EN
Начало » Структура » Етнолингвистика » Сътрудници » доц. д-р Марияна Витанова

доц. д-р Марияна Витанова

Информация

Доцент, доктор

Секция за етнолингвистика

Служебен телефон: 979-37-11

Имейл: marianav@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • етнолингвистика
  • културология
  • диалектология
  • лексикология
  • лексикография

Образование и опит

Образование и опит

1976 – 1981: магистър по българска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1982 – 1986: докторант, Секция за българска диалектология и лингвистична география

1986 – 1987: проучвател, Секция за българска диалектология и лингвистична география,

1987 – 1999: научен сътрудник, Секция за българска диалектология и лингвистична география,

1999 – 2006: старши научен сътрудник ІІ степен/доцент, Секция за българска диалектология и лингвистична география,

2007 – до момента: доцент, Секция за етнолингвистика

Научна дейност

Проекти

Етнолингвистичен речник на българската народна медицина
Ръководител: доц. д-р Марияна Витанова
Срок: април 2013 г. – април 2016 г. (първи етап). Обсъден и приет от НС.
Срок: април 2016 г. ‒ април 2019 г. (втори етап)

Музикалният свят на българина в лексикалната система на българските диалекти (етнокултурни аспекти)
Ръководител: доц. д-р Марияна Витанова
Срок: 2016 г. -2018 г.

Концептите „дом“, „свобода“ и „труд“ в българския език.
Част от международния проект EUROJOS. Проектът е по линия на Комисията по етнолингвистика към МКС с председател проф. Й. Бартмински.
Ръководител: доц. д-р Мария Китанова
М. Витанова. Концептът труд/работа в българската езикова картина на света
Срок: 2014 г. – 2015 г

Език и култура в епохата на глобализацията. Съхраняване на културното наследство в глобализиращия се свят.
Проект по ЕБР съвместно със Сектора по етнолингвистика и фолклор в Института по славянознание към РАН.
Ръководител: доц. д-р Мария Китанова
М. Витанова. Здраве и болест в диалектите и фразеологията
Срок: 2012 г. – 2014 г.

Анотирана библиография по етнолингвистика (2000-2010)
Ръководител: доц. д-р Мария Китанова
Срок: 2012 г. – 2014 г.

Социокултурни контакти и взаимодействия в Централна и Югоизточна Европа (История и съвременност).
Проект по ЕБР съвместно със Сектора по етнолингвистика и фолклор в Института по славянознание към РАН.
Ръководител: проф. д-р Е. Мирчева.
Подтема: Бинарната опозиция свой – чужд в българската народна култура.
Ръководител на подтемата: доц. д-р М. Китанова
М. Витанова. Градът и селото във фразеологията и паремиите
Срок: 2009 г. – 2011 г.

Зоонимите в българските пословици, поговорки и фразеологизми
Изпълнител: доц. д-р М. Витанова
Срок: 2008 г. – 2010 г.

Славянските езици. Проблеми на историята, диалектологията, етнолингвистиката и съвременната езикова ситуация.
Проект по ЕБР съвместно със Сектора по етнолингвистика и фолклор в Института по славянознание към РАН.
Ръководител: проф. д-р Елка Мирчева.
Подтема: Българската картина за света в огледалото на пословиците поговорките и фразеологията
Ръководител: доц. д-р Мария Китанова
Подтема: Карпато-балкански диалектен ландшафт
Ръководител: доц. д-р Лиляна Василева
Срок: 2006 г. – 2008 г.

Елекронен архив на термините на българската духовна и материална култура
Ръководител: доц. д-р М. Китанова

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Международен комитет на славистите. Комисия по диалектология, член (2009 – до момента)
Съюз на учените в България

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ СЪВЕТИ И ЕКСПЕРТНИ КОМИСИИ

2004 г. – до момента: член на Научния съвет при Института за български език

2012 г. – 2015 г. ‒ секретар на НС

2013 г. ‒ до момента: член на Атестационната комисия при ИБЕ

Публикации

Дисертация

Говорът на с. Еникьой (Кръстополе), Ксантийско. София, 1986. 324 с.

Монографии

Витанова, М. Языковые фрагменты. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2015. 93 с. ISBN 978-3-659-64774-1.

Витанова, М. Човек и свят. Лингвокултурологични проучвания. София, Изд. „БУЛ-КОРЕНИ“, 2012. 207 с. ISBN 978-954-798-054-9 (Финансирана от Фонд „Научни изследвания‟ към МОМН).

Витанова, М. Зоонимите в българските пословици, поговорки и фразеологизми. Депозирана в НАЦИД № Нд 91/2011.

Витанова, М. Наречия за време в българските говори. 205 с. Депозирана в НАЦИД № Нд 78/2000.

Атласи

Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Ч. ІV. Морфология (авторски колектив). София, Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“. 2016. ISBN 978-954-322-857-7.

Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Ч. І‒ІІІ. Фонетика. Акцентология. Лексика (авторски колектив). София, КИ „Труд“, 2001. ISBN 954-90344-1-0.

Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Встъпителна част (авторски колектив). София, 1988.

Студии и статии в сборници

Витанова, М. Концептът труд/работа в българската езикова картина на света. – В: Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 3 PRACA, red. Jerzy Bartmiński, Małgorzata Brzozowska, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2016, с. 279 – 307. ISBN 978-83-7784-906-4.

Витанова, М. Здравето и болестта в лексикалната система на българските диалекти. ‒ Journal of Process Management ‒ New Technologies. Vol. 8/1, 2015, p. 427 – 430. ISBN 2334-749 (online), www.jamnt.com

Витанова, М. Особености на морфологичната система на с. Еникьой (Кръстополе), Ксантийско. – В: Приноси към теорията и практиката на езиковото образование. В памет на проф. Кирил Димчев. София, „Булвест 2000“, 2015, с.130 – 137. ISBN 978-954-18-0960-0.

Витанова, М. Село и город во фразеологии и диалектах болгарского языка. ‒ В: Славянский мир в третьем тысячилетии. К 1150 летию славянской письменности. Отв. ред. Е. С. Узенева. Кн. ІІ, М., 2013, с. 194 – 217. ISBN 10 5-7576-0275-9; ISBN 13 978-5-7576-0275-2.

Витанова, М. Семантические диалектизмы в болгарских говорах. – В: Диалектная лексика. 2013. Институт лингвистических исследований РАН. – СПб.: Нестор-История, 2013, с. 66 – 71, ISBN 978-5-4469-0219-4.

Витанова, М. Градът и селото в езиковата картина на българина. – В : Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София, АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012, с. 384 – 390. ISBN 978-954-322-521-7.

Витанова, М. Отношение болгар к труду в болгарской языковой картине мира. – В: Славянские языки: единицы, категории, ценностные константы: сб. науч. тр. Отв. ред. Н.А. Тупикова. ‒ Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2010, с. 344 – 366. ISBN 978-5-9669-0790-7.
Витанова, М. Концепт труд в болгарской языковой картине мира. – В: Славянский мир в третьем тысячелетии. Славянские народы: векторы взаимодействия в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе. Отв. редактор Е. С. Узенева. Москва. 2010, с. 398 – 418. ISBN-10: 5-7576-0217-1; ISBN-13: 978-5-7576-0217-2.

Витанова, М. Светът на птиците в българската езикова картина на света. – В: Слово и словесност. Сборник в чест на доц.д-р Юлия Балтова. София, Изд. „ЕМАС“, 2010, с. 60 – 67. ISBN 978-954-357-207-6.

Витанова, М. Лексикална и словообразувателна репрезентация на концепта труд в българския език. – В: Приятели за науката. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Тодор Балкански по случай неговата 65-годишнина. Велико Търново, Изд. „Знак’94“, 2009, с. 86 – 92. ISBN 978-954-8305-02-0.

Витанова, М. Болгарские полевые материалы для „Общекарпатского диалектологического атласа“ (в съавторство с Л. Василева и С. Керемидчиева). ‒ В: Карпато-балканский диалектный ландшафт: Язык и культура. Памяти Галины Петровны Клепиковой. Сборник статей. Ин-т славяноведения РАН. Отв. ред. А. А. Плотникова. Москва, 2008, с. 355 – 479. ISBN 978-5-7576-0216-5.

Витанова, М. Хайнц Миклас. – В: Чуждестранната българистика през ХХ век. Енциклопедичен справочник. АИ „Проф. Марин Дринов“, София, 2008, с. 348-349. ISBN 978-954-322-290-2.

Витанова, М. Кетрин Рудин. – В: Чуждестранната българистика през ХХ век. Енциклопедичен справочник. София, АИ „Проф. Марин Дринов“, 2008, с. 454. ISBN 978-954-322-290-2.

Витанова, М. Божо Чорич. – В: Чуждестранната българистика през ХХ век. Енциклопедичен справочник. София, АИ „Проф. Марин Дринов“, 2008, с. 620-621. ISBN 978-954-322-290-2.

Витанова, М. Названия за дните на седмицата в българските диалекти. – В: Научни приноси в памет на професор Константин Попов. Велико Търново, Изд. „Знак’94“, 2007, с. 400 – 409. ISBN 978-954-8709-82-8.

Студии и статии в научни списания

Витанова, М. Названия, производни от числителни имена, в българските диалекти. – Българска реч, 2016, кн. 2, с. 93 – 104. ISSN 1310-733X.

Витанова, М. Приносът на Благой Шклифов в проучването на югозападните български говори. – Ел. списание „Дзяло“, бр. 8, 2016. ISSN 1314-9067; www.abcdar.com
Витанова, М. Здравето и болестта в диалектите и фразеологията. – Ел. списание „Дзяло”, бр. 5, 2015. ISSN 1314-9067; www.abcdar.com

Витанова, М. Трудът и мързелът в българската езикова картина на света. – Българска реч, 2015, кн. 1, с. 112 – 121. ISSN 1310-733Х.

Витанова, М. Номинационни особености на лексиката, свързана с народната медицина в българските диалекти. – Българска реч, 2015, кн. 3, с. 127 – 133. ISSN 1310-733Х.
Витанова, М. Здравето и болестта в българския език. − Български език, 2014, кн. 3, с. 82 – 89. ISSN 0005-4283.

Витанова, М. Лексикалната система на говора на с. Еникьой (Кръстополе), Ксантийско. − Българска реч, 2014, кн. 2, с.48 – 54. ISSN 1310-733Х.

Витанова, М. Семантичните диалектизми в българските диалекти. − Българска реч, 2013., кн. 2, с. 41 – 44. ISSN 1310-733Х.

Витанова, М. Топонимите във фразеологията на българския език. − Български език, 2012, кн.2, с. 25 – 30. ISSN 0005-4283.

Витанова, М. Лексикална репрезентация на концептите село и град в българския език. – Българска реч, 2012, кн. 1, с. 35 – 39. ISSN 1310-733 X.

Витанова, М. Състояние на българската диалектология в началото на ХХІ век (2000 г. – 2010 г.). – Gwary dziś.6.Aktualne problemy dialektologii słowiańskiej. Poznań 2012, Wyawnictwo PTPN, 235 – 241. ISSN 1898-9276.

Витанова, М. Лексикална репрезентация на концепта мързел в българската езикова картина на света. – Многообразие в единството. Значим научен принос. 1’2011, с. 113 – 188. ISSN 1314-0825.

Витанова, М. Външният вид на българина, отразен в устойчивите словосъчетания. – Многообразие в единството. История и съвременност. 2, 2011, с. 285 – 290. ISSN 1314-0825.

Витанова, М. Портретът на българина в устойчивите сравнения. – Български език, 2011, кн. 4, с. с. 36 – 45. ISSN 0005-4283.

Витанова, М. Концептът труд в българската езикова картина на света. − Българска реч, 2009, кн. 1-2, с. 71 – 80. ISSN 1310-733 X.

Витанова, М. Човекът и светът на животните в българските устойчиви сравнения. – Български език, 2009, кн. 2, с. 33 – 45. ISSN 0005-4283.

Витанова, М. Манастирът и монасите в езиковата картина на българина. – Език и литература, 2008, кн. 1-2, с., 308 – 314.
Витанова, М. Названия за жилище в българските диалекти. – Българска реч, 2007, кн. 2, с. 131 – 135. ISSN 1310-733 X.

Статии в сборници от конференции

Витанова, М. Проблеми при съставянето на „Етнолингвистичен речник на българската народна медицина“. – In: Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky. Bratislava – Sofia 2017. Ed. Doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, Доц. д-р Мария Китанова, Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. Centrum exelentnosti SAV. Veda. s, 75 – 80. ISBN 978-954-92489-8-2; EAN 9789549248982.

Витанова, М. Диалектната лексика и речниците. – В: Лексикографията в началото на ХХI в. Доклади от „Седмата международна конференция по лексикография и лексикология“ (София, 15 – 16 октомври 2015 г.). София, Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 219 – 225. ISBN 978-954-322-875-1.

Витанова, М. Етнолингвистичен речник на народната медицина. – В: За словото ‒ нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Е. Пернишка. София, Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 120 – 123. ISBN 978-954-322-835-5.

Витанова, М. Трудът и почивката в българската езикова картина на света (по данни на диалектите). – В: Професор Иван Кочев ‒ живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник. София, Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 183 – 187. ISBN 978-954-322-852-2.

Витанова, М. Лексикални особености в диалекта на село Кръстополе (Еникьой), Ксантийско. – В: Съвременните измерения на едно научно прозрение. 150 години от рождението на Ватрослав Облак. София, Изд. „Мултипринт“, 2015, с. 109 – 114. ISBN 978-954-362-160-6.

Витанова, М. Этнолингвистический словарь народной медицины. – В: Славянская диалектная лексикография. Материалы конференции. Отв. ред. О. Н. Крылова. Санкт-Петербург, Изд. „Нестор-История“, 2014, с. 33. ISBN 978-5-4469-0450-1.

Витанова, М. Селото и градът в лексикалната система на българските диалекти. – В: 70 години българска академична география. Доклади от „Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология“, София, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“ – БАН, 24 – 25 септември 2012 г. София, АИ „Проф. Марин Дринов“, 2013, с. 591 – 596. ISBN 978-954-322-578-1.

Витанова, М. Семантические диалектизмы в болгарских говорах. – В: Славянская диалектная лексикография: Материалы конференции (Отв. ред. С. А. Мызников, О. Н. Крылова, И. В. Бакланова). Ин-т лингв. Исслед. РАН. – СПб.: Наука 2011, с. 22 – 23. ISBN 978-5-02-038266-4.