EN

проф. д-р Максим Стаменов

Професионална биография

 

на проф. д-р Максим Ив. Стаменов

 

Секция за общо и съпоставително езикознание

 

 

За контакти:

 

e-mail: maxstam@bas.bg,

 

сл. адрес: бул. „Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 609, София 1113;

 

сл. тел. 979 37 11

 

 

 

Научни интереси:

 

език и когнитивна дейност; структури на езика и структури на съзнанието; език и емоция; психолингвистични проблеми на разбирането на езикови структури на равнище дума, фраза и изречение.

 

 

Образование:

 

Научна и образователна степен „доктор“ от Московския държавен университет, Катедра по общо и сравнително-историческо езикознание, защитена на 07 май 1982 г. Научен ръководител проф. Николай Георгиевич Комлев. Тема на дисертацията: Лингвистические критерии оценки газетного текста. 212 маш. стр.;

 

СУ „Св. Климент Охридски“, Славянска филология, първи език – полски, втори – словашки, 1977. Дипломна работа „Функционална характеристика на родителен падеж в полски език“, защитена при проф. Светомир Иванчев април 1977 г.

 

 

Специализации:

 

1991-92 Фулбрайтов стипендиант и преподавател по български език и литература към Slavic Departments of Berkeley and Los Angeles campuses of the University of California, USA

 

1993 15.01 – 15.06, Научна специализация към Institute for Advanced Studies in the Humanities, the University of Edinburgh, Scotland, U.K.

 

1999 01.02 – 30.06, Научна специализация към Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS), Wassenaar, The Netherlands.

 

 

Заемани административни длъжности и награди:

 

1997 – 2000, 2008-2011 Член на Научния съвет на Института за български език

 

1996-98 Научен секретар на Специализирания съвет по езикознание към ВАК

 

2008-2012 Ръководител на Секцията за общо и приложно езикознание към Института за български език

 

2011- Заместник-председател на новосформирания на 31.03.2011г. Научен съвет на ИБЕ към БАН

 

2012- Ръководител на новосформираната Секция за общо и съпоставително езикознание към ИБЕ

 

2012 Награда за книга на учен от Института за български език за изследването „Съдбата на турцизмите в българския език и в българската култура“, София, 2011г.

 

2013- От 15.04.2013 г. професор в Секцията за общо и съпоставително езикознание към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“.

 

2013- От февруари 2013г. член на Управителния съвет (УС) на БАН;

 

2013- От август 2013г. член на Постоянната научно-експертна комисия (ПНЕК) за обществени и хуманитарни науки (ОХН) на Фонда „Научни изследвания“ към Министерството на образованието.

 

 

Дейност като научен редактор и участие в международни редакционни колегии на академични списания и поредици от книги:

 

1995-97 Отговорен редактор заедно с проф. Гордън Глобъс (Gordon G. Globus, M.D., University of California, Irvine) на новооснованата интердисциплинарна академична поредица от книги “Advances in Consciousness Research” (публикувана от холандския издател John Benjamins, Amsterdam & Philadelphia, The Netherlands). През посочения период в серията са публикувани 9 книги;

 

1996-05 Член на международната редколегия на академичното списание “Continental Philosophy Review: An International Philosophical Quarterly” (преди “Man and World”, публикувано от Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands);

 

1998- Отговорен редактор на интердисциплинарната академична поредица от книги “Advances in Consciousness Research” (публикувана от холандския издател John Benjamins, Amsterdam & Philadelphia, The Netherlands). Към днешна дата в тази серия са публикувани общо 85 тома; три са под печат; //www.benjamins.nl/cgi-bin/t_seriesview.cgi?series=AiCR

 

2000-04 Член на международната редколегия на списанието “Consciousness and Emotion” (публикувано от John Benjamins, Amsterdam, The Netherlands);

 

2003-07 Член на международната редколегия на академичната поредица от книги “Studies in Pragmatics” (публикувана от Elsevier, Oxford, UK);

 

2005- Член на международната редколегия на академичната поредица от книги “Consciousness and Emotion” (публикувана от John Benjamins, Amsterdam, The Netherlands).

 

2012- Член на редакционната колегия на списание „Български език“, орган на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“.

 

2013- Член на редакционната колегия на списание „Papers of the Bulgarian Academy of Sciences. Human and social sciences“, орган на Българската академия на науките.

 

2014- Главен редактор на възобновеното издание на годишника на Института за български език „Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“.

 

 

Преподавателски опит, включително ръководство на докторанти:

 

1982-84, 1987-89 “Увод в езикознанието” — лекционен курс, Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание, СУ „Климент Охридски“, София;

 

1986-88 “Увод в психосемантиката” — Семинар, Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание, СУ „Климент Охридски“, София;

 

1990-91 “Увод в семантиката” — Семинар, Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание, СУ „Климент Охридски“, София;

 

1991-92 “Практически български” — упражнения, Depts. of Slavic Languages and Literatures, University of California, Berkeley (1991) and Los Angeles (1992);

 

1991 “Евиденциалността в български език” — магистърски семинар, Dept. of Slavic Languages and Literatures, University of California, Berkeley;

 

1994-00 “Междуличностна и комуникация в малки групи” — курс лекции, Катедра по европеистика, Реисунски университет „Ангел Кънчев“, Русе;

 

1996-00 “Бизнес комуникация” – курс лекции, Катедра по европеистика, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе;

 

1996-97 “Увод в езикознанието” and “Теоретично езикознание” — курсове лекции към Катедрата по езикознание на Пловдивския университет „Св. Паисий Хилендарски“, Пловдив;

 

1996-98 “Семантични структури на съзнанието” — магистърски курс лекции към Департамента за психология и когнитивна наука, НБУ, София;

 

1997-00 “Междукултурна комуникация” — курс лекции, Катедра по европеистика, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе;

 

1998-99 “Психика и съзнание” — магистърски курс лекции към Департамента за психология и когнитивна наука, НБУ, София;

 

2000 “Език, психика и съзнание” — магистърски курс лекции към Департамента за психология и когнитивна наука, НБУ, София;

 

2000-05 “Практически български” и “Практически руски” – лекции и упражнения към Slavic Seminar of the Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, Germany;

 

2003-04 “Schwierigkeiten der Bulgarischen Grammatik” – специализиран семинар за студентите от Slavic Department of Georg-August-Universität Göttingen, Germany.

 

2013-14 „Language and Culture“ – лекционен курс в магистърската програма Семиотика, език и реклама (на английски език) на ФКНФ на СУ „Св. Климент Охридски“;

 

2013-14 „Language and Emotion“ – лекционен курс в магистърската програма Семиотика, език и реклама (на английски език) на ФКНФ на СУ „Св. Климент Охридски“;

 

1998-2002 – научен ръководител/консултант на докторантката на свободна аспирантура Юлияна Пенчева Попова от Катедрата по европеистика на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Дисертацията на тема „Културна специфика на афективното значение в българския език (психолингвистични аспекти)“ е защитена успешно през 2002г.

 

 

Професионална дейност като организатор на научни прояви:

 

25-28 септември 1988 — Организатор на международната конференция “Модели на значението”, Варна (123 участници от 18 страни);

 

12-16 септември 1989 — Организационен секретар на XXIIth Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Варна;

 

1989-90 Oрганизатор на серията от семинари “Mодели на значението” към Института за български език с лектори по покана. По тази линия биват организирани едноседмични (20 академични часа) семинари със следните чуждестранни професори:

 

  1. Prof. Eve Sweetser, the University of California, Berkeley;
  2. Prof. Johannes Engelkamp, the University of Saarland, Germany;
  3. Prof. Eugene Casad, Summer Institute of Linguistics, Tucson, AZ;
  4. Prof. Roland Harweg, Ruhr University, Germany; and
  5. Prof. Colin Martindale, the University of Maine;

 

Maй 1990 — Организатор на международния симпозиум “Mодели на значението в когнитивните науки” в Института за български език, в който взеха участие седем поканени професори, сред които проф. Александър Фол от И-та по тракология към БАН и проф. Бимал Кришна Матилал от All Souls College, University of Oxford;

 

13-17 август 1990 — Организатор на уъркшопа “Experience, Consciousness, and Meaning” по време на International Congress commemorating the 100th anniversary from the publication of William James’ Principles of Psychology held at the Free University, Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands, August 13-17, 1990 (с общо седем участници);

 

12-15 септември 1995 — Организатор на международния симпозиум “Език и съзнание”, Варна (62 участници от 13 страни);

 

17 август 1998 — Съорганизатор (заедно с проф. Earl R. Mac Cormac, Duke University) на пленарната панелна дискусия на тема “Metaphors of Consciousness” по време на Inaugural Conference of the Society for Multidisciplinary Studies of Consciousness, August 17-18, 1998, San Francisco, California;

 

25-28 май 1999 – Член на Организационния комитет на International Conference “Toward a Science of Consciousness: Fundamental approaches”, Tokyo, Japan;

 

05-08 юли 2000 — Съорганизатор (заедно с Vittorio Gallese, University of Parma) на International Conference on “Mirror Neurons and the Evolution of Brain and Language”, Hanse Institute for Advanced Study, Delmenhorst, Germany;

 

7-11 август 2001 – Член на Организационния комитет на International Conference “Toward a Science of Consciousness: Consciousness and Its Place in Nature”, Skövde, Sweden;

 

29 март – 01 април 2003 – Съорганизатор на International Workshop on “Body Image and Body Schema: (Neuro)phenomenological, (neuro)psychoanalytical and neuroscientific perspectives”, University of Gent, Gent, Belgium;

 

17-20 август 2005 – Член на Организационния комитет на International Conference “Toward a Science of Consciousness: Methodological and Conceptual Issues”, Copenhagen, Denmark;

 

7-10 септември 2005 – Член на Програмния комитет на 38th Annual Meeting of Societas Linguistica Europea, Valencia, Spain;

 

23-26 юли 2007 – Член на Програмния комитет на International Conference “Toward a Science of Consciousness: Brain, embodiment, experience”, Budapest, Hungary;

 

28-29 април 2009 – Член на Програмния комитет на International Conference on Translation Processes of the consortium EYE-to-IT, CRITT, Copenhagen Business School, Copenhagen, Denmark.

 

 

Участие в и ръководство на национални и международни проекти:

 

1995-97 Изследовател в проекта „Език и съзнание”, финансиран от НФНИ при МОН с научен ръководител проф. д.ф.н. Стефана Димитрова;

 

1998-01 Изследовател в проекта „Оценка на динамиката на мозъчната електрична активност при когнитивна обработка на изречения”. Проект номер 806 към Комисията по организмова биология към НФНИ при МОН с научен ръководител проф. Давид Попиванов;

 

2000-02 Изследовател в проекта “Език и манталитет”. Проектът е финансиран от БАН, научен ръководител проф. дфн Ст.Димитрова.

 

2003-05 Изследователв проекта “Език и идиолект”. Проектът е финансиран от БАН, научен ръководител проф. дфн Ст. Димитрова;

 

2006-08 “Проблеми на моделирането на синтактико-семантичната структура на глагола”. Проектът е финансиран от БАН, научен ръководител ст.н.с. ІІ ст. н. с. д-р М. Стаменов;

 

2006-09 Научен ръководител по линията на НБУ на изследователския проект “Development of Human-Computer Monitoring and Feedback Systems for the Purposes of Studying Cognition and Translation (EYE-to-IT)” (FP6-517590) по програмата Future and Emerging Technologies (FET), Priority II Information Society Technologies (IST) по линията на Шестата рамкова програма на Европейската Комисия;

 

2007-11 Национален делегат (координатор) за България по линията на European Cooperation in the Field of Scientific and Technological Research (COST) програма за дейност EU BM0605 on “Consciousness: A Transdisciplinary, Integrated Approach”;

 

2009-11 “Структури на емоционално-афективното значение и начини за неговото изразяване в езика”. Проектът е финансиран от БАН, ръководител доц. д-р М. Стаменов;

 

2012-14 „Език, когнитивни структури и структури на съзнанието“. Проектът е финансиран от БАН, ръководител проф. д-р М. Стаменов.

 

2013-15 Участник в колективния проект „Език. Личност. Общество“. Проектът е финансиран от БАН; ръководител доц. д-р Св. Питкевич.

 

 

Езици:

 

Английски, руски, немски, полски.

 

 

Участия в международни и национални професионални организации:

 

European Society for the History of the Human Sciences: 1987- ;

 

Societas Linguistica Europaea: 1989- ;

 

International Pragmatics Association: 1989-2009;

 

International Association for Cognitive Linguistics: 1991-1992;

 

International Association for Dialogue Analysis: 1991- ;

 

Association for the Scientific Study of Consciousness: 1998- ;

 

Cognitive Neuroscience Society: 2001.

 

 

Експертна дейност:

 

Участие в научното жури по шифър 05.04.11 „Общо и сравнително езикознание (социолингвистика с английски език)” за заемане на академичната длъжност „професор” в СУ „Св. Климент Охридски“в Катедра Англицистика на СУ „Свети Климент Охридски“ с кандидат Мария Костадинова Георгиева – становище.

 

Участие в научното жури на дисертацията за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на Надежда Иванова Атанасова на тема „Комуникативни стратегии за манипулация в политическия дискурс: печатни издания от България, Великобритания и САЩ“ в Катедрата Англицистика на СУ „Климент Охридски“ – становище.

 

Представена концепция за участие от българска страна в подготвяния европейски мегапроект на тема „Роботи помощници на гражданите“.

 

Участие в научното жури по шифър 05.04.11 „Общо и сравнително езикознание” за заемане на академичната длъжност „доцент” в СУ „Св. Климент Охридски“в Катедра Англицистика на СУ „Свети Климент Охридски“ с кандидат Росица Ишпекова – становище.

 

Участие в научното жури за преназначаване на ст. преп. д-р Анета Кирилова Динева за доцент в Техническия университет, София, на 23.03.2012 г.

 

Участие в в научното жури по шифър 05.04.11 „Общо и сравнително езикознание” за заемане на академичната длъжност „доцент” в СУ „Св. Климент Охридски“в Катедра Англицистика на СУ „Свети Климент Охридски“ с кандидат Александра Багашева – становище.

 

Участие в научното жури по шифър 05.04.11 „Общо и сравнително езикознание (психолингвистика)“ на дисертацията за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на Венера Георгиева Матеева-Байчева на тема „Онтогенеза на сложното изречение в българския език“ в Катедра „Български език“ на СУ „Климент Охридски“ – становище; защита 17.06.2013г.

 

Участие в научното жури по направление Филология 2.1, специалност 05.04.13 „Обща и експериментална фонетика“ на дисертацията за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на редовната докторантка Деница Димитрова Димитрова на тема „Die Zusammenwirken perzeptiver und produktiver Mechanismen bei der Perzeption im Prozess des kindlichen L2-Erwerbs (Взаимодействие на перцептивни и продуктивни механизми при перцепцията в процеса на усвояване на чужд език в детска възраст)“ в Катедрата по Германистика и Скандинавистика на СУ „Климент Охридски“ – становище; защита 28.06.2013 г.

 

Участие в научното жури по шифър 05.04.11“Общо и сравнително езикознание (психолингвистика)“ на дисертацията за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на редовния докторант в Катедрата по Европеистика на Русенския Университет „Ангел Кънчев“ Ненад Александър Живановски на тема „Проекции на отношението към България в македонския политически дискурс: Наличие или отсъствие на индикации за език на омраза в македонските медии“ – рецензия; защита 24.09.2013 г.

 

Участие в научното жури за избор на гл. асистент за нуждите на Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание на СУ „Св. Климент Охридски“, 18 ноември 2013 г.

 

Участие като рецензент в научното жури по професионално направление 3.3. Политически науки, специалност “Общо и сравнително езикознание (междукултурна комуникация)“ за заемане на академичната длъжност „професор“ в Катедрата по Европеистика на Русенския Университет „Ангел Кънчев“.

 

 

Списък на публикациите:

 

A. Авторски книги и съставителства:

 

1. (съст. и ред.) Current Advances in Semantic Theory. (Selected Papers from the International Symposium on “Models of Meaning”, September 25-28, 1988, Varna) (Current Issues in Linguistic Theory, Vol. 73). Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 1992. xii+565 pp. ISBN 90-272-3571-6 (Eur.) / 1-55619-129-4 (US);

 

Превод: на малайски от Rusli Abd. Ghani, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998;
Рецензия в: Folia Linguistica 1994, vol. 26, pp. 488-489;
Рецензия в: Word, 1995, vol. 46, pp. 138-142;
Рецензия в: Съпоставително езикознание, 1996, No. 1, pp. 80-81;

 

2. Проблеми на значението в субективната семантика. София: Издателство на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 1993. 265 стр.;

 

Рецензия в: Historiographia Linguistica, 1994, vol. 21, p. 264;

 

3. (cъст. и съ-ред. с Earl R. Mac Cormac) Fractals of Brain, Fractals of Mind: In search of a symmetry bond. (Advances in Consciousness Research, Vol. 7). Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 1996. x+359 pp.; ISBN 90-272-5127-4 (Eur.) / 1-55619-187-1 (US);

 

Рецензия в: Journal of Consciousness Studies, 1997, Vol. 4(3), pp. 281-282;
Рецензия в: Nonlinear Dynamics, Psychology and Life Sciences, 1998, vol. 2(2), pp. 149-156;
4. (съст. и ред.) Language Structure, Discourse and the Access to Consciousness. (Advances in Consciousness Research, Vol. 12). Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 1997. xii+363 pp. ISBN 90-272-51320 (Eur.) / 1-55619-192-8 (US);
Рецензия от David W. Salt в: Journal of Consciousness Studies, 1999, vol. 6(4), p. 153;

 

5. Синтактични отношения, семантични роли и структура на съзнанието. Монография, 137 стр., 2000, приет за печат от НС на ИБЕ;

 

6. (съ-cъставител и съ-ред. с Vittorio Gallese) Mirror Neurons and the Evolution of Brain and Language (Advances in Consciousness Research, Vol. 42). Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 2002. vii+390 pp. ISBN 80-272-5166-5 (Eur) / 1-58811-242-X (US).

 

Рецензия от James Hurford в: The Quarterly Review of Biology, 2004, vol. 79, pp. 223-224;

 

Рецензия от Wolfgang Schulze в: Language, 2005, vol. 81(4), p. 1021;

 

Рецензия от Aya Katz в: Studies in Language, 2007, vol. 31, No. 1, pp. 192-195;

 

7. (съавтор със Ст. Димитрова, М. Алмалех и Сн. Карагьозова) Език и манталитет. София: Военно издателство, 2004;

 

Рецензия от Totka Stoeva в: Съпоставително езикознание, 2006, No. 1, стр. 80-81;

 

8. (съавтор със Ст. Димитрова и др.) Начини за представяне на субекта в езика. В Ст. Димитрова (ред.) Език и идиолект. София: Военно издателство, 2006, стр. 31-89.

 

9. Проблеми на моделирането на синтактико-семантичната структура на глагола. Sofia: НЦИД, 2010, 216 стр.
Първо по рода си систематично изследване на характера и семантичната структура на глаголите за психически състояния в българския език.

 

10. Съдбата на турцизмите в българския език и в българската култура. София: Издателство Изток-Запад, 2011. 870 стр.
Първо по рода си монографично изследване на съдбата на турските лексикални заемки в българския език и култура през последния век и половина от българската история. Проследява се историята на въпроса и основните публикации у нас и в чужбина, в които се обсъждат турцизмите в българския език. Прави им се обстоен тематичен анализ. Разглеждат се за първи път на базата на историята на турцизмите основните механизми на „отчуждаване“ в езика при междуезиков конфликт и последвала го междукултурна дисимулация. Провежда се обстойно обсъждане на характера и основните особености на феномена на пейоризация като семантична универсалия и нейния характер при турцизмите в българския език. Представя се първи по рода си в наличната езиковедска и психологическа литература модел на амбивалентното значение на базата на уникалния емпиричен материал, какъвто представляват турцизмите в българския език. Разглежда се мястото на турцизмите при противопоставянето на старо и ново в българската културна традиция през последния век и половина. Представя се мястото на турцизмите в съвременните средства за масова информация. Втората част на книгата е посветена на безпрецедентен по обхват тематичен и семантичен анализ на групи турски заемки, които именуват хора и особености на тяхното взаимодействие и взаимоотношения. Обект на систематичен анализ стават около 320 турцизми, именуващи хора, от които 59 се разглеждат детайлно с оглед на своята семантика и начини на използване в езика ни. Прави се обстоен преглед на значенията и начините на употреба на общо 14 семантични групи заемки от турски и техните значения се осмислят на фона на развитието на българската култура през последните 150 години.

 

Рецензия от проф. дфн Лилия Крумова-Цветкова в сп. Български език, 2012, кн., 1, с. 106-110.
Рецензия от проф. дфн Стефана Димитрова в сп. Съпоставително езикознание, 2012, кн. 2.

 

11. Структури на емоционално-афективното значение и начини на неговото изразяване в езика. Индивидуална планова тема (2009-2011г.), обсъдена и приета за печат като издание на ИБЕ на 14.06.2012г. 517 маш. стр.

 

Б. Студии:

 

1. “Психолингвистические аспекты целостности значения (с точки зрения философии языка Бхартрхари)”. В Т. Н. Ушакова (ред.), Прогресс в психологии. Москва: Институт психологии, 1988, стр. 8-34;
Първи по рода си анализ в рамките на езикознанието на доктрините за спхота и пратибха на индийския философ на езика Бхартрхари. Демонстрира се релевантността на този тип анализ за съвременното разбиране на взаимоотношенията между език и съзнание.

 

2. “Стратегии за разбиране на текста”. В Ст. Димитрова (ред.), Лингвистика на текста. София: Академично издателство „Марин Дринов“, 1996, стр. 47-81;
В студията се предлага модел, в който разбирането на текста се разглежда като резултат от прилагането на йерархия от стратегии по неговото осмисляне и представяне във вид на сложна ментална структура.

 

3. [в съавторство с Earl Mac Cormac] “[Editors’] Introduction”. In Earl Mac Cormac & Maxim Stamenov (eds), Fractals of Brain, Fractals of Mind: In search of a symmetry bond. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 1996, pp. 1-29;
В студията се представя и обсъжда оригиналната идея по какъв начин се осъществява интерфейсът между мозъчна и психическа дейност на базата на хипотезата са тяхната връзка на базата на „тайна симетрия“, каквато не може да бъде налице на езикова основа. Такава тайна симетрия се осъществява на изчислително равнище на базата на фракталоподобие, но същата тази симетрия може твърде адекватно да бъде описана със средствата на естествения език с помощта на характерни по своята семантична структура метафори.

 

4. “The Fractal-like Roots of Mind: A tutorial in direct access”. In Earl Mac Cormac & Maxim Stamenov (eds), Fractals of Brain, Fractals of Mind: In search of a symmetry bond. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 1996, pp. 273-322;
Първа по рода си публикация, в която се демонстрира, че микроструктурата на съзнанието притежава основополагащи характеристики, според които тя би трябвало да се осмисля чрез понятието за фракталоподобие. Обсъжда се несъотносимостта на текстурите на съзнанието с всякакъв възможен техен вербален израз. Анализират се ролята и функциите на вербалните метафори, когато те биват отправени към референти-текстури на съзнанието.

 

5. “Grammar, Meaning, and Consciousness: What can the sentence structure tell us about the structure of consciousness?”. In Maxim I. Stamenov (ed.), Language Structure, Discourse, and the Access to Consciousness. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 1997, pp. 277-343;
Предлага се анализ какво в структурата на значението може в действителност да ни ориентира в характера и особеностите на структурата на съзнанието. По този начин се демонстрира наивността на метафората „граматика на съзнанието“, ако тя се възприема буквално (както това се прави волно или неволно).

 

6. “Граматична структура, семантична структура и структура на съзнанието”. В Ст. Димитрова (ред.), Езиково съзнание. София: Наука и изкуство, 1998, стр. 211-262;
Предлага се анализ на общото и различното между характера и особеностите на граматичната структура, семантичната структура и структурата на съзнанието.

 

7. “Language Structure and the Structure of Consciousness: Can one find a ‘common denominator’ between them?”. In Varieties and Dimensions of Conscious Experience, ed. by Paavo Pylkkänen & Tere Vaden. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 2001, pp. 45-70;
Предлага се обширна дискусия на характера и взаимоотношенията между езикова структура и структура на съзнанието в наличната литература и за първи път се предлага оригиналната авторска концепция на съзнанието като такова, което притежава „двоен фокус“. Последният интегрира в себе си вербалните и невербалните компоненти на езиковото съзнание.

 

8. “Проблемът с представянето и интерпретацията на субекта в структурата на диалога”. В Ст. Димитрова (ред.), Прагматика на текста. София: Академично издателство „Марин Дринов“, 2001, стр. 53-82;
Представен е обстоен анализ на проблема, в какво по същество се състои тъй нар. „диалогичност на съзнанието“, тъй както тя се осъществява с езикови средства на първо място в т.нар. вътрешна реч.

 

9. “Some Features That Make Mirror Neurons and Human Language Faculty Unique”. In Maxim Stamenov & Vittorio Gallese (eds), Mirror Neurons and the Evolution of Brain and Language. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 2002, pp. 249-271;
Предлага се единствената до момента в научната литература по въпроса редукционистка по ориентация интерпретативна схема, с оглед на която да бъдат обяснени характерът и функциите на „огледалните неврони“ в мозъка и в психиката на маймуната спрямо човека (с оглед на възможностите за разгръщане на на езиковата способност у последния).

 

10. “Quo Vadis, Pragmatics? Alternative conceptions in making sense of a heterogeneous discipline“. Journal of Pragmatics, 2003, 35(2), 263-297;
Обзор на основните проблеми на прагматиката като езиковедска дисциплина въз основа на най-мащабния до ден днешен проект за „Енциклопедия на прагматиката“, осъществен под редакцията на проф. Якоб Мей. Посочват се и се анализират в дълбочина причините за нейната хетерогенност и на тази база нейният потенциал за бъдещо развитие.

 

11. “Language and Self-Consciousness: Modes of self-presentation in language structure”. In Tilo Kircher & Anthony David (Eds.), The Self in Neuroscience and Psychiatry. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, pp. 76-104;

 

Рецензия на приноса в:
//books.google.com/books?hl=en&lr=&id=edz_A2_sipoC&oi=fnd&pg=PA76&d…

 

За първи път в езиковедската литература в тази студия проблемът за аз-а се формулира като проблем на взаимоотношението между език и съзнание (а не на на телесна въплътеност или телесен образ и съзнание).

 

12. “Ambivalence as a Dialogic Frame of Emotions in Conflict”. In Edda Weigand (Ed.), Emotions in Dialogic Interaction: Advances in the complex. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 2004, pp. 179-204;
В тази студия за първи път в езиковедската литература се дефинират и обсъждат някои от основните особености на амбивалентното значение за разлика от което и да е друго лексикално значение в езика.

 

13. “Body Schema, Body Image, and Mirror Neurons”. In Helena De Preester & Veroniek Knockaert (Eds.), Body Image and Body Schema. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 2005, pp. 21-43;
Представена е оригинална по своя характер концепция за взаимоотношенията между мозък и психика при репрезентациите на тялото с оглед изпълнението на различни типове вербални и невербални действия, която концепция се основава на откритието на тъй нар. „огледални неврони“.

 

Reviewed by Richard de Blacquière-Clarkson: „Stamenov presents a complementary developmental analysis, suggesting that body image and body schema are related by means of the mirror neuron system, which fires equally in response to both one’s own and perceived others’ actions of grasping and manipulating small objects with hands and mouth. The primary function of this system in infancy, then, is to extract a basic (“root”) body image from an inborn body schema toolkit.“ (Metapsychology online reviews, Nov 21st 2006, Volume 10, Issue 47).

 

14. “Ambivalente Aspekte des assertiven sozialen Verhaltens, ausgedrückt durch türkische Lehnwörter im Bulgarischen”. In Finis Coronat Opus: Festschrift für Walter Kroll zum 65. Geburtstag, Hg. Volker Bockholt, Matthias Freise, Werner Lehfeldt und Peter Meyer. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen, 2006, S. 231-253;
В студията е представен е анализ на характера на амбивалентността, когато се осмислят различни аспекти на асертивно човешко поведение при междуличностни взаимодействия в обществото.

 

15. “Language is in principle inaccessible to consciousness. But why?”. In Jordan Zlatev & Richard Menary (eds.) Language and Consciousness, a special issue of Journal of Consciousness Studies, June 2008, 15(6), 85-118;
Рецензия на приноса в: Psychology & Psychiatry Journal, July 21, 2008.
//www.encyclopedia.com/doc/1G1-186621612.html: „Studies from M.I. Stamenov and co-researchers update current data on consciousness studies.“.
Формулирана и защитена е оригиналната идея, че структурата на съзнанието е несъотносима със структурата на което и да е изречение в езика, за което са характерни субектно-предикатните отношения. Предлагат се аргументи в полза на тази теза и се правят съответните изводи с оглед спецификата на отношенията между език и съзнание.

 

16. “Cognates in language, in the mind and in a prompting dictionary for translation”. In Susanne Goepferich, Arnt Lykke Jakobsen & Inger Mees (eds.) Behind the Mind. Methods, Models and Results in Translation Process Research. Copenhagen Studies in Linguistics, 37 (pp. 219-251). Copenhagen: Samfundslitteratur, 2009;
Включва най-добрият съвременен обзор на характера и основните признаци на тъй нар. когнейти, т.е. думи с еднаква форма и значение, в два или повече различни езика в рамките на Европейския Съюз, и обсъжда важността на тази проблематика в условията на съвременен би- и мулти-лингвизъм. Представена е концептуалната рамка за специализиран речник на когнейти в двойка европейски езици.

 

17. (в съавторство с А. Герганов и И. Попиванов) “What can prompting of cognates reveal about the bilingual lexicon and the possibilities to optimize access to it during translation”. In Gregory Shreve & Erik Angelone (eds.) Translation and Cognition (pp. 323-347). Amsterdam: John Benjamins, 2010.
Представена е теоретичната рамка и се описват резултатите от два психолингвистични експеримента с помощта на уред за следене на очните движения, с които се изследват резултатите от процедурата, наречена промтинг, по време на превод от английски на български от страна на преводачи.

 

18. „Образът на носителя на антикултурата по данни от българския език“. Български език, 2012, 59, кн. 3, 76-98;
В студията се предлага кратък анализ на основополагащото в характера на антикултурата и контракултурата в съпоставка с културата в живота на дадено общество. Антикултурата, както и културата, има своите прототипни носители и техни съществени черти и особености се оказват по един или друг начин отразени в семантичната структура на езика, когато героите на антикултурата говорят сами за себе си, както и когато другите говорят за тях. Четири чужди думи, заети по различно време в българския език за да именуват този прототип, стават обект на внимание и обсъждане в работата – копеле, кьопоолу, пич и пичлеме. Техните значения се тълкуват с оглед на три основни смислообразуващи компоненти на образа на носителя на българската антикултура, тъй както ги откриваме въз основа на наличния езиков материал – на „незаконородено дете; уличник“, на „син на уличница“ и на „излишен израстък, страничен филиз, издънка от растение или овощно дърво, който трябва да бъде откършен, изчистен“.

 

19. “Languages in Contact, Cultures in Conflict: The fate of Turkish loans in the Bulgarian language and culture”. Балканско езикознание 2012, LI, кн. 2-3, 157-217.
Представя обзор на османското наследство с оглед най-вече на съдбата на лексикалните заемки през последните 150 години от историята на българския език. Описват се и се обсъждат основните процеси и резултати от петвековните интензивни езикови контакти между българския и османския турски език, тъй като те проличават с оглед на ускорената архаизация на турскоезичната лексика в езика ни след Освобождението, широкото разгръщане на пейоризация на турските заемки, маркирането им в много случаи и придобиването им на статуса на ригидни отрицателни суперлативи, изпадането им в стилистично отношение чрез преференциална употреба в простонародната реч и т.н. Въз основа на езикови данни се прави и реконструкция на някои основни аспекти на междукултурното противопоставяне между българи и турци в годините непосредствено преди Освобождението.

 

B. Научни статии:

 

1. “За четивността на текста (постановка на въпроса)”. Народна просвета, 1980, кн. 9, с. 59-72;

 

2. „Оценка публицистического стиля по составу лексики”. В кн. Актуальные проблемы филологии. Пермь, 1980, стр. 96-98;

 

3. “Моделиране на разбирането чрез различни типове и структури на текста”. Народна просвета, 1982, кн. 10, стр. 35-47;

 

4. “Методика за количествено изследване на текста в съпоставителната стилистика”. Съпоставително езикознание, 1984, кн. 3, стр. 58-67;

 

5. “Жанровата диференциация: В. „Работническо дело“ и “Правда”. Съвременна журналистика, 1984, кн. 2, стр. 37-44;

 

6. “Семантична сатиация и функциониране на лексикалното значение”. Български език, 1985, кн. 2, стр. 171-177;

 

7. “Неочаквани ефекти от стилистично смесване” Български език, 1987, кн. 4, стр. 42-49;

 

8. “Семантична сатиация и речево въздействие в условията на масова комуникация”. Трета младежка школа по езикознание. София, 1987, стр. 225-230;

 

9. “Perception, Cognition, and Language: Points of old and new controversies”. Studies in the History of Psychology. CHEIRON-Europe Meeting, September 1986, Varna. Leiden: Institute of Psychology, 1988, pp. 321-329;

 

10. “Аспекти от философията на езика на Бхартхари”. Философска мисъл 1989, т. 45, No. 6, 58-66;

 

11. „Психолингвистични аспекти на моделиране на лексикалното значение”. В сб. Втори международен конгрес по българистика. Доклади. Млади българисти. Колоквиум. София, 1989, стр. 55-66;

 

12. “Agonistic vs. Irenic View about the Dialogue: Is there any possibility for reconciliation?”. In Edda Weigand et al. (eds), Beiträger zu Dialoganalyse III. Teil 2. Tübingen: Max Niemeyer, 1991, pp. 245-253;
Приносът в статията е, че се разглеждат възможностите за моделиране на логиката на разговора с оглед на теорията на Грайс спрямо алтернатива, която се основава на антагонистична интерпретация не само на постулатите на разговора, но и на самия принцип на комуникативно сътрудничество.

 

13. “[Editor’s] Introduction”. In Maxim Stamenov (ed.), Current Advances in Semantic Theory. Amsterdam: John Benjamins, 1992, pp. 1-16;
В статията се представя не само преглед на преработените и подготвени за публикация доклади, които са включени в него от международния симпозиум по „Модели на значението“, но и в какво се заключава начинът на осмисляне и хоризонтът на моделите на значението като категория на индердисциплинарни изследвания с базова ориентация към лингистичното моделиране.

 

14. “In Praise of Wholeness”. In: Maxim Stamenov (ed.), Current Advances in Semantic Theory. Amsterdam: John Benjamins, 1992, pp. 479-486;
Приносът на статията е да тълкува в какъв смисъл можем да говорим за цялостност, „холизъм“ на езиковото значение.

 

15. “More Foundational Questions Concerning Language Studies”. Journal of Pragmatics 1992, 17, 533-543;

 

16. “über das Entstehen von Bedeutung beim Textverstehen”. In Peter Godglück (ed.), Text — Fachwort — übersetzung. Bern: Peter Lang, 1993, pp. 95-104;

 

17. “Are There Restrictions on the Depth of Dialogue Processing?”. Actes du Colloque “Le Dialogue en Question”, Lagrasse, France, October 1993, ed. by Jackie Schoen. Cahiers du Centre Interdisciplinaire du Langage. 1994, No. 10, 81-91;

 

18. “Attitudinally Loaded Uses of Turkish Loan Words in Bulgarian”. In Edda Weigand & Franz Hundsnurscher (eds), Lexical Structures and Language Use. Lexicon und Sprachgebrauch. Tübingen: Niemeyer, 1995, pp. 139-148;

 

19. “Going Beyond the Sentence Or What Does It Take to (Re)Construct the Subject”. In Edda Weigand (ed.) Dialogue Analysis beyond the Sentence: Units, Relations, and Strategies. Tübingen: Niemeyer Verlag, 1997, pp. 223-231;

 

20. “Опит за бинарен модел на значението на устойчивите фразеологични словосъчетания”. В сб. Общност и многообразие на славянските езици, отг. Ред. Лили Лашкова. София, Академично славистично дружество, 1997, стр. 183-190;

 

21. “[Editor’s] Introduction”. In Maxim I. Stamenov (ed.), Language Structure, Discourse, and the Access to Consciousness. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 1997, pp. 1-8;

 

22. [Co-authored with Elena Andonova] “Lexical Access and Coreference Processing in Bulgarian”. In Dieter Hillert (ed.), Sentence Processing: A cross-linguistic perspective (Syntax and Semantics, Vol. 31). San Diego, Cal.: Academic Press, 1998, pp. 167-181;

 

23. [Co-authored with Elena Andonova] “Attention and Language”. In Handbook of Pragmatics 1998 ed. by Jeff Verschueren et al. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 1998, pp. 1-16;

 

24. “First Language Acquisition and the Ontogenetic Development of Self-Consciousness in the Work of Ivan Georgov”. In The Emergence of Modern Language Sciences: Studies on the transition from historical-comparative to structural linguistics in honor of E.F. Konrad Koerner, ed. by Sheila Embleton, John E. Joseph & Hans-Josef Niederehe. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 1999, pp. 91-106;

 

25. “Семантични измерения на лексиката във вестника”. Български език, 1999/2000, vol. 48(2): 26-42;

 

26. “On Focus and Fringe in Explicit Mental Processing”. In Kunio Yasue, Mari Jibu & Tarcisio della Senta (eds), No Matter, Never Mind: Toward the Science of Consciousness — Fundamental Approaches. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 2002, pp. 157-165;

 

27. “Editors’ Introduction”. In Maxim Stamenov & Vittorio Gallese (eds), Mirror Neurons and the Evolution of Brain and Language. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 2002, pp. 1-10;

 

28. [Co-authored with David Popivanov, Armina Janyan and Elena Andonova] “Common Dynamic Properties of Biosignals During Cognition: Self-similarity and chaotic dynamics of both response times and EEG during movement imagery”. Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences, 2003, 7(4): 315-328;

 

29. “The Rheomode of Language of David Bohm as a Way to Re-construct the Access to Physical Reality”. In Gordon Globus, Karl Pribram & Giuseppe Vitiello (Eds.), Brain and Being. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 2004, pp. 149-166;

 

30. “Shibatani, Masayoshi (ed.). 2002. The Grammar of Causation and Interpersonal Manipulation”. Дискусионна статия в Studies in Language, 2007, 31(1), 207-224;

 

31. Граматиката на конструкциите като алтернатива за описание на отношенията между синтаксис и семантика в граматиката и в лексикона. Част І: Основни идеи. Български език, 2006, т. LIII, кн. 4, 81-93;

 

32. Граматиката на конструкциите като алтернатива за описание на отношенията между синтаксис и семантика в граматиката и в лексикона. Част ІІ: Глаголи и конструкции. Български език, 2007, т. LIV, кн. 1 стр. 50-62;

 

33. “Attention and Language”. In Handbook of Pragmatics 2007 ed. by Jan-Ola Östman & Jeff Verschueren. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 2007, pp. 1-23;

 

34. Граматиката на конструкциите като алтернатива за описание на отношенията между синтаксис и семантика в граматиката и в лексикона. Част ІІI: Конструкции и речева дейност. Български език 2007, т. LIV, кн. 4, стр. 59-69;

 

35. “The nature and place of Ottoman Turkish pejorative loans in the Bulgarian language and culture”. In Christian Voss & Alicja Nagórko (eds.) Die Europäizität der Slawia oder die Slawizität Europas: Ein Beitrag der kultur- und sprachrelativistischen Linguistik. München: Verlag Otto Sagner. 2009 (pp. 135-149);

 

36. „За значението и употребата на думите свет/свят, светост и светец в български език”. В: Лилия Крумова-Цветкова и Сабина Павлова (съст.) Лексикографията в европейското културно пространство: Материали от Петата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология 19-20 октомври 2009г. (143-152). Велико Търново: Знак ’94, 2010;

 

37. “Има ли алтернатива принципът на комуникативно сътрудничество на Грайс?”. В Найда Иванова и др. (съст.) Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури (225-232). София: Издателство Лектура, 2011;

 

38. “The status of ambivalent meaning in lexical semantics”. In A Place, a Time and an Opportunity for Growth. Bulgarian Scholars at NIAS ed. вy Katya Stoycheva and Alexandre Kostov (97-104). Sofia Faber, 2011;

 

39. „По въпроса за т. нар. непредсказуеми промени в значенията на думите след заемане“. В: Диана Благоева и Сия Колковска (ред.) Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова (84-92). София: Академично издателство „Марин Дринов“, 2012;

 

40. „Понятието за кеф между езици и култури“. Съпоставително езикознание, 2012, кн. 3, 14-24;

 

41. „Лексикални средства за изразяване на съпреживяване, съчувствие и състрадание с обратен знак в българския език“. Списание на БАН, 2012, кн. 6, 27-33;

 

42. (в съавторство с Верена Браунщайн и др.) Investigating the influence of proficiency on semantic processing in bilinguals: An ERP and ERD/S analysis. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 2012, 72, 421–438. ISSN 0065-1400;

 

43. „Ще забравим ли някога кючека, таблата и чалгата?“. Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т. І. Съст. Ани Бурова и др. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2012, 174-181. ISBN 978-954-07-3457-6;

 

44. „Прокопсаник и непрокопсаник – има ли разлика?“. Статия за сборника приноси към Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология (385-391). София: Академично издателство „Марин Дринов“, 2013. ISBN 9 789543 225781;

 

45. „Тарикати и ученици. Или приносът на проф. Стойко Стойков за характера на социалната стратификация на езика ни между двете световни войни“. Статия в сп. Български език, 2013, LX, кн. 3, с. 63-70;

 

46. „Енантиосемията като феномен на езика“. Статия за сборника Славянските езици отблизо. Сборник в чест 70-годишнината на доцент Янко Бъчваров, съст. М. Младенова и Р. Железарова (157-165). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013. ISBN 978-954-07-3486-6;

 

47. „Тарикати ли са били учениците по времето на проф. Стойко Стойков?“. Статия в сборника с доклади, представени по време на ХІ социолингвистична конференция с международно участие Езикът във времето и в пространството, посветена на проф. Стойко Стойков, 26-27 октомври 2012 г. София (35-41): INSOLISO, 2014;

 

48. „Глаголите за общуване с умисъл в българския език и теорията на разговора в езиковедската прагматика“. Български език, 2014, 61, 1, 19-38;

 

49. „Модел на значението на отрицателния суперлатив в българския език“. Съпоставително езикознание, 2014 (приета за печат, кн. 2);

 

50. „The mirror of pejorative Ottoman Turkish loan words in Bulgarian”. Article for the Proceedings of the 44th Linguistic Colloquium, ed. by Maria Grozeva et al. Sofia (приета за печат);

 

51. „Тебе лъжа – мене истина и принципът за комуникативно сътрудничество“. Статия за Сборник с доклади от Заключителната конференция „Когнитивната лингвистика и прагматиката през новото хилядолетие“ на Катедрата по испанистика и португалистика на СУ „Св. Климент Охридски“ (приета за печат; юни 2014);

 

52. „Стереотипи на всекидневното мислене: от кахъри, тежки ядове до кахър за дъжд“. Статия за Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Бистра Алексиева. София (приета за печат);

 

53. „Съдбата като късмет и като гайле“. Статия за Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дфн Мария Грозева. София (приета за печат);

 

54. „Турцизмите за абстрактни и религиозни понятия в българския език – митове, факти и артефакти“. Статия в сборника с доклади от Третия конгрес по българистика, 23-26 май 2013, София (приета за печат);

 

55. „Споделената в думи памет: табан суратларъ срещу гьонсурат“. Статия в сборника с доклади от конференцията с международно участие Езици на паметта в литературния текст. София (приета за печат);

 

56. „По повод актуалността на една класификация на турцизмите отпреди сто години“. Статия за Rocznik Slawistyczny (приета за печат).

 

C. Доклади и постери, представени на научни конференции:

 

1. “Проблемът за оценката и планирането на текста във вестника”. Доклад изнесен на Четвъртия конгрес на българските социолози, София, 11-13 май 1983, 12 маш.стр.;

 

2. “Как да моделираме лексикалното значение?”. Доклад изнесен на Дунавската конференция на психолозите, Варна, 1985, 11 маш.стр.;

 

3. “Социолингвистични измерения на лексикалното значение”. Доклад изнесен на научната конференция Емпиричното социологическо изследване, Варна, 1986, 6 маш.стр.;

 

4. „Лексикалното значение в психолингвистична светлина”. Доклад на ІІ-ия конгрес по българистика, София, 1986, 15 маш. стр.;

 

5. “Социолингвистични аспекти на семантиката на думата”. Доклад изнесен на Втората социолингвистична школа с международно участие, Приморско, 1987, 6 маш.стр.;

 

6. “Положително явление ли е интернационализирането на стила на средствата за масова информация?”. Доклад изнесен на научната конференция Свое и чуждо в българската култура, Приморско, 1987, 5 маш.стр.;

 

7. “Проблемът за моделирането на значението в психолингвистиката”. Доклад изнесен на ІV-ия българо-американски симпозиум по българистика, Смолян, 1987;

 

8. “Структура на емоционално-афективното значение в съпоставка с когнитивното”. Доклад изнесен на Курса по когнитивна лингвистика, Дубровник, 1988, 12 маш.стр.;

 

9. “За природата на лингвистичната интуиция у Бхартрихари”. Доклад изнесен на Международния симпозиум по модели на значението, Варна, 1988, 9 маш.стр.;

 

10. “What’s a Cognitive Operation: Following the tracks of the Vanishing Rabbit”. Доклад, представен по време на международната конференция XXIInd annual meeting of Societas Linguistica Europaea, September 12-16, 1989, Varna, Bulgaria;

 

11. “This ‘Feeling of Rational Sequence’”. Доклад, представен по време на международния уъркшоп “Experience, Consciousness, and Meaning” по време на международния Congress dedicated to the 100th anniversary of the publication of “The Principles of Psychology” by William James, August 13-17, 1990, Amsterdam, the Free University of Amsterdam, The Netherlands;

 

12. “Introspection and the Rheomode of Language of David Bohm”. Доклад, представен по време на международната конференция International Congress commemorating the 100th anniversary from the publication of “The Principles of Psychology” by William James, August 13-17, 1990, Amsterdam, the Free University of Amsterdam, The Netherlands;

 

13. “The Fate of Turkish Loan Words in Bulgarian during the last 100 Years”. Доклад, представен по време на Colloquium on Bulgarian Studies, SSEES, the University of London, London, UK, October 1993;

 

14. “Are There Restrictions on the Depth of Dialogue Processing”. Доклад, представен по време на международната конференция “Dialogue en Question”, Toulouse, October 05-08, 1993. 9 pp.;

 

15. “An Attempt for a Binary Model of Idiom Meaning”. Доклад, представен по време на международния уъркшоп “Unity and Diversity in Slavic Languages”, University of Sofia, May 27-29, 1994;

 

16. “Attitudinaly Loaded Uses of Turkish Loan Words”. Доклад, представен по време на международната конференция International conference on “Lexicology and Lexical Semantics” September 13-15, 1994, Muenster, Germany;

 

17. “Beyond the sentence as a situation (re)construction”. Доклад, представен по време на международната конференция Tavola rotonda on “Dialogue analysis beyond the sentence: Units, relations, and strategies”, March 31 – April 01, 1995, University of Bologna, Bologna, Italy;

 

18. “Syntax/Semantics Interface in Cognitive Linguistics: Some radical choices”. Доклад, представен по време на международната конференция “Language and Consciousness”, September 12-15, 1995, Varna, Bulgaria;

 

19. “Language Structure and the Structure of Consciousness: Can one find a ‘common denominator’ between them?”. Доклад по покана, представен по време на международната конференция “Varieties and Dimensions of Conscious Experience”, Skoevde University, Skoevde, Sweden, October 10-12, 1997;

 

20. “Multimodal Communication in Multimodal Consciousness: A dual-focus approach to communication in consciousness”. Доклад, представен по време на международната конференция First Swedish Symposium on Multimodal Communication, Goeteborg University, Goeteborg, Sweden, October 16-17, 1997;

 

21. “A Dual-Focus Approach to Conscious Mental Processing”. Постер, представен по време на международната конференция “Toward a Science of Consciousness III”, April 27-May 02, 1998, Tucson, Arizona, USA;

 

22. “Is Consciousness a Transitive Construction?”. Постер, представен по време на международната конференция “Neural Correlates of Consciousness: Empirical and conceptual questions”, Bremen, Germany, June 19-22, 1998;

 

23. “Images of Consciousness Mirrored: Consciousness and its Representations”. Доклад, представен по време на Plenary Panel “Metaphors of Consciousness” during the Inaugural Conference of the Society for Multidisciplinary Studies of Consciousness, August 17-18, 1998, San Francisco, CA, USA;

 

24. (Co-authored with Elena Andonova) “Lexical Access and Co-reference Processing in Bulgarian”. Доклад, представен по време на международната конференция 11th CUNY Conference on Human Sentence Processing 1998, New York, USA;

 

25. “Focus and Fringe in Discourse Processing”. Постер, представен по време на International conference on “Toward the Science of Consciousness — Fundamental Approaches”, Tokyo, Japan, May 25-28, 1999;

 

25. “Why the Self Needs Language”. Доклад, представен по време на международната конференция Third annual conference of the Association for the Scientific Study of Consciousness, London, Ontario, Canada, June 4-7, 1999;

 

27. “Language and Consciousness: A ‘perfect’ faculty in service of ‘imperfect’ system?” Доклад, представен по време на международната конференция Annual Conference of ASSC, June 29 – July 02, 2000, Brussels, Belgium;

 

28. “What Makes the Human Language Faculty Unique?”. Пленарен доклад по време на международната конференция “Mirror Neurons and the Evolution of Brain and Language”, Hanse Wissenschaftskolleg, July 05-08, 2000, Delmenhorst, Germany;

 

29. “Is Language Structure Available and/or Accessible to Consciousness?”. Пленарен доклад, представен по време на международния уъркшоп “Using Phenomenological and Introspective Evidence in Cognitive Neuroscience”, University of Aarhus, Aarhus, Denmark, February 21-22, 2002;

 

30. “‘Visible’ and ‘Invisible’ in Language Structure: For whom the bell rings?”. Пленарен доклад по време на международната конференция “Mind, Language, and Metaphor: Euroconference on consciousness and imagination”, Kerkrade, The Netherlands, April 20-24, 2002;

 

31. “The Linguistic ‘I’ and the Nature of Self-Conscious Cognitive Representation”. Доклад, представен по време на международната конференция 6th Annual Meeting of ASSC, Barcelona, Spain, May 31 – June 04, 2002;

 

32. “Exploring the Limits of Representational in Semiosis: The self as a sign, as a shadow, and as a trace”. Доклад по покана (Featured talk), представен по време на Annual Meeting of the German Semiotic Association, July 19-21, 2002, Kassel, Germany;

 

33. “The Sentence Format and the Scope of Explicit Cognitive Content”. Доклад, представен по време на международната конференция Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea on “Rethinking Language and Mind”, Potsdam, Germany, July 22-25, 2002;

 

34. “The Sentence as a Cognitive Format: Some basic aspects of its representational potential”. Доклад, представен по време на международния уъркшоп Expertise Research Group on Translation Processes, University of Oslo, Oslo, Norway, September 14-17, 2002;

 

35. “Ambivalent Emotions and Intercultural Dialogue”. Доклад, представен по време на международния уъркшоп “The Cultural Specificity of Emotions”, October 15-18, 2002, Muenster, Germany;

 

36. “The Rheomode of Language of David Bohm or Can One Represent Reality ‘As It “Really” Is’ and at What Expense”. Доклад, представен по време на международния уъркшоп “Quantum Brain Dynamics and the Humanities: A new perspective for the 21st century” at the Fondazione ISI, Torino, Italy, November 18-23, 2002;

 

37. “Body Image and Body Schema: Two concepts that must (not) be (con)fused with the embodied self”. Доклад, представен по време на международния уъркшоп “Body Image and Body Schema: (Neuro)phenomenological, (neuro)psychoanalytical and neuroscientific perspectives”, March 29-April 01, 2003, University of Ghent, Ghent, Belgium;

 

38. “Ambivalent Emotions and the Structure of Mental States Capable of Becoming Conscious”. Доклад, представен по време на международната конференция 7th Annual Meeting of ASSC, May 30 – June 02, 2003, University of Memphis, Memphis, TN, USA;

 

39. “Negation and the Cognitive Representation of Absence”. Доклад, представен по време на международния уъркшоп Expertise Research Network, March 29 – April 03, 2004, Marrakech, Morocco;

 

40. “Memory and Narrative: The case of/for Marcel Proust”. Доклад, представен по време на международната конференция “Toward a Science of Consciousness: Conceptual and methodological issues”, August 17-20, 2005, Copenhagen, Denmark;

 

41. “Marcel Proust and the Promised Land of Involuntary Memory”. Доклад, представен по време на международната конференция “Toward a Science of Consciousness 2006”, April 04-08, 2006, Tucson, AZ;

 

42. “Can pejoratives help make the difference between East, West and Southeast in Europe?” Доклад, представен по време на международната конференция „Die Europäizität der Slawia oder die Slawizität Europas: Ein Beitrag der Kultur- und Sprachrelativischen Linguistik“, May 31 – June 02, 2007, Humboldt-Universität, Berlin, Germany;

 

43. “Language Is in Principle Inaccessible to Consciousness. But Why?”. Доклад, представен по време на международната конференция “Toward a Science of Consciousness 2007”, July 23-26, 2007, Budapest, Hungary;

 

44. (with C. Neuper, R.H. Grabner, C. Brunner, & G. Pfurtscheller) “Event-related (De-) Synchronization of EEG Theta and Alpha Activity during Second Language Processing”. Доклад, представен по време на 14th World Congress of Psychophysiology, St. Petersburg, Russia, September 8-13, 2008;

 

45. (with Kaiser, V., Gerganov, A., Braunstein, V., Popivanov, I., Brunner, C., & Neuper, C.) “Priming bilingual brain with correct and incongruent translations of true and false cognates in English-German during a translation task: An EEG and eye tracking study”. Постер, представен по време на Ghent Workshop on Bilingualism, September 18-20, 2008, Ghent, Belgium;

 

46. “Images are not words and there is a Cartesian theatre”. Доклад, представен по време на първата международна конференция COST Action BM0605 Consciousness: A Transdisciplinary, Integrated Approach, November 20-21, 2008, Ghent, Belgium;

 

47. (с A. Gerganov & M. Hristova) “Bilingual processing of ambiguous nouns with cognate and non-cognate meanings: Evidence from synchronous recording of eye movements and EEG”. Доклад, представен по време на международната конференция “Eye-to-IT conference on translation processes, sentence processing, and the bilingual mental lexicon”, April 28-29, 2009, Copenhagen, Denmark;

 

48. (с A. Gerganov & I. Popivanov) “Shortcuts to meaning: Finding out meaning correspondences in the bilingual lexicon during a word translation task in English-Bulgarian”. Доклад, представен по време на международната конференция “Eye-to-IT conference on translation processes, sentence processing, and the bilingual mental lexicon”, April 28-29, 2009, Copenhagen, Denmark;

 

49. “Negation, absence of representational content and the structure of phenomenal consciousness”. Доклад, представен по време на международната конференция на Scandinavian Society for Language and Communication, June 10-12, 2009, Stockholm, Sweden;

 

50. (с Gerganov, A., Popivanov, I., & Hristova, M.) “Bilingual processing of homonyms and partial cognates – evidence from synchronized EEG and eye-movement recordings”. Постер, представен по време на 15th European Conference on Eye Movements (ECEM), August 23-27, 2009, Southampton, UK;

 

51. “The mirror of pejorative Ottoman Turkish loan words in Bulgarian.” Доклад, представен по време на 44th Linguistics Colloquium “Globalization – Intercultural Communication – Language”, September 09-11, 2009, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria;

 

52. „За значението и употребата на думите свет и светец”. Доклад, представен на научната конференция на ИБЕ по проблемите на лексикографията Лексикографията в европейското културно пространство, 19-20 октомври 2009, София;

 

53. “What can the meaning of ambivalent words tell us about the structure of consciousness?”. Доклад, представен по време на срещата на COST Action BM0605 Consciousness: A Transdisciplinary, Integrated Approach, November 29 – December 01, 2009, Limassol, Cyprus;

 

54. (with Braunstein, V., Ischebeck, A., Grabner, R., & C. Brunner) “He likes his coffee with milk and elephant: The effects of semantic incongruencies in late-bilinguals on the EEG”. Постер, представен по време на 9. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Psychologie, Salzburg, Austria, April 8-10, 2010;

 

55. „Валиден ли е принципът за кооперативно комуникативно взаимодействие на Грайс, когато се лъжем помежду си?”. Доклад, представен на конференцията Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури на ФКНФ на СУ „Св. Климент Охридски” в с. Горни Лозен, Софийско, 22-24 април 2010г.;

 

56. „The status of ambivalent meaning in lexical semantics”. Доклад представен по време на уъркшопа Bulgarian NIAS Event. Knowledge Exchange Day on the Holland Week, September 23, 2010, Sofia;

 

57. „Lies, Theory of Mind, and the Structure of Consciousness”. Доклад, представен по време на международната конференция Toward a Theory of Consciousness, May 3-7, 2011, Stockholm, Sweden.

 

58. “The ambivalent stimulus”. Постер, представен по време на международната конференция the 15th Annual Meeting of ASSC, June 7-12, 2011, Kyoto, Japan.

 

59. “To Lie You Have to be Conscious”. Постер, представен по време на международната конференция Toward a Science of Consciousness 2012, Tucson, AZ, 09-14.04.2012.

 

60. „Opposites in Experience and Their Way of Coding in Language: Enantiocemy vs. ambivalence”. Постер, който ще бъде представен по време на международната конференция ASSC16, July 02-06, 2012, Brighton, UK.

 

61. „Ще забравим ли някога кючека, таблата и чалгата?“. Доклад, представен по време на Единадесетите славистични четения на тема „Време и история в славянските езици, литератури и култури“, София, 19-22 април 2012г.

 

62. „Тебе лъжа – мене истина и принципът за кооперативно комуникативно сътрудничество“. Доклад, представен по време на заключителната конференция „Когнитивната лингвистика и прагматиката през новото хилядолетие“, Университетски комплекс по хуманитаристика, Висш семинар „Нови прочити в хуманитаристиката: Ибероамерикански, средиземноморски и трансатлантически езици и култури“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, 11 юни 2012.

 

63. „Opposites in Experience and Their Way of Coding in Language: Enantiocemy vs. ambivalence”. Постер, представен по време на международната конференция ASSC16, July 02-06, 2012, Brighton, UK.

 

64. „Bad sense, im schlechten Sinn: Coding emotion and attitude in a bilingual dictionary entry“. Доклад, представен по време на международния 7. Kolloquium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung. Print- und E-Wörterbücher im Vergleich: Konvergenzen, Divergenzen, Probleme, Perspektiven, 22-23 октомври 2012г. Софийски университет, София.

 

65. „Прокопсаник и непрокопсаник – има ли разлика?“. Доклад, представен по време на Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, 24-25 октомври 2012г., София.

 

66. „Тарикати ли са били учениците по времето на проф. Стойко Стойков?“. Доклад, представен на ХІ социолингвистична конференция с международно участие „Езикът във времето и в пространството“, посветена на проф. Стойко Стойков, 26-27 октомври 2012, София, СУ „Св. Климент Охридски“.

 

67. „Модел на значението на ригидния отрицателен суперлатив в българския език“. Доклад, представен по време на юбилейните Паисиеви четения в ПУ „Паисий Хилендарски, 2-3 ноември 2012г., Пловдив.

 

68. “Enantiosemy in Language and the Status of Opposites in Experience”. Доклад, представен по време на международната конференция Toward a Science of Consciousness 2013, 3-9 март 2013, Агра, Индия.

 

69. „Кючекът като артефакт на споделената памет за индивидуална и общностна идентичност“. Доклад, представен по време на международната конференция Езици на паметта в литературния текст, 26-27 април 2013г., СУ „Св. Климент Охридски, София.

 

70. “Languages in Contact, Cultures in Conflict: Studying the history of language contacts between Bulgarian and Ottoman Turkish” Пленарен доклад, представен по време на научната сесия на алумните на NIAS в България, 10 май 2013г., Археологически музей, София.

 

71. „Турцизмите за абстрактни и религиозни понятия в българския език – митове, факти и артефакти“. Доклад, представен по време на Третия конгрес по българистика, 23-26 май 2013г., София.

 

72. “Words, mental re-presentations and the opposites of experience”. Постер, представен по време на годишната конференция на Association for the Scientific Study of Consciousness, 12-15 юли 2013г., Сан Диего, Калифорния.

 

73. „Място и значение на традиционното двуезичие и многоезичие по българските земи“. Дискусионно представяне по време на международния семинар The challenges of multilingual urban communities – the South East European perspective, Варна, Свободен Варненски у-т „Черноризец Храбър, 11-12 септември 2013г.

 

 

Научни рецензии:

 

1. Paivio, Alan & Ian Begg. Psychology of Language. Български език, 1984, кн. 5, стр. 98-100;

 

2. А. Г. Шмелев. Введение в экспериментальную психосемантику. Български език, 1985, кн. 4;

 

3. Психолингвистические проблемы семантики. Съпоставително езикознание, 1985, кн. 4, с. 95-98.

 

4. В. Ф. Петренко. Введение в экспериментальную психосемантику. Български език, 1986, кн. 2;

 

5. Психолингвистика (под ред. А. М. Шахнаровича). Съпоставително езикознание, 1986, кн. 2, стр. 98-100;

 

6. Concept Development and the Development of Word Meaning. Съпоставително езикознание, 1986, кн. 5, стр. 74-77.

 

7. Approaches to Language. Съпоставително езикознание, 1987, кн. 1, стр. 73-75.

 

8. Dialogues on the Psychology of Language and Thought. Съпоставително езикознание, 1987, кн. 2, стр. 71-73.

 

9. Wildgen, Wolfgang. Archetypensemantik. Съпоставително езикознание, 1987, кн. 4, стр. 63-69.

 

10. Matilal, Bimal K. Language, Logic and Reality. Съпоставително езикознание, 1987, кн. 5, стр. 77-79.

 

11. Studien zum polnisch-deutschen Sprachvergleich. Съпоставително езикознание, 1988, кн. 1, стр. 63-65.

 

12. Lakoff, George. Women, Fire, and Dangerous Things. Съпоставително езикознание, 1988, кн. 2, стр. 82-87.

 

13. Oral Tradition (Columbus, Ohio). Съпоставително езикознание, 1988, кн. 4-5, стр. 210-212.

 

14. Schrag, Calvin O. Communicative Praxis and the Space of Subjectivity. Съпоставително езикознание, 1988, кн. 6, стр. 77-79.

 

15. Langacker, Ronald. Cognitive Grammar. Vol. 1: Theoretical prerequisites. Съпоставително езикознание, 1989, кн. 2, стр. 74-77.

 

16. Cultural Models in Language and Thought. Съпоставително езикознание, 1989, кн. 3, стр. 72-75.

 

17. Arndt, Horst & Richard Janney. Intergrammar. Съпоставително езикознание, 1989, кн. 4, стр. 50-53.

 

18. Arndt, Horst & Richard Janney. Intergrammar. Journal of Pragmatics, 1992, Vol. 17, 83-91.

 

19. Durst-Andersen, Per. Mental Grammar: Russian aspect and related issues. Съпоставително езикознание, 1992, кн. 4-5, стр. 73-74.

 

20. Geeraerts, Dirk et al. The Structure of Lexical Variation: Meaning, naming, and context. Studies in Language, 1997, Vol. 21, 195-202.

 

21. Port, Robert & Timothy van Gelder (eds.). Mind as Motion. Journal of Consciousness Studies, 1998, Vol. 5, 381-383.

 

22. Rugg, Michael (ed.). Cognitive Neuroscience. Journal of Consciousness Studies, 1999, vol. 6, No. 4, pp. 147-149.

 

23. „За проекта „Съпоставително-типологичен анализ на лексиката в родствени и неродствени езици (върху материал от български, руски, сръбски, чешки, френски, английски език и иврит)”. Чуждоезиково обучение, 2009, т. ХХV, 4, стр. 73-76.

 

24. Ishpekova, Rositsa. 2012. Policing the Naughty Newbies: Conceptual metaphors in Financial Times’ reports on corruption and organized crime-related events in Bulgaria. Sofia: Unison Art, viii+150 pp. Чуждоезиково обучение, 2012 (под печат).

 

 

Лекции и презентации по покана в чужбина:

 

“Conflicting Views about the Nature of Dialogue”. Лекция. Department of Linguistics, Odense University, Odense, Denmark, June 17, 1991;

 

2. “Language and Consciousness: Perspective from cognitive linguistics”. Лекция. Cognitive Science Center, Roskilde University, Roskilde, Denmark, June 26, 1991;

 

3. “The Bulgarian Evidential: The view from within”. Лекция. Slavic Linguistics Colloquium, University of California, Berkeley, November 23, 1991;

 

4. “The Rheomode of Language of David Bohm: An alternative perspective on consciousness and cognition”. Лекция. Interdisciplinary Discussion Group at the University of California, San Francisco, December 12, 1991;

 

5. “Evidentiality in Bulgarian”. Лекция. Slavic Department, University of North Carolina, Chapel Hill, North Carolina, March 27, 1992;

 

6. “Agonistic vs. Irenic View about the Dialogue”. Лекция. Department of Philosophy, Purdue University, West Lafayette, IL, March 30, 1992;

 

7. “Conflicting Views about the Dialogue: Persons, bodies and language”. Лекция. Psychology Department, University of Chicago, Chicago, March 31, 1992;

 

8. “Evidentiality: A contrastive-typological approach”. Лекция. Slavic Department, UCLA, Los Angeles, April 29, 1992;

 

9. ”The Conceptual Status of TR/LM Distinction in Langacker’s and Talmy’s Versions of Cognitive Grammar”. Лекция. Linguistics Department, the University of Edinburgh, February 18, 1993;

 

10. “What Makes the Dialogue Start and Go On, and On, and On?”. Лекция. Institute for Advanced Studies in the Humanities, the University of Edinburgh, May 06, 1993;

 

11. “Clause Structure and the Structure of Consciousness”. Лекция. Department of Linguistics, University of Goeteborg, Goeteborg, Sweden, October 20, 1997;

 

12. “Is There Any Necessary and/or Sufficient Relationship Between Language and Consciousness?”. Лекция. Department of Linguistics, University of Stockholm, Stockholm, Sweden, October 21, 1997;

 

13. “Language, the Cooperative Principle and the Arms Race for Consciousness”. Лекция. Cognitive Science Program, Carleton University, Ottawa, Canada, June 02, 1999;

 

14. “Language and the Function of Verbal Consciousness”. Лекция. Department of Experimental Psychology, University of Leiden, Leiden, the Netherlands, June 16, 1999;

 

15. “Das Problem der Repräsentation und des Funktionierens der emotional-affektiver Bedeutung (am Beispiel des Bulgarischen)“. Лекция. Seminar für Slavische Philologie, Georg-August-Universität Göttingen, December 12, 2000;

 

16. “The Language-Specific ‘I’: Some linguistic aspects of conscious self-presentation”. Лекция. 06 март 2002, University of Ghent, Ghent, Belgium;

 

17. “The Sentence as a Cognitive Format”. Лекция. 26 юни 2002, at the Department of Linguistics, University of Muenster, Muenster, Germany;

 

18. “Ambivalenz im Spiegel von Türkischen Lehnwörtern im Bulgarischen“. Лекция. Seminar für Slavische Philologie, Georg-August-Universität Göttingen, January 27, 2003;

 

19. “The Rheomode of Language of David Bohm: Is this an idea without a precedent in the history of thought?”. Лекция. Department of Philosophy, Helsinki University, Helsinki, June 09, 2003.

 

 

Семинари и уъркшопи по покана, проведени в чужбина:

 

“The Problem of Meaning Holism”. Еднодневен от шест часа, проведен в University of West Florida, Pensacola, Florida, USA, April 06, 1992;

 

2. “Language and Consciousness”. Тридневен уъркшоп от 15 академични часа, проведен по време на the 1999 Summer Linguistics Institute of the Linguistic Society of America (LSA) at the University of Illinois, Urbana-Champaign, Illinois, USA, June 25-27, 1999;

 

3. “Language and Knowledge”. Серия от три лекции, представени в United World College of the Adriatic, Duino, Italy, January 12-15, 2001;

 

4. “Nouns, Verbs, and Consciousness”. Тричасов уоркшоп, представен преди началото на interdisciplinary conference on consciousness research at the University of Skövde, August 6, 2001, Skövde, Sweden;

 

 

5. “Language and Consciousness: A linguistic perspective”. Тричасов уоркшоп, представен преди началото на 6th Annual Meeting of ASSC, Barcelona, Spain, May 31 – June 04, 2002.