EN
Начало » Новини » „Български диалектен атлас. Обобщаващ том. IV. Морфология“

„Български диалектен атлас. Обобщаващ том. IV. Морфология“

P1080266

Институтът за български език издаде „Български диалектен атлас. Обобщаващ том. IV. Морфология“, София, 2016, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 247 с. ISBN: 978-954-322-857-7. Трудът представлява заключителната част от фундаменталното лингвистично изследване „Български диалектен атлас. Обобщаващ том“. Той е плод на многогодишните усилия на авторски колектив от Секцията за българска диалектология и лингвистична география в състав: Антонова-Василева, Л.; Л. Василева, М. Витанова, Ел. Вълчева, Сл. Керемидчиева, Т. Костова, Ив. Кочев, Ел. Кяева, К. Смедовска, М. Тетовска-Троева, П. Урумова. В редакционната колегия участват: М. Тетовска-Троева (гл. ред.), Ел. Кяева (зам. гл. ред.), Л. Антонова-Василева, М. Витанова, Сл. Керемидчиева.

В „Български диалектен атлас. Обобщаващ том. IV. Морфология“ се разкриват типологичните особености на българския език, отразени в лингвогеографски план в целия обхват на българското езиково землище на диалектно равнище. Картите са изработени въз основа на теренен материал и материали от писмени източници от над 2 300 селища, разположени във и извън съвременните държавни граници на Република България. Трудът съдържа 145 цветни карти, коментари, списъци и показалци към тях, отразяващи най-ярките особености на морфологичната система. Легендите и цветовото решение на картите са ориентирани към историческата интерпретация на картографираните явления.

14 08

Съпоставките със старобългарски език открояват два основни типа карти в Атласа. При първия тип се отразява разпространението и развоя на форми, наследени от старобългарски, например в картата Окончания за множествено число на едносричните съществителни имена от мъжки род от типа град, син — градове, синове. Понякога съответствията на регистрираните старобългарски форми се откриват само на диалектно равнище. Например в картата Окончания за множествено число на съществителното име мъж — мъже е отбелязано разпространението на диалектната форма мъжи, наследена от старобългарски, а наред с това и редица други диалектни форми, които не са били регистрирани в старобългарски: мъжйе, мъжове и др. В картата Окончания за множествено число на съществителното име ден — дни е отбелязано разпространението на форми като дене, денове, деништа и др. Посочват се специфични диалектни форми, например в картата Форми за множествено число на съществителното име теле – телета: телци, телчиня, телиня, теленишча, телики и др. В Атласа може да се проследи разпространението на типичната за българския език бройна форма при съществителните от мъжки род, която е наследена от старобългарската форма за двойнствено число. Специално внимание заслужават и картите, които разглеждат формите за простите минали времена, които са характерни за българския език – минало несвършено време и минало свършено време.

Не по-малък интерес в атласа представляват картите, представящи форми и явления, които не се срещат или са имали ограничено разпространение в старобългарски, защото в този период от развоя на българския език са били все още в своя зародиш. Най-яркият пример в това отношение е картата, която отразява типовете системи за членуване – Тричленна система с елементи -т, -н, -с: брегот, брегон, брегос и др.; тричленна система с елементи -т, -н, -в: брегот, брегон, брегов и др.; едночленна система със съгласна -т: брегът, брегот и др.; едночленна система без съгласна: брега, брего и др. Подобни са и картите, които показват диалектните особености на частиците за образуване на формите за бъдеще време на глаголите: ште пера, шта пера, ке пера, че пера, чу пера, жа пера, за пера, ста пера и др.

Атласът има значение не само за диалектологията, но и за други области от лингвистиката, както и за славистиката, балканистиката, европеистиката и други хуманитарни науки като историята, етнологията, фолклористиката. Той има и научно-приложна стойност – може да се използва при обучението на ученици и студенти, в работата на журналисти и дипломати. Атласът предоставя богат материал за задълбочаването на знанията за родния език и за повишаването на езиковата култура.