EN
Начало » Структура » Етнолингвистика » Сътрудници » гл. ас. д-р Надежда Николова

гл. ас. д-р Надежда Николова

Информация

главен асистент, доктор

Секция за етнолингвистика

Имейл: n.nikolova@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • терминология и терминография
  • история на книжовния език
  • езикова култура
  • прагматика
  • комуникация
  • етнолингвистика
  • лингвокултурология

Образование и опит

Образование и опит

1983 – 1988: магистър по българска филология, Факултет по славянски филологии, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

1991 – 1992: Курс по професионална адаптация ЦИУУ, СУ „Св. Климент Охридски“ – София

1990 – 1993: ІІ-ри клас квалификация в ЦИУУ, СУ „Св. Климент Охридски“ – София

1993 – 1996: І-ви клас квалификация в ЦИУУ, СУ „Св. Климент Охридски“ – София

2003: Професионална квалификация по базисни компютърни технологии MS, DOS, WINDOWS, MSWORD 2000, MSEXEL 2000, сектор Следдипломно обучение в „Технически университет“ – София

2004 – 2007: Институт за български език – БАН, Секция за българска лексикология и лексикография, докторантура

2007: Защитена дисертация за научната и образователна степен „доктор“

2006 – 2010: проучвател, Секция за българска лексикология и лексикография, Институт за български език, БАН

2011 – до момента: главен асистент, доктор, Секция за етнолингвистика, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, БАН

Научна дейност

Проекти

Речник на българския език (2006 – 2010), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Анотирана библиография по етнолингвистика (2000 – 2010 г.), (2012 – 2014), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Език – етнос – култура. Подтема: Растителният свят в българския фолклор (етнолингвистично изследване) (2012 – 2015), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Електронен архив на Секцията за етнолингвистика. част І, Духовна култура, (2013), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Българската хуманитаристика в контекста на европейското научно дирене (2013), Подтема: Концепцията на проф. Марин Дринов за новобългарския книжовен език (По случай 175 години от рождението му), колективен проект с Институт за исторически изследвания – БАН, участник в проекта

Марин Дринов и неговата концепция за името на град София, проект по програма „Мобилност“, сесия II, финансиран по договор № 83 (2) – 44/ 03.10.2013г. от Национален фонд „Култура“, ръководител на проекта

Етнолингвистични изследвания. Подтема: Етнолингвистичен речник на българската народна медицина (първи етап) (2013 – 2016), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Студентски практики (2013 – 2015), Институт за български език, Българска академия на науките, проект, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд, ментор в проекта

Етнолингвистични теоретични и приложни изследвания. Картината на света в българския език и в съпоставка с други езици; Подтема: Етнолингвистичен речник на българската народна медицина (втори етап) (2016 – 2019), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Външни миграции в България, ХIХ – ХХI в.: историко-демографски, социално-антропологически и етнокултурни аспекти /In-and Out – Migrationsin Bulgaria, 19-21 Centuries: Historical-Demographic, Socio-Antropological and Ethno-Cultural Aspects/; Подтема: Езикова и културна интеграция на имигранти в българското общество през ХХI век, колективен проект с Институт за исторически изследвания – БАН, участник в проекта

Студентски практики – Фаза I, (2016 – 2019), Институт за български език, Българска академия на науките, проект, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейски структурни и инвестиционни фондове, ментор в проекта

Членство в научни организации

Съюз на учените в България, член от 1998 – до момента

Публикации

Монографии

Калина Мичева-Пейчева, Марияна Витанова, Мария Китанова, Йоанна Кирилова, Надежда Николова, Иво Панчев. Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода (2000 – 2010 г.) – В:
Електронно списание „Дзяло“ в областта на хуманитаристиката Х-ХХI в., София: 2016, год. IV, кн. 8, с. 1 – 75. ISSN 1314-9067. http: //www. abcdar. com

Атанасова, А., Д. Благоева, М. Божилова, Е. Георгиева, Цв. Георгиева, Г. Дюлгерова, В. Занев, Е. Кацкова-Михова, С. Колковска, Н. Костова, М. Лилова, С. Манова, Н. Николова, С. Павлова, В. Стойкова, В. Сумрова. Речник на българския език. София. Т. 15. Издателство на БАН „Проф. М. Дринов“, 2015. 1602 с. ISBN 978-954-322-823-2.

Николова Н. Професор Марин Дринов и българската обществено-политическа лексика. София, АИ „Проф. Марин Дринов“, БАН, 2009. 290 с. ISBN 978-954-322-320-6.

Студии/глави в сборници

Николова, Н. Марин Дринов в историята на славистиката. – В: Дриновський збiрник, АИ „Проф. М. Дринов“, БАН, Харкiв – София: 2013, Т. VI, с. 131 – 137. ISBN 978-954-322-705-1-6; ISSN 978-954-322-706-8.

Николова, Н. Софроний Врачански и българският книжовен език. – В: Ярко светило в родната история. Сборник от трудове, посветен на 270 години от рождението на Софроний Врачански, Издателство „З. Стоянов“, София: 2009, с. 202–209. ISBN 978-954-09-0351-4.

Николова, Н. Марин Дринов за лексикографската теория и практика (по повод речниците на Ал. Дювернуа и Н. Геров). – В: Светът на речника. Светът в речника. Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината на чл.-кор. д.ф.н. Емилия Пернишка, ИК „Знак ’94“, В. Търново: 2006, с. 143–150. ISBN10: 954-8709-73-x; ISBN 13: 978-954-87-9-73-x.

Студии и статии в научни списания

Николова, Н. Митология и символика на някои дървета в лингвокултурологичен аспект. – Родознание, Genealogia, кн. 3-4, 2015, с. 111 – 125. ISSN 0861-9573.

Николова, Н. Народни названия и медицинска употреба на босилека в българската традиционна култура. – Родознание, Genealogia, кн. 1-2, 2015, с. 205 – 2016. ISSN 0861-9573.

Николова, Н. Погледът на Марин Дринов върху езика на Паисий Хилендарски и „История славянабългарская“. – Македонски преглед, кн. 4, 2014, с. 71 – 82. ISSN 0861-2277.

Николова, Н. „Да си здрав и силен като дъба“ (Митологичен и символен образ на дъба в българската лингвокултура). – Българска реч, кн. 3, 2014,
с. 53 – 61. ISBN 0861-9573.

Николова, Н. Любомир Милетич в историята на славистиката. (Доклади от Национална научна конференция, посветена на 150-годишнината от рождението на акад. Любомир Милетич, 04.12.2013, София). – Исторически преглед, кн. 3-4, 2013, с. 67 – 73. ISSN 0323 – 9748.

Nikolova, N. Marin Drinov on the First Bulgarian Publishing House in Thessaloniki and Some Books Printed in it. – Linguistique Balkanique, 1, 2013, pp. 55 – 58. ISSN 0324-1653.

Николова, Н. Здравецът в езика и традиционната култура на българина. – Българска реч, кн. 3, 2013, с. 61 – 68. ISSN 0861-9573.

Николова, Н. Образование и култура през епохата на Възраждането във Враца. – Родознание, кн. 3-4, 2013, с.151 – 162. ISSN 0861-9573.

Nikolova, N. Greek – Bulgarian and Bulgarian – Greek dictionary of Neophyte Rilski. – Linguistique Balkanique, 3, 2010, pp. 211 – 217. ISSN 0324-1653.

Николова, Н. За термина обществено-политическа лексика. – Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Серія Філологія, вип. 59, № 901, Харкiв, 2010, с. 82 – 86. КВ № 11825-696ПР.

Николова, Н. 130 години от рождението на акад. Ст. Младенов. – Списание на БАН, кн. 6, 2010, с. 75 – 78. ISBN 0007-3989.
Николова, Н. Приносът на Марин Дринов за изграждане на новобългарския книжовен език. – Списание на БАН, кн. 4, 2008, с. 35 – 40. ISBN 0007-3989.

Статии в сборници от конференции

Николова, Н. Празникът в лингвокултурното пространство на българите. – В: Читалището и училището за духовното израстване на българската нация. Сборник с доклади от Пета национална научна конференция „Духовното израстване на българската нация“, 26.10.2016, София, посветена на 80-годишнината от основаването на НЧ „Н. Хайтов“ – 1936. София, Изд. Съюз на филолозите българисти, 2017, с. 155 – 165. ISBN 978-954-92921-6-9.

Николова, Н. За някои вечнозелени дървета в езика и традиционната култура. – В: Българистични четения – Сегед, 2015. Сборник с доклади от Международна научна конференция, 11-12.06.2015, Сегед, Унгария. Szeged, JATEPress, 2016, с. 255 – 265. ISBN 978-963-315-313-0.

Николова, Н. Неологизмите в съвременния медицински дискурс. – В: Светът е слово. Словото е свят. Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие „Светът е слово. Словото е свят“ по повод 25-годишнината от създаването на Филологическия факултет, 06 – 07.10.2016, Благоевград. Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, 2016, с. 65 – 74. ISBN 978-954-000-085-5.

Николова, Н. Перуниката в езиковата картина и народната духовна култура. – В: Филологията – класическа и нова. Сборник с доклади от Юбилейна научна конференция „Филологията – класическа и нова“, 03.04.2015, София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, с. 693 – 702. ISBN 978-954-07-4082-9.

Николова, Н. За някои плодни дървета в етнолингвистичен аспект. – В: Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието, Юбилеен сборник, в чест на 80-годишнината на проф. Иван Кочев. Сборник с доклади от национална научна конференция „Българският език – балкански, славянски, европейски“ 23 – 24.04.2015. София, Издателство на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 223 – 229. ISBN 978-954-322-852-2.

Николова, Н. Растителният код в сватбената обредност на българите. – В: Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие, посветена на 80-годишнината на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова „Актуални проблеми на съвременната лингвистика“, 05 – 06.09.2015. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 480 – 492. ISBN 978-954-322-872-0.

Николова, Н. Военната терминология в книжовно-езиковата практика на Илия Мусаков. – В: 100 години от участието на врачанци в Първата световна война и Добричката епопея 1915–1918 г. Сборник с доклади от ХII регионална конференция „100 години от участието на Врачанския край в Първата световна война на 1915 – 1918г.“, 19.11.2015, Враца, Изд. Враца, 2016, с. 108 – 129. ISBN 978-619-7102-59-8, ISSN 1314-328Х,

Nikolova, N. Mythological, symbolic and linguistic picture of the mulberry in traditional culture. – In: Collection of papers from the Third International Conference on Chinese Studies “The Silk Road”, 04 – 05.06.2015, Sofia. Sofia, Confucius Institute, 2015, pp. 126 – 131. ISSN 1314-9865.

Nikolova, N. Peter Miyatev and Bulgarian-Hungarian Language Relations. – In: Shared Pasts in Central and Southeast Europe, 17th – 21st Centuries, International scientific conference “Old Topics – New Approaches: Rediscovering the Sources”, 21.05.2015, Hungarian Cultural Institute, Sofia, Bulgaria, Hungarian and Bulgarian Approaches. Auxiliary historical discipline Vol. VIII, Sofia – Budapest, 8, 2015, с. 419 – 425. ISBN 978-954-2903-20-8; ISSN 0205-2504.

Николова, Н. Лазаровден и цветята в езиковата картина и традиционната култура на българина. – В: Сборник с доклади от Международна научна конференция „Научни перспективи на съвременната българистика“, 28-29.04.2014, Будапеща, Starkiss Kft, 2015, с. 50 – 57. ISBN 978-963-12-2873-1.

Николова, Н. Ябълката в езиковата картина и народната култура – славянски паралели. – В: Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от Международна научна конференция „Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки“, 16-17.10.2014. Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, 2015, с. 223 – 231. ISBN 978-954-680-976-6.

Николова, Н. Комуникация и култура в съвременното информационно общество. – В: Сборник с доклади от III Международен конгрес по българистика. Секция „Български език“, Подсекция „Съвременен български език. Норма, комуникации, менталност“, 23 – 26.05.2013. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 99 – 107. ISBN 978-954-07- 3833-8.

Николова, Н. Символиката на дърветата в езика и традиционната култура на българи и сърби. – В: Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Сборник с доклади от II Международна конференция, 9 – 10.11.2012, В. Търново, CD, 2014, с. 199 – 211. ISBN 978-954-524-944-0.

Николова, Н. Актуални аспекти на спортния дискурс. – В: Поредица „Проблеми на социолингвистиката“. Сборник с доклади от XI Международна научна конференция „Езикът във времето и пространството“, посветена на 100-годишнината от рождението на проф. Ст. Стойков, 26-27.10.2012, София. София, Международно социолингвистическо дружество, 2014, с. 308 – 314. ISSN 1314-5401.

Николова, Н. Стилови разновидности в научните трудове на Марин Дринов. – В: Дриновський збiрник. Сборник с доклади от VII Дриновськi читання, мiжнародноï науковоï конференцiï, До 175-річчя віддня на родження Марина Дринова, 15-16 жовтня 2013, Харків, Т. VIІ, Академично издателство „Проф. М. Дринов“, Харкiв – София, 2014, с. 19 – 26. ISSN 978-954-322-812-6.

Николова, Н. Вежливата реч в медицинската практика. – В: VII международна научна конференция „Предизвикателствата на ХХI век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели“, 08-09.12.2014, Варна, ИК „Стено“, Варна: 2014, с. 109 – 113. ISSN 978-954-449-770-5.

Nikolova, N. Тhe Boyana Church – a valuable and world famous monument to cultural heritage of Bulgarians. – In: Cultural corridor VIA DIAGONALIS Culturalturism without boundaries Sofia – Bulgaria, Belgrade – Serbia, International scientific Conference “Cultural Corridor Via Diagonalis”, 03-06.10.2013, Sofia, Bulgaria – Belgrade, Serbia, рр. 286 – 291. ISBN 978-954-300-128-6.

Николова, Н. Марин Дринов и неговата концепция за името на град София. – В: Материалы международно научной конференции „Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии“ – 70 години Филологически факултет на МГУ „Им. М. В. Ломоносова“, 26 – 28.11.2013. Москва, Изд. Макс Пресс, 2013, с. 263 – 265. ISBN 978-5-317-04611-8.

Николова, Н. Фразеологичното богатство в творчеството на Христо Ботев. – В: Сборник с доклади от Международна научна конференция „Езици на паметта в литературния текст“, 26 – 27.04.2013, Факултет по славянски филологии. Велико Търново, Издателство „Фабер“, 2013, с. 517 – 526. ISSN 978-619-00-0111-9.

Николова, Н. Белият цвят и символиката на някои растения. – В: Сборник с доклади от III Международна научна конференция по проблемите на цвета и цветознанието за страните от Югоизточна Европа, 18 – 20.06.2013, В. Търново. София, Balkancolor, CD, 2013, с. 86 – 102. ISSN 1313-4884.

Николова, Н. Интерактивни методи в обучението по чужд език. – В: 50-години – врата към образованието и прозорец към света. Сборник с доклади от юбилейна научна конференция с международно участие, ДЕО-ИЧС към СУ „Св. Климент Охридски“, 14 – 15.06.2013. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2013, с. 542 – 549, ISBN 978-954-07-3610-5.

Николова, Н. Стилистични средства в съвременната медицинска терминология. – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник с доклади от научна конференция с международно участие в чест на 80-годишнината на проф. Славчо Петков, 9 – 10.05.2013. Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, 2013, с. 298 – 304. ISBN 978-954-680-908-7.

Николова, Н. Обществената и културна дейност на Стилиян Чилингиров. (по повод 100 години от Балканската война). – В: Миналото на родния край – послание към бъдещето, 100 години от Балканските войни, 1912 – 1913. Сборник с доклади от IX Регионална краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето“, „100 години от Балканските войни 1912 – 1913“, 28 – 29.11.2012. Враца, Изд. Враца, 2013, с. 132 – 139. ISBN 978-619-7102-06-2; ISSN 1314-328X.

Николова, Н. Семантична адаптация на английските заемки в българската спортна терминология. – В: Годишник „Наука – образование – изкуство. Сборник с доклади от ІV Балканска научна конференция „Науката, образованието и изкуството през 21-ви век“, 30.09. – 01.10.2012, Благоевград, Съюз на учените в България, клон Благоевград, Т. 6, част 2. Благоевград, 2012, с. 319 – 326. ISSN 1313-5236.

Николова, Н. Символният образ на растениятас признак „цвят“ в етнолингвистичен аспект. – В: Сборник с доклади от Национален форум с чуждестранно участие, 20.12.2012, София, „Цвят и образование – 4“, Color grup, CD, 2012, с.187 – 196, ISSN 1314-5142.

Николова, Н. Софроний Врачански и книжовноезиковата ситуация в края на 18 и началото на 19 век (По случай 270 години от раждението му). – В: Българският език и литература в славянски и неславянски контекст. Сборник с доклади от Международна научна конференция, 28 – 29.05.2009, Сегед, Унгария. Szeged, JATEPhess, 2011, с. 64 – 70. ISSN 978-963-306-100-8.

Николова, Н. Интеркултурната комуникация в европейското културно пространство – съвременност, тенденции и перспективи. – В: Взаимодействието теория и практика: ключови проблеми и решения. Сборник с доклади от Международна научна конференция за 20-годишнината на БСУ, 24 – 25.06.2011, Бургас. Габрово, „Екс-Прес“, 2011, Т. 4, с. 126 – 130. ISSN 978-954-9370-81-2.

Николова, Н. Марин Дринов за „Няколко забравени списания на Софрония Врачанскаго. – В: Дриновський збiрник. Сборник с доклади от Международна конференция на VІ Дриновских чтений в Харькове, 8.04. 2010, Академично издателство „Проф. М. Дринов“, БАН, Харкiв – София: 2011, Т. 4, с. 32 – 36. ISSN 978-954-322-410-4.

Николова, Н. Ролята на Иван Вазов за установяване на някои норми на българския книжовен език (по случай 160 години от рождението му). – В: Годишник Наука – образование – изкуство. Сборник с доклади от ІІІ Балканска научна конференция „Науката, образованието и изкуство през 21-ви век“, 09–10.09. 2010, Благоевград, Съюз на учените в България, клон Благоевград, Благоевград: 2010, Т. 4, с. 35 – 41. ISSN 1313-5236.

Николова, Н. Книжовноезиковата практика на Сава Радулов в историята на новобългарския книжовен език – В: Просвета и промяна, посветен в чест на чл.-кор. ст.н.с. І ст. дин Румяна Радкова и по случай 150-годишнината от Болградската гимназия. Сборник с доклади от Международна интердисциплинарна кръгла маса по случай 150-годишнината от Болградската гимназия, 23-24.11.2009. София, Институт за исторически изследвания – БАН, 2010, с. 370 – 378. ISSN 978-954-2903-01-7.

Николова, Н. Към проблема за терминологичната лексика в социолингвистиката. – В: Поредица „Проблеми на социолингвистиката“, посветен на 70-годишнината на акад. М. Виденов. Сборник с доклади от Х научна конференция по социолингвистика „Езикът и социалният опит“, 10-11.04.2010, СУ „Св. Кл. Охридски“. София, ИК „Знак ’94“, Т. Х, 2010, с. 434 – 437. ISSN 978-954-8305-12-9.

Николова, Н. Киберлингвистика и интеркултурна комуникация. – В: Многообразие в единството. Развитие и креативност. Сборник с доклади от Национална научна конференция „Развитие и креативност“, 30.11.2009, София, СУБ, София: 2010, кн. 1, с. 63 – 68. ISSN 1314-08-25.

Николова, Н. Процесите на интеграция и интеркултурната комуникация. – В: Научни трудове на Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Сборник с доклади от Международна славистична конференция „Интеркултурният диалог – традиции и перспективи“ в чест на 30-годишния юбилей на славистиката в Пловдивския университет 27 – 28.11.2008, Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски“, Т. 47, кн. 1, СБ. А. 2009, с. 55 – 59. ISBN 0861-0029.

Николова, Н. Марин Дринов – национална езикова личност. – В: Сборник с доклади от Международен научен симпозиум, посветен на 170-годишнината от рождението на Марин Дринов, Панагюрище, 20 – 21.10. 2008. София, Академично издателство „Проф. М. Дринов“, БАН, 2009, с. 165 – 175. ISBN 978-954-322-333.

Николова, Н. Някои аспекти на съвременните информационни технологии при създаване на двуезични учебни електронни речници. – В: Годишник „Наука – образование – изкуство“. Сборник с доклади от ІІ Балканска научна конференция, „Науката, образованието и изкуството през 21-ви век“, 26 – 27.09.2008, Благоевград, 25 години Съюз на учените в България, клон Благоевград. Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, 2008, Т. 2, с. 174 – 179. ISSN 1313-5236.

Николова, Н. Някои наблюдения върху семантичната структура на заетите абстрактни съществителни имена в научните и публицистични съчинения на Марин Дринов. – В: Лексикографията и лексикологията в съвременния свят в чест на проф. Кристалина Чолакова, София, 21-22.10. 2006. Велико Търново, ИК „Знак ’94“, 2007, с. 186 – 194. ISBN 978-954-87009-76-7.