EN
Начало » Структура » Етнолингвистика » Сътрудници » проф. д.ф.н. Мариана Георгиева

проф. д.ф.н. Мариана Георгиева

Информация

Професор

Секция за етнолингвистика

Служебен телефон: +3592 8580492

Научни интереси:

  • когнитивна лингвистика: когнитивен синтаксис
  • философия на езика
  • дискурс – медиалингвистика

Образование и опит

Образование и опит

2011 г. – до момента: Професор в ИБЕ „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН

2014 – 2017: Депутат в 43-тото НС на Република България

2014 – 2017: Зам.-председател на Комисията по образованието и науката в 43-тото НС на Република България

2013 – 2014: Министър на младежта и спорта

2011 – 2017: Професор в УНИБИТ

2010: Доцент в ИБЕ „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН

2007 – 2010: Член на СНС по Славянско езикознание при ВАК

2004 – 2010: Доцент в БСУ

2001 – 2010: МОМН, Директор на дирекция „Студенти, докторанти и специализанти“

1985 – 2003: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, главен асистент

1984 – 1985: Гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Ботевград, учител по български език и литература

Научна дейност

Проекти

Когнитивни аспекти на изречението (16.07.2020 – 15.07.2023), ръководител на проекта

Езикова личност и езиково пространство в медийния дискурс (1.09.2020 – 31.08.2023), ръководител на проекта

Медиите, образованието и политиката: национални и европейски измерения на езиковата култура в публичната реч (КП 06 ОПР 05/4-17.12.2018), финансиран от Фонд „Научни изследвания“, участник в проекта

Метаезик и пунктуация (2017 – 2020), ръководител на проекта

Властта на езика и медийният дискурс. Мониторинг (2017 – 2020), ръководител на проекта

Членство в научни организации

СНС по Славянско езикознание при ВАК, член (2007 – 2010)

Участие в редакционни колегии

Сп. „Съвременна лингвистика“ (ISSN 2603-4425), от 2020 г. – до момента

Публикации

Монографии

Георгиева, М. Скрита предикация в българския синтаксис. Теоретико-методологични проблеми. ИК „Знак`94“. Печат „Сира“ – Велико Търново, 1998. 176 с. ISBN 954-8709-31-7.

Георгиева, М. Ментална репрезентация. ВТ, Фабер, 2000. 110 с. ISBN 954-9541-54-1.

Георгиева, М. Синтактични аспекти на гносеологическата недостатъчност. Дефицити на предикацията. С., Унив. издателство „Св. Кл. Охридски“, 2009. 187 с. ISBN 978-954-07-2873-5.

Георгиева, М. Парадигма на предикацията в българския синтаксис. С., Унив. издателство „Св. Кл. Охридски“, 2010. 123 с. ISBN 978-954-07-3173-5.

Георгиева, М. За екстралингвистичната природа на емотивните междуметия. Протолингвистика и комуникация. С., Унив. издателство „Св. Кл. Охридски“, 2010. 66 с. ISBN 978-954-07-3174-2.

Георгиева, М. Метаезик и пунктуация. ИБЕ „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН, Университетско идателство „Св. Климент Охридски“, 2021. 111 с. ISBN 978-954-07-5093-4.

Студии и статии в научни списания

Студии

Георгиева, М. За езика и неговата власт. „Четвъртата“ власт на езика. – Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по класически и нови филологии, т. 114. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2021, с. 123 – 152. ISSN 0204-96-00.

Статии

Георгиева, М. Философия на пунктуацията. – Съпоставително езикознание, 2021, кн. 1, с. 18 – 29. ISSN 0204-8701.

Георгиева, М. Език, власт, медия. – Чуждоезиково обучение, 2021, Volume 48, кн. 2, с. 183 – 190. ISSN 0205 – 1834.

Георгиева, М. Език, когниция, риторика. – Българска реч, 2021, кн. 1, с. 50 – 58. ISSN 1310-733X.

Георгиева, М. Думите в изречението. Конектори и конотативи. – Българска реч, 2021, кн. 2. ISSN 1310-733X.

Георгиева, М. Синтаксисът като езикова онтология. – Чуждоезиково обучение, 2021, кн. 6, с. 563 – 566. ISSN 0205 – 1834.

Георгиева, М. Езикова личност и езикова „инфлация“. – Съвременна лингвистика, 2021, кн. 1. ISSN 2603-4425.

Георгиева, М. Вчастност е всъщност. За правописа на вчастност. – В: Езиковата бележка – от Балан до днес. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2021, с. 487. ISBN 978-954-07-5351-5.

Георгиева, М. Синтактично отношение. – Чуждоезиково обучение, 2020, кн. 1, с. 16 – 22. ISSN 0205 – 1834.

Георгиева, М. Синтаксис на метаезика. – Чуждоезиково обучение, 2020, кн. 3, с. 228 – 236. ISSN 0205 – 1834.

Георгиева, М. Разбираме ли езика? Защо трябва да членуваме? – Чуждоезиково обучение, 2020, кн. 6, с. 555 – 566. ISSN 0205 – 1834.

Георгиева, М. Метаезик и пунктуация в състава на предикацията. – Българска реч, 2020, кн. 1, с. 25 – 34. ISSN 1310-733X.

Георгиева, М. Когниция и синтаксис. – Съвременна лингвистика, 2020, кн. 1, с. 25 – 37. ISSN 2603-4425.

Георгиева, М. Пунктуацията като метаезик. – Съвременна лингвистика, 2020, кн. 2, с. 19 – 24. ISSN 2603-4425.

Георгиева, М. Властта на езика и езикът на „четвъртата“ власт. – Българска реч, 2020, кн. 2 – 3, с. 131 – 138. ISSN 1310-733X.

Георгиева, М. Когнитивни аспекти на изреченската дефиниция. – Проглас, 2020, кн. 2, с. 96 – 102. ISSN 0861-7902.