EN
Начало » Конкурси » Текущи » Два конкурса за академичната длъжност „професор“

Два конкурса за академичната длъжност „професор“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН обявява два конкурса за академичната длъжност професор по професионално направление 2.1. ФИЛОЛОГИЯ, научна специалност Български език (българска лексикология и лексикография) за нуждите на Секцията за българска лексикология и лексикография със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ, бр. 62/29.07.2014 г.).

 

Документи се приемат в канцеларията на Института: София 1113, бул. Шипченски проход 52, бл. 17, ет. 5, стая 504, тел. 02 872 23 02.

начало