EN
Начало » Новини » Осми форум „Българска граматика“

Осми форум „Българска граматика“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките и Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Ви канят да вземете участие в Осмия форум „Българска граматика“ на тема „Предикация, предикати, предикативи“.

Форумът се посвещава на 90 години от рождението на един от най-големите български езиковеди на нашето съвремие – професор доктор на филологическите науки Йордан Пенчев Пенчев.

Форумът ще се проведе на 21 и 22 октомври в зала „Проф. Александър Теодоров-Балан“ на Института за български език при Българската академия на науките, бул. „Шипченски проход“ № 52. (Формата на провеждане (присъствено и/или онлайн) ще бъде съобщена в началото на месец октомври 2021 година.)

Темата предполага разглеждане на широк кръг от теоретични и научноприложни проблеми, свързани с лексикалните особености, семантичното описание и класификацията на (избрани класове) предикати и предикативи, описание на граматичните категории, участващи в реализирането на предикацията, изследване на моделите при синтактичната им реализация и установяване на набора от семантични и граматични характеристики.

Основните въпроси на дискусията ще бъдат съсредоточени около следната проблематика (но няма да се ограничава до нея): 

  • Лексикална и семантична характеристика на класове предикати и предикативи;
  • Подходи при описанието на валентността и на селекцията на аргументи;
  • Изразяване на предикацията на морфологично равнище; 
  • Семантична и синтактична структура на изреченията с предикати и с предикативи;
  • Описание на семантичните и граматичните ограничения при реализацията на субекти, комплементи и адюнкти.

Целта е не (само) да се дадат окончателни отговори, а да се обменят мнения, да се изкажат предположения и продължавайки традицията от предходните срещи, да се създаде среда за непосредствен разговор по проблемите на българската граматика.

Програма

21 октомври 2021 г.

9:00 – 11:30

„Аргументи за добро и за лошо: фактори, влияещи на процеса на активното разбиране на свободни глаголни словосъчетания и глаголни идиоми с еднаква опора“ – Мила Димитрова-Вълчанова, Валентин Вълчанов (Норвежки университет за наука и технологии, Трондхайм)

„За статалния предикат – синтаксисът на биноминативната структура и философията на езика“ – Петя Бъркалова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

„Някои типологически индекси на дубитативните предикати“ – Красимира Алексова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Българските дезидеративни глаголи и техните украински съответствия в паралелен корпус“ – Иван Держански, Олена Сирук (Институт по математика и информатика – Българска академия на науките)

„Пандемията от COVID-19 във валентността на своите предикати: наблюдения върху съвременен корпус от парламентарна реч“ – Петя Осенова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

11:30 – 12:00: Дискусия

12:00 – 13:00: Почивка

13:00 – 14:00

„Отново за речевите актове и за разликите между глагол и сказуемо“ – Ангел Ангелов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Кои глаголи могат да бъдат копули в съставното именно сказуемо?“ – Петя Несторова (Университет по хранителни технологии)

„За предикацията при неразчленимите изречения“ – Силвия Коева (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“)

„Предикативите в старобългарския език и лексикографското им отразяване в палеославистичните лексикографски трудове“ – Татяна Илиева (Кирило-Методиевски научен център – Българска академия на науките)

14:00 – 14:15: Дискусия

14:15 – 15:15

„Изреченията с конклузив – изводи, обобщения или предположения?“ – Ласка Ласкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Конклузивни употреби в предикати на условни изречения“ – Михаела Москова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Изследване на казус: ритъм и интонация на копулативен тип прости изречения“ – Християна Кръстева (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

„Ритмично-интонационни модели на прикопулните подчинени изречения“ – Красилина Колева-Костова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

15:15 – 15:30: Дискусия

15:30 – 16:00: Почивка

16:00 – 17:00

„Още една разновидност на подчинените подложни изречения“ – Димитър Георгиев (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

„Комплементизаторите „че“ и „да“ в рамките на предиката (съставен или сложен съставен)“ – Елена Каневска (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Филиал – Смолян)

„Число и определеност на квантифициращата и квантифицираната фраза в партитивни конструкции с предлога „от“ в (не)предикативна употреба“ – Христо Стаменов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Полипредложни конструкции в предикативна позиция“ – Атанас Атанасов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

17:00 – 17:15: Дискусия

22 октомври 2021 г.

9:30 – 12:30

Специална сесия: Предикация на състоянието

„Изреченията хамелеони: рус. „Нечего рассказать“; „Негде спать“ с оглед на българските им съответствия“ – Антон Цимерлинг (Държавен институт по руски език „Александър Пушкин“, Москва, Русия), Елена Иванова (Санктпетербургски държавен университет, Русия)

„Принос към семантичната характеристика на предикативите за вътрешни психически състояния със субект в дателен падеж“ – Максим Стаменов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

„Семантична класификация на предикатите за състояние в български“ – Светла Коева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

„Аргументна структура на някои двойки статични предикати и предикативи“ – Йовка Тишева, Марина Джонова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Нулев подлог и нулево допълнение в руския език – елипса, нулево местоимение или PRO“ – Александър Летучий (Национален изследователски университет „Висше училище по икономика“, Москва, Русия)

„Инструментално кодиране на стимула и диахронно развитие на глаголите за емоционално състояние в руския език“ – Мария Овсяникова (Институт за лингвистични изследвания – Руска академия на науките)

12:30 – 13:00: Дискусия

13:00 – 14:00 Почивка

14:00 – 14:45

„За прилагателните имена като предикати“ – Биляна Радева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Безлични предикативни конструкции в българския език: структурен минимум и семантична обусловеност“ – Галина Петрова (Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас)

„Конверсивната антонимия като тест за семантичната селекция на дативни предикати в български, шведски и датски език“ – Константин Радоев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

14:45 – 15:00 Дискусия

Всички доклади, изнесени на Форума, ще бъдат публикувани в Приложението към сп. „Български език“.  Окончателният срок за предаването им е 30 октомври 2021 г. Въпроси можете да отправяте на адрес forum@ibl.bas.bg .

Очакваме регистрацията Ви за участие в дискусиите на адрес: //ibl.bas.bg/forum2021/ . Регистрацията не е задължителна, но ще помогне за по-добрата организация на Форума.