EN
Начало » МЕЖДУНАРОДНА ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“

МЕЖДУНАРОДНА ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“Основна конференция

Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ е посветена на седемдесет и петата годишнина от основаването на Института.
Тематиката на конференцията обхваща следните основни направления (без да се ограничава до тях):

 • Съвременен български език
 • Българска лексикология и лексикография
 • Терминология и терминография
 • История на българския език
 • Българска диалектология
 • Българска етимология
 • Българска ономастика
 • Етнолингвистика
 • Общо и съпоставително езикознание
 • Компютърна лингвистика

Кръгли маси

По време на конференцията ще бъдат проведени и две кръгли маси „Нови подходи в езиковедската българистика“ и „Нови подходи в обучението по български език“, по време на които ще бъдат дискутирани актуални проблеми, свързани с иновационни методи и подходи в езиковедските изследвания и обучението. Докладите, представени на кръглите маси, ще бъдат включени при равностойни условия в сборника с доклади от конференцията.

Постер сесия

Постер сесията ще продължи и през двата дена на конференцията, като основното време за дискусии ще бъде в рамките на кафе паузите. Докладите от постер сесията ще бъдат включени при равностойни условия в сборника с доклади от конференцията.

Изложба

Институтът за български език има богата 75-годишна история, с която са свързани имената на видни български езиковеди като академиците: проф. Владимир Георгиев, проф. Стоян Романски, проф. Валентин Станков; член-кореспондентите: проф. Любомир Андрейчин, проф. Иван Леков, проф. Дора Иванова-Мирчева, проф. Кирил Мирчев; професорите: Йордан Заимов, Веса Кювлиева-Мишайкова, Йордан Пенчев, Стойко Стойков, Тодор А. Тодоров, Кристалина Чолакова и редица други.
Конференцията ще бъде съпътствана от изложба, на която ще бъдат представени учени, които са работили в Института за български език и имат значими научни постижения в областта на българистиката и славистиката.

Езици на конференцията

Докладите и дискусиите по време на конференцията са на един от следните езици: английски, български и останалите славянски езици, немски, френски.

Време и място на провеждане

Сградата на Българската академия на науките (София, ул. „15 ноември“ № 1), 15 и 16 май 2017 година.

Благодарности

Провеждането на конференцията се финансира от Фонд „Научни изследвания“ по договор № ДПМНФО01/6 от 09.03.2017 г. на тема „Международна годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН“.

Програмен комитет

 • Татяна Александрова – Българска академия на науките, България
 • Лучия Антонова-Василева – Българска академия на науките, България
 • Диана Благоева – Българска академия на науките, България (председател)
 • Валентин Вълчанов – Норвежки университет за наука и технологии, Норвегия
 • Мила Димитрова-Вълчанова – Норвежки университет за наука и технологии, Норвегия
 • Христина Дейкова – Българска академия на науките, България
 • Иван Держански – Българска академия на науките, България
 • Мария Китанова – Българска академия на науките, България
 • Светла Коева – Българска академия на науките, България
 • Сия Колковска – Българска академия на науките, България
 • Виолета Косеска – Институт по славистика, Полска академия на науките, Полша
 • Илияна Кръпова – Университет Ка’ Фоскари, Италия
 • Палмира Легурска – Българска академия на науките, България
 • Елка Мирчева – Българска академия на науките, България
 • Максим Стаменов – Българска академия на науките, България
 • Руска Станчева – Българска академия на науките, България
 • Дан Туфиш – Институт по изкуствен интелект, Румънска академия, Румъния
 • Марияна Цибранска-Костова – Българска академия на науките, България
 • Катя Чаралозова – Българска академия на науките, България
 • Анна Чолева-Димитрова – Българска академия на науките, България

Организационен комитет

 • Татяна Александрова – Българска академия на науките, България
 • Лучия Антонова-Василева – Българска академия на науките, България
 • Диана Благоева – Българска академия на науките, България
 • Христина Дейкова – Българска академия на науките, България
 • Цветана Димитрова – Българска академия на науките, България
 • Мария Китанова – Българска академия на науките, България
 • Светла Коева – Българска академия на науките, България
 • Сия Колковска – Българска академия на науките, България
 • Елка Мирчева – Българска академия на науките, България (председател)
 • Екатерина Петкова – Българска академия на науките, България
 • Максим Стаменов – Българска академия на науките, България
 • Марияна Цибранска-Костова – Българска академия на науките, България
 • Анна Чолева-Димитрова – Българска академия на науките, България

Програма
на Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките
(15 – 16.05.2017 г., София)

➥ Програма (pdf)

15.05.2017 г.

Голям салон

➥ Поздравителни адреси (pdf)

9:00-9:30 Регистрация
9:30-9:45 Слово на директора проф. Светла Коева
9:45-10:15 Поздравления и награди
10:15-10:30 Музикален поздрав: проф. Жени Захариева
10:30 Снимка на настоящи и бивши сътрудници на Института за български език пред сградата на Българската академия на науките

Централно фоайе

10:30-11:00 Кафе пауза

Голям салон

11:00-12:30 Секция Българска лексикология и лексикография

Председател: Максим Стаменов (Институт за български език)

11:00-11:15 Емилия Пeрнишка (Институт за български език). Някои настоящи проблеми на науката и образованието с оглед на българския език
11:15-11:30 Лилия Крумова-Цветкова (Институт за български език). Българската тълковна лексикография и националната идентичност и култура
11:30-11:45 Войчех Сосновски (Институт славистики Польской академии наук), Роман Тимошук (Украинский языково-информационный фонд Народной академия наук Украины), Мачей Яскот (Университет социальных и хуманитарных наук, Варшава), Юрий Ганошенко (Запорожский государственный медицинский университет). Современное языковое сопоставление славянской фразеологии. Потенциал и перспективы фразеографии. (На примере «Лексикона активной польской и украинской фразеологии»)
11:45-12:00 Диана Благоева (Институт за български език), Божана Нишева (Славянски институт, Чешка академия на науките), Сия Колковска (Институт за български език). Концепция за изграждане на електронен ресурс за българската и чешката неология – въвеждащи бележки
12:00-12:15 Ванина Сумрова, Атанаска Атанасова (Институт за български език). „Речникът на българския език“ в дигиталната епоха
12:15-12:30 Дискусия

Зала 207

11:00-12:30 Секция Съвременен български език

Председател: Тодор Бояджиев (Софийски университет)

11:00-11:15 Калина Викторова (Институт за български език). За синтактичната семантика – нагледно
11:15-11:30 Стоян Буров (Великотърновски университет). Спонтанни граматически промени в съвременния български език
11:30-11:45 Йовка Тишева, Красимира Алексова (Софийски университет). Обществено мнение и правоговор (върху материал от национално представително проучване)
11:45-12:00 Неда Павлова, Николай Паскалев (Институт за български език). Речево общуване и културни сценарии (върху материал от поздравите и комплиментите в съвременния български език)
12:00-12:15 Милен Томов (Институт за български език). Езиковата култура в режим на диалог
12:15-12:30 Дискусия
12:30-14:00 Почивка

Голям салон

14:00-15:30 Секция История на българския език

Председател: Андрей Бояджиев (Софийски университет)

14:00-14:15 Ирина Седакова (Институт славяноведения Российской академии наук). Издания Института болгарского языка и развитие болгаристики в СССР / России
14:15-14:30 Ивона Карачорова, Ваня Мичева (Институт за български език). Богословска и антиеретическа лексика в оригиналните произведения на Патриарх Евтимий
14:30-14:45 Татяна Илиева (Кирило-Методиевски научен център). Наблюдения върху антонимията в старобългарски език (по материал от Богословие на Йоан Екзарх)
14:45-15:00 Христина Тончева, Петър Кривчев (Пловдивски университет). Славянски ръкописи в Пловдивската народна библиотека – лексикални извори за българската езикова история
15:00-15:15 Гергана Ганева (Софийски университет). Диахроннен граматически речник на българския език
15:15-15:30 Дискусия

Зала 207

14:00-15:30 Секция Етнолингвистика

Председател: Лилия Крумова-Цветкова (Институт за български език)

14:00-14:15 Елена Узенёва (Институт славяноведения Российской академии наук). Итоги и перспективы совместных проектов ИБЕ БАН и ИСл РАН в третьем тысячелетии
14:15-14:30 Петер Женюх (Институт славистики Словацкой академии наук). Актуальные совместные филологические исследования в Словацкой и Болгарской академиях наук
14:30-14:45 Катарина Женюхова (Институт славистики Словацкой академии наук). Перспективы этнолингвистики в Словакии (на примере словацко-болгарского сотрудничества)
14:45-15:00 Неда Павлова (Институт за български език). За културните особености на българите през призмата на националното комуникационно поведение
15:00-15:15 Палмира Легурска (Институт за български език). Ономасиологични каталози на термини, свързани с народната култура – възможност за съпоставка с други езици
15:15-15:30 Дискусия

Централно фоайе

15:30-16:00 Кафе пауза, Постер сесия

Голям салон

16:00-18:00 Кръгла маса „Нови подходи в езиковедската българистика“

Председател: Иван Касабов (Нов български университет)

Иван Куцаров (Пловдивски университет). За морфологичните категории и за така наречените „хиперкатегории“
Красимира Чакърова (Пловдивски университет). Още веднъж за пасивния кондиционал в съвременния български език
Димитър Попов (Шуменски университет). Лингвистичната персонология – нова наука в парадигмата на антропологичната лингвистика
Петя Бъркалова, Веска Нончева, Красилина Колева (Пловдивски университет). Граматическият формализъм и статистическият анализ в помощ на синтактичната теория и на синтактичната практика
Руска Станчева, Милен Томов, Лора Микова, Илияна Кунева (Институт за български език). Описание на формалните типове в именната система на съвременния български език (с оглед на разработването на нормативна граматика)
Лиляна Василева, Маргарита Котева (Институт за български език). Българската диалектна лингвистична география през XXI век

Ресторант на Българската академия на науките, ул. „15 ноември“ No. 1

18:00-21:00 Коктейл

16.05.2017 г.

Голям салон

9:30-10:30 Секция Терминология и терминография

Председател: Юлия Балтова (Институт за български език)

9:30-9:45 Mária Šimková, Jana Levická (Institute for Slovak Language, Slovak Academy of Sciences), Velislava Stoykova (Institute for Bulgarian Language). Slovak Terminology Database
9:45-10:00 Мария Попова, Адриана Христова, Кристияна Симеонова, Миглена Михайлова-Паланска (Институт за български език). Tерминологията и терминографията в структурата на научната дейност на Института за български език
10:00-10:15 Daniela Majchráková (Institute for Slovak Language, Slovak Academy of Sciences), Velislava Stoykova, Ekaterina Petkova (Institute for Bulgarian Language). Using Collocations for Terminology Extraction
10:15-10:30 Дискусия

Зала 207

9:30-10:30 Секция Приложна ономастика

Председател: Борян Янев (Пловдивски университет)

9:30-9:45 Анна Чолева-Димитрова (Институт за български език), Борян Янев (Пловдивски университет), Мая Влахова-Ангелова, Надежда Данчева (Институт за български език). Съвременната българска антропонимна система (Личните имена в големия град и малките селища)
9:45-10:00 Мая Влахова-Ангелова, Анна Чолева-Димитрова (Институт за български език). Старинна топонимия от Западна България: местните имена като извор за народните географски представи
10:00-10:15 Светлана Янакиева (Институт за балканистика с Център по тракология при БАН). Тракийската топонимия
10:15-10:30 Дискусия

Централно фоайе

10:30-11:00 Кафе пауза, Постер сесия

Голям салон

11:00-12:30 Секция Диалектология и лингвистична география

Председател: Иван Кочев (Институт за български език)

11:00-11:15 Татьяна Вендина (Институт славяноведения Российской академии наук). Онтология лингвистической карты (исторический аспект)
11:15-11:30 Nicolae Saramandu (Institute of Linguistics, Romanian Academy). Les traces du thrace en contexte européen (à partir de l’ALE)
11:30-11:45 Славка Керемидчиева (Институт за български език). Българският принос в Общославянския лингвистичен атлас
11:45-12:00 Мануела Неваци (Институт по лингвистика, Румънска академия), Лучия Антонова-Василева, Илияна Гаравалова (Институт за български език). Названия на растението глухарче (Taraxacum) в диалектите в Европа
12:00-12:15 Manuela Nevaci, Carmen-Irina Floarea (Institute of Linguistics, Romanian Academy). Romance and Balkan Concordances in Aromanian and Meglenoromanian Dialects
12:15-12:30 Дискусия

Зала 207

11:00-12:30 Секция Българска етимология

Председател: Лиляна Димитрова-Тодорова (Институт за български език)

11:00-11:15 Хетил Ро Хауге (Университетът в Осло). Визия за развитието на Института за български език до неговата осемдесета годишнина
11:15-11:30 Христина Дейкова (Институт за български език). Многотомният „Български етимологичен речник“ – резултати и перспективи
11:30-11:45 Людвиг Селимски (Шльонски университет в Катовице). За няколко думи с неясна или
спорна етимология
11:45-12:00 Борис Парашкевов (Софийски университет). Принципи и проблеми при етимологизуването на чужда лексика в българския език
12:00-12:15 Мария Гарова (Институт за български език). За някои фонетични проблеми при етимологизуването на диалектни думи в „Българския етимологичен речник“
12:15-12:30 Дискусия
12:30-14:00 Почивка

Голям салон

14:00-15:30 Секция Компютърна лингвистика

Председател: Иван Держански (Институт по математика и информатика)

14:00-14:15 Maciej Piasecki (Wroclaw University of Technology), Svetla Koeva (Institute for Bulgarian Language). WordNet Relations in the Bulgarian-Polish Bilingual Perspective
14:15-14:30 Verginica Barbu Mititelu (Research Institute for Artificial Intelligence, Romanian Academy), Svetlozara Leseva (Institute for Bulgarian Language), Dan Tufiş (Research Institute for Artificial Intelligence, Romanian Academy). The Bilateral Collaboration for the Post-BalkaNet Extension of the Bulgarian and the Romanian Wordnets
14:30-14:45 Cvetana Krstev, Duško Vitas (Belgrade University). Multi-Word Expressions in Serbian – Properties, Typology and Classification for Natural Language Processing
14:45-15:00 Ивелина Стоянова, Мария Тодорова, Светлозара Лесева (Институт за български език). Речник на съставните думи в българския език – развитие и перспективи
15:00-15:15 Борислав Ризов, Цветана Димитрова (Институт за български език). Практичен подход към езикови задачи
15:15-15:30 Дискусия

Зала 207

14:00-15:30 Секция Общо и съпоставително езикознание

Председател: Йовка Тишева (Софийски университет)

14:00-14:15 Стефана Димитрова (Институт за български език). Езикът като отворена и неравновесна система
14:15-14:30 Максим Стаменов (Институт за български език). Проблеми на лексикалния състав на българския език след 75 години
14:30-14:45 Светлана Питкевич (Институт за български език). Общо езикознание и наукометрия
14:45-15:00 Виолета Косеска-Тошева (Институт по славистика, Полска академия на науките). За недоизказването на квантификацията в български и полски
15:00-15:15 Илияна Кръпова (Венециански университет Ка’ Фоскари). Предикативна посесивност в българския език
15:15-15:30 Дискусия

Централно фоайе

15:30-16:00 Кафе пауза, Постер сесия

Голям салон

16:00-18:00 Кръгла маса „Нови подходи в обучението по български език“

Председател: Катя Исса (Център по приложна лингвистика, Университет по архитектура, строителство и геодезия)

Татяна Ангелова (Софийски университет). Променящото се обучение по български език
Daiva Vaišnienė (The State Commission of Lithuanian Language, Lithuania). Language policy in education: experience of Lithuania
Kалина Йочева (Шуменски университет). Иновативни техники в обучението по български език в началното училище
Катя Чаралозова, Татяна Александрова, Милен Томов (Институт за български език). Справочник „Езикови справки по интернет“
Светлозара Лесева, Мария Тодорова (Институт за български език). Българският национален корпус – области на приложение
Марияна Цибранска-Костова, Елка Мирчева (Институт за български език). Електронни езикови ресурси от оригинални творби от българското Средновековие
Георги Митринов (Институт за български език). Обучението по български език и литература на кандидат-студенти в Македония – предизвикателства и реалности

Постер сесия

Централно фоайе

15.05.2017 г. 15:30 – 16:00

16.05.2017 г. 10:30 – 11:00 и 15:30 – 16:00

Председател: Цветана Димитрова (Институт за български език)

Магдалена Абаджиева (Институт за български език). Лексикални данни за литературата на българите католици от XVIII в. с оглед на новооткрития в Румъния ръкопис на книжовника Петър Ковачев Царски от 1779 г.
Атанаска Атанасова (Институт за български език). Приложението на корпусния подход в българската неография
Кремена Дюлгерова-Узунова (Институт за български език). Лексико-семантични групи при названията на селскостопанската лексика в говора на с. Долен, Златоградско
Жанета Златева (Институт за български език). Дублетност при миналите страдателни причастия на -н и -т в съвременния български книжовен език. Преглед на кодификацията
Тодор Лазаров (Институт за български език). Функционални граматични паралели при превода на глаголните форми от български на английски
Йоанна Кирилова, Калина Мичева-Пейчева (Институт за български език). Софийският център за етнолингвистични изследвания – състояние и перспективи
Красимир Коилов (Институт за български език). Местните имена в Бойково – минало, настояще, бъдеще и традиции (лингвокултурологичен преглед)
Димитър Колев (Институт за български език). Интернационализация на лексиката от областта на спорта в българския и чешкия език
Илияна Кунева, Лора Микова (Институт за български език). Някои особени случаи на употреба на главни букви
Валентина Стефанова (Институт за български език). Класификация на прилагателните имена в WordNet
Катерина Ушева (Институт за български език). Редукция в звателните форми в говора на с. Г. Драглище

Централно фоайе

15 – 28 май 2017 г.

Изложба Личности в българистиката

Изложбата ще бъде открита на 15 май 2017 година в 10:30 часа в централното фоайе на сградата на Българската академия на науките и ще бъде на разположение за посетители до 28 май 2017 година. Изложбата представя: акад. Владимир Георгиев, акад. Стефан Младенов, акад. Валентин Станков, чл.-кор. Любомир Андрейчин, проф. Йордан Заимов, проф. Кирил Мирчев, проф. Йордан Пенчев, проф. Стойко Стойков, проф. Тодор А. Тодоров, проф. Кристалина Чолакова.

Такса за участие в конференцията не се предвижда.
Регистрацията е задължителна. Можете да се регистрирате преди 10 май тук.

➥ (zip) Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15 – 16 май 2017 г.). Ч. 1 – 2. Александрова, Татяна, Диана Благоева (ред.). София: Институт за български език, 2017. ISBN 978-954-924-899-9.

➥ (pdf) Поздравителни адреси

➥ (pdf) Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15 – 16 май 2017 г.). Ч. 1.

➥ (pdf) Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15 – 16 май 2017 г.). Ч. 2.

➥ (pdf, без поздравителни адреси) Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15 – 16 май 2017 г.). Ч. 2.

Докладите се оформят според следните инструкции. Крайният срок за изпращане на докладите е 20 април 2017 г.

Етичен кодекс