институт славяноведение, РАН, ГАСК, Славянский фонд России (ISBN 978-7576-0234-9): 1915 до сега, член на редакционен съвет.

Сп. Научный диалог, Волгоград: (ISSN 2227-1295 (Online), ISSN 2225-756X ), член на редакционен съвет, от 2013 до сега член на редакционен съвет.

Участие в организационни и програмни комитети на конференции

Международна конференция 1100 г. от успението на св. Климент Охридски, София, 25 – 27.11.2016г. член на национален организационен комитет.

Национална конференция „Българският език древен, съвременен, единен“, посветена на 80 г. от рождението на проф. дфн Бл. Шклифов, ноември, 2016 г., председател на организационен комитет

Публикации

Монографии

Китанова, М. Стилистична функция на диалектизмите в съвременната художествена проза. София, Изд. „Ето“, 2008. 125 с. ISBN 978-954-9859-41-6.

Китанова, М. Етнолингвистични етюди. Велико Търново, Изд. „Знак’94“, 2010. 135 с. ISBN 954-8305-09-9.

Китанова, М. Свой за чуждите и чужд за своите. Варна, LiterNet, 2012. 124 с. ISBN 948-954-304-396-5.

Колектив. Сакар. София, АИ „Проф. Марин Дринов“, 2002. ISBN 954-430-910-1/954-8458-17-9. Автор на частта „Говори“, с. 460 – 469.

Китанова, М. Род, семья и дом в болгарской культуре и языке. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. 184 с. ISBN 978-3-659-70549-6

РЕЧНИЦИ

Китанова, М., П. Легурска. Тематичен речник на термините на народния календар. София, АИ „Проф. Марин Дринов“, 2008. 150 с. ISBN 978-954-322-079-3.

Легурска, П., Н. Павлова, М. Китанова. Човешкият живот – раждане, сватба, погребение. Тематичен речник на българската семейна обредност. София, АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012. 166 с. ISBN 9789543225484.

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. Tom 1: DOM (pod redakcią Jerzego Bartmińskiego). Lublin, 2015, ISBN 978-83-7784-758-9. Автор на българските материали: „Концептът ДОМ в българската езикова картина на света“ с. 237 – 261.

АТЛАСИ

Български диалектен атлас (Обобщаващ том). T. I: Фонетика. София, ИК „Труд“, 2001, ISBN 954-90344-1-0. Автор на карти 17, 82, 83, 94, 12; 96.