EN
Начало » Конкурси » Текущи » Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2014-2015 г. в съответствие с Решение № 293 на Министерския съвет от 13.05.2014 г.

В срок от 18.08.2014 г. до 17.10.2014 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Института по следните научни специалности и форми на обучение:

2.1. ФИЛОЛОГИЯ (Общо и сравнително езикознание) – 1 редовна (етнолингвистика);

2.1. ФИЛОЛОГИЯ (Български език) – 2 редовни (съвременен български език и приложна ономастика) и 2 задочни докторантури (съвременен български език и българска диалектология).

 

За справки: София 1113, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, каб. 504, тел. 02 979 29 40, 02 872 23 02.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Молба до директора на Института, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват, и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;

2. Автобиография;

3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или нотариално заверено копие от нея;

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

5. Медицинско свидетелство;

6. Свидетeлство за съдимост;

7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – ул. „Сердика“ № 4. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите.)

начало