EN
Начало » Конкурси » Процедури » Публична защита на дисертационен труд на Магдалена Стефанова Абаджиева-Йорданова (доктор)

Публична защита на дисертационен труд на Магдалена Стефанова Абаджиева-Йорданова (доктор)

Институтът за български език при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 27 септември 2017 г., от 14 часа в Големия салон на Института за български език при БАН, бул. „Шипченски проход“ 52, бл.17, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Павликянската книжнина в историята на българския език“ на Магдалена Стефанова Абаджиева-Йорданова, докторантка към Секцията за история на българския език, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Български език.

Научен ръководител: Проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова.

Председател на Научното жури: проф. д-р Елка Мирчева – рецензия

Членове на Научното жури:

1. Проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова – становище;

2. Проф. д-р Маргарет Димитрова – рецензия;

3. Проф. д-р Василка Алексова – становище;

4. Проф. д-р Андрей Бояджиев – становище.

Авторефератът и дисертацията са достъпни онлайн.