EN
Начало » Конкурси » Процедури » ЗАЩИТА НА ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ИЛИЕВ (ДОКТОР)

ЗАЩИТА НА ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ИЛИЕВ (ДОКТОР)

Институтът за български език при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 4 декември 2014 г. от 14 часа в Големия салон на Института за български език при БАН, бул. „Шипченски проход” 52, бл.17, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния трудна тема: „Езиково мотивирана оптимизация на машинния превод“ на Георги Емилов Илиев, редовен докторант в Секцията по компютърна лингвистика при ИБЕ на БАН, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология. Специалност: Общо и сравнително езикознание. Научен ръководител: проф. д-р Светла Коева.

 

Научното жури се състои от:

1. Доц. д-р Палмира Легурска (председател) – становище

2. Проф. д.м.н. Георги Тотков – рецензия

3. Проф. д-р Димитър Веселинов – становище

4. Проф. д-р Светла Коева – становище

5. Доц. д-р Иван Держански – рецензия

 

Авторефератът и дисертацията са достъпни онлайн.

начало