EN
Начало » Новини » Осми форум „Българска граматика“

Осми форум „Българска граматика“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките и Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Ви канят да вземете участие в Осмия форум „Българска граматика“ на тема „Предикация, предикати, предикативи“.

Форумът се посвещава на 90 години от рождението на един от най-големите български езиковеди на нашето съвремие – професор доктор на филологическите науки Йордан Пенчев Пенчев.

Форумът ще се проведе на 21 октомври в зала „Проф. Александър Теодоров-Балан“ на Института за български език при Българската академия на науките, бул. „Шипченски проход“ № 52. При заявяване на по-голям интерес Форумът може да се проведе в  рамките на два дни: 21 и 22 октомври. Формата на провеждане (присъствено или онлайн) ще бъде съобщена в началото на месец октомври 2021 година.

Темата предполага разглеждане на широк кръг от теоретични и научноприложни проблеми, свързани с лексикалните особености, семантичното описание и класификацията на (избрани класове) предикати и предикативи, описание на граматичните категории, участващи в реализирането на предикацията, изследване на моделите при синтактичната им реализация и установяване на набора от семантични и граматични характеристики.

Основните въпроси на дискусията ще бъдат съсредоточени около следната проблематика (но няма да се ограничава до нея): 

  • Лексикална и семантична характеристика на класове предикати и предикативи;
  • Подходи при описанието на валентността и на селекцията на аргументи;
  • Изразяване на предикацията на морфологично равнище; 
  • Семантична и синтактична структура на изреченията с предикати и с предикативи;
  • Описание на семантичните и граматичните ограничения при реализацията на субекти, комплементи и адюнкти.

Целта е не (само) да се дадат окончателни отговори, а да се обменят мнения, да се изкажат предположения и продължавайки традицията от предходните срещи, да се създаде среда за непосредствен разговор по проблемите на българската граматика.

Можете да се включите, като подадете резюме на доклада си в .pdf формат (не по-дълго от една стандартна страница) до 15 юли 2021 година чрез формата за регистрация на адрес: //ibl.bas.bg/forum2021/ .

Информация за докладите, включени в програмата, ще бъде изпратена до 31 юли. Всички доклади, изнесени на Форума, ще бъдат публикувани в Приложението към сп. „Български език“.  Окончателният срок за предаването им е 30 октомври 2021 г. Въпроси можете да отправяте на адрес forum@ibl.bas.bg .