EN
Начало » Конкурси » Текущи » Два конкурса за академичната длъжност „главен асистент“

Два конкурса за академичната длъжност „главен асистент“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява два конкурса за академичната длъжност главен асистент в професионално направление Филология 2.1. в следните научни специалности: един за научна специалност Български език /диалектология/ за нуждите на Секцията за българска диалектология и лингвистична география и един за научна специалност Общо и сравнително езикознание /математическа лингвистика/ за нуждите на Секцията по компютърна лингвистика, със срок 2 месеца от обнародването им в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02 до 04.09.2017 г.