EN
Начало » Новини » Осми форум „Българска граматика“

Осми форум „Българска граматика“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките и Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Ви канят да вземете участие в Осмия форум „Българска граматика“ на тема „Предикация, предикати, предикативи“.

Форумът се посвещава на 90 години от рождението на един от най-големите български езиковеди на нашето съвремие – професор доктор на филологическите науки Йордан Пенчев Пенчев.

Форумът ще се проведе дистанционно на 21 и 22 октомври. Каним всички желаещи да го проследят в Ютюб канала на Института за български език „Написаното остава. Пиши правилно!“ на следните адреси: 21 октомври и 22 октомври.

Темата предполага разглеждане на широк кръг от теоретични и научноприложни проблеми, свързани с лексикалните особености, семантичното описание и класификацията на (избрани класове) предикати и предикативи, описание на граматичните категории, участващи в реализирането на предикацията, изследване на моделите при синтактичната им реализация и установяване на набора от семантични и граматични характеристики.

Основните въпроси на дискусията ще бъдат съсредоточени около следната проблематика (но няма да се ограничава до нея): 

  • Лексикална и семантична характеристика на класове предикати и предикативи;
  • Подходи при описанието на валентността и на селекцията на аргументи;
  • Изразяване на предикацията на морфологично равнище; 
  • Семантична и синтактична структура на изреченията с предикати и с предикативи;
  • Описание на семантичните и граматичните ограничения при реализацията на субекти, комплементи и адюнкти.

Целта е не (само) да се дадат окончателни отговори, а да се обменят мнения, да се изкажат предположения и продължавайки традицията от предходните срещи, да се създаде среда за непосредствен разговор по проблемите на българската граматика.

Програма

21 октомври 2021 г.

9:00 – 9:10

Откриване и приветствия

Приветствие от проф. Лучия Антонова-Василева, директор на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

Приветствие от проф. Петя Осенова, заместник-декан на Факултет „Славянски филологии“ при Софийския университет „Св. Климент Охридски“

9:10 – 12:00

Първа сесия

Председатели: проф. Светла Коева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“), проф. Йовка Тишева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

Секретар: Малина Стойчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

9:10 – 9:50 „Аргументи за добро и за лошо: фактори, влияещи на процеса на активното разбиране на свободни глаголни словосъчетания и глаголни идиоми с еднаква опора“ – Мила Димитрова-Вълчанова, Валентин Вълчанов (Норвежки университет за наука и технологии, Трондхайм)

9:50 – 10:20 „За статалния предикат – синтаксисът на биноминативната структура и философията на езика“ – Петя Бъркалова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

10:20 – 10:50 „Някои типологически индекси на дубитативните предикати“ – Красимира Алексова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

10:50 – 11:10 „Българските дезидеративни глаголи и техните украински съответствия в паралелен корпус“ – Иван Держански, Олена Сирук (Институт по математика и информатика – Българска академия на науките)

11:10 – 11:30 „Пандемията от COVID-19 във валентността на своите предикати: наблюдения върху съвременен корпус от парламентарна реч“ – Петя Осенова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

11:30 – 12:00: Дискусия

12:00 – 13:00: Почивка

13:00 – 14:00

Втора сесия

Председател: доц. Татяна Александрова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

Секретар: гл. ас. Ласка Ласкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

13:00 – 13:15 „Отново за речевите актове и за разликите между глагол и сказуемо“ – Ангел Ангелов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

13:15 – 13:30 „Кои глаголи могат да бъдат копули в съставното именно сказуемо?“ – Петя Несторова (Университет по хранителни технологии)

13:30 – 13:45 „За предикацията при неразчленимите изречения“ – Силвия Коева (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“)

13:45 – 14:00 „Предикативите в старобългарския език и лексикографското им отразяване в палеославистичните лексикографски трудове“ – Татяна Илиева (Кирило-Методиевски научен център – Българска академия на науките)

14:00 – 14:15: Дискусия

14:15 – 15:15

Трета сесия

Председател: проф. Красимира Алексова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

Секретар: гл. ас. Биляна Радева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

14:15 – 14:30 „Изреченията с конклузив – изводи, обобщения или предположения?“ – Ласка Ласкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

14:30 – 14:45 „Конклузивни употреби в предикати на условни изречения“ – Михаела Москова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

14:45 – 15:00 „Изследване на казус: ритъм и интонация на копулативен тип прости изречения“ – Християна Кръстева (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

15:00 – 15:15 „Ритмично-интонационни модели на прикопулните подчинени изречения“ – Красилина Колева-Костова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

15:15 – 15:30: Дискусия

15:30 – 16:00: Почивка

16:00 – 17:00

Четвърта сесия

Председател: гл. ас. Цветана Димитрова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

Секретар: Христина Кукова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

16:00 – 16:15 „Още една разновидност на подчинените подложни изречения“ – Димитър Георгиев (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

16:15 – 16:30 „Комплементизаторите „че“ и „да“ в рамките на предиката (съставен или сложен съставен)“ – Елена Каневска (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Филиал – Смолян)

16:30 – 16:45 „Число и определеност на квантифициращата и квантифицираната фраза в партитивни конструкции с предлога „от“ в (не)предикативна употреба“ – Христо Стаменов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

16:45 – 17:00 „Полипредложни конструкции в предикативна позиция“ – Атанас Атанасов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

17:00 – 17:15: Дискусия

22 октомври 2021 г.

9:30 – 12:30

Специална сесия: Предикация на състоянието

Председател: проф. Максим Стаменов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

Секретар: гл. ас. Мария Тодорова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

9:30 – 10:00 „Изреченията хамелеони: рус. „Нечего рассказать“; „Негде спать“ с оглед на българските им съответствия“ – Антон Цимерлинг (Държавен институт по руски език „Александър Пушкин“, Москва, Русия), Елена Иванова (Санктпетербургски държавен университет, Русия)

10:00 – 10:30 „Принос към семантичната характеристика на предикативите за вътрешни психически състояния със субект в дателен падеж“ – Максим Стаменов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

10:30 – 11:00 „Семантична класификация на предикатите за състояние в български“ – Светла Коева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

11:00 – 11:30 „Аргументна структура на някои двойки статични предикати и предикативи“ – Йовка Тишева, Марина Джонова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

11:30 – 12:00 „Нулев подлог и нулево допълнение в руския език – елипса, нулево местоимение или PRO“ – Александър Летучий (Национален изследователски университет „Висше училище по икономика“, Москва, Русия)

12:00 – 12:30 „Инструментално кодиране на стимула и диахронно развитие на глаголите за емоционално състояние в руския език“ – Мария Овсяникова (Институт за лингвистични изследвания – Руска академия на науките)

12:30 – 13:00: Дискусия

13:00 – 14:00 Почивка

14:00 – 14:45

Пета сесия

Председател: доц. Атанас Атанасов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

Секретар: доц. Калина Мичева-Пейчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

14:00 – 14:15 „За прилагателните имена като предикати“ – Биляна Радева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

14:15 – 14:30 „Безлични предикативни конструкции в българския език: структурен минимум и семантична обусловеност“ – Галина Петрова (Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас)

14:30 – 14:45 „Конверсивната антонимия като тест за семантичната селекция на дативни предикати в български, шведски и датски език“ – Константин Радоев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

14:45 – 15:00 Дискусия

15:00 – 15:15 Почивка

15:15 – 16:00

Специална сесия, посветена на 90 години от рождението на проф. Йордан Пенчев Пенчев

Председатели: проф. Светла Коева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“), проф. Йовка Тишева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

Секретар: гл. ас. Симеон Стефанов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

15:15 – 15:45 „Кога и как Йордан Пенчев тръгва по пътя на генеративната граматика“ – Цветомира Венкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

15:45 – 16:30 „Генеративната школа в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, или следите остават“ – Петя Бъркалова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

16:30 – 16:45 Дискусия

16:45 – 17:00 Закриване на Форума

Всички доклади, изнесени на Форума, ще бъдат публикувани в Приложението към сп. „Български език“.  Окончателният срок за предаването им е 30 октомври 2021 г. Въпроси можете да отправяте на адрес forum@ibl.bas.bg .

Записите на изнесените доклади също ще бъдат публикувани в Ютюб канала на Института за български език „Написаното остава. Пиши правилно!“.

➥ Галерия