EN
Начало » Проекти » Завършени проекти » Изследване и издание на писмени паметници от IX-XVIII в. като част от културноисторическото наследство и националната идентичност

Изследване и издание на писмени паметници от IX-XVIII в. като част от културноисторическото наследство и националната идентичност

Секция за история на българския език

Срок: 2012-2014

Вид на проекта: колективен

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: проф. д.ф.н. М. Цибранска-Костова

Участници: проф. д.ф.н. М. Цибранска-Костова, проф. д-р Елка Мирчева, доц. д-р Ив. Карачорова, доц. д-р Я. Милтенов, доц. д-р Г. Митринов, гл. ас. д-р В. Мичева, гл. ас. д-р Л. Стефова, ас. Авг. Манолева

Анотация:

Проектът е фокусиран върху целенасочено и системно проучване и обнародване на важни писмени паметници от историческото развитие на българския език през вековете чрез всички съвременни средства за съхраняване и популяризиране на писменото наследство (фототипни и наборни възпроизвеждания, дигитализация, публично електронно експониране, критически или дипломатически издания и изследвания). Той се вписва в традиционните задачи на палеославистиката и българистиката – възстановяване на диахронията на българския език като славянски, балкански и европейски по съхранените езикови паметници и документи от епохата на Средновековието, Възраждането и Новото време (старите глаголически и кирилски ръкописи, новобългарската книжнина, епиграфския материал, бележките на книжовниците). Основната цел е да се проследи как се е развивал българският език през вековете на графико-фонетично, морфо-синтактично, лексико-семантично равнище. Към това се добавят особено актуални иновативни подходи – етнолингвистичният, антропологичният, семиотичният, културологичният.

Проектът се вписва в направлението Извори за историята на българския език, разработвано в Института за български език.

Подтеми:

1. Старият Завет като юридически източник. Индивидуален проект. Изпълнител: проф. д.ф.н. М. Цибранска-Костова. Срок: 2012 – 2014 г.

2. Новоизводните сборници и Търновският книжовен център от пред-Евтимиевата епоха. Индивидуален проект. Изпълнител: проф. д-р Елка Мирчева. Срок: 2012 – 2014 г.

3. Картината на света в езика на новобългарските дамаскини. Индивидуален проект. Изпълнител: гл. ас. д-р В. Мичева. Срок: 2012 – 2014 г.

4. Езикови особености на Райковския дамаскин. Индивидуален проект. Изпълнител: гл. ас. д-р Л. Стефова. Срок: 2012 – 2014 г.

5. Боянският псалтир – среднобългарски паметник от XIII в. Издание и изследване. Индивидуален проект. Изпълнител: доц. д-р Ив. Карачорова. Срок: 2012 – 2014 г.

6. Преславските сборници: източници, състави, взаимодействия, текстология. Индивидуален проект. Изпълнител: доц. д-р Я. Милтенов. Срок: 2012 – 2014 г.

7. Българското църковно-историческо наследство в Беломорието (Западна Тракия, Драмско и Сярско). Индивидуален проект. Изпълнител: доц. д-р Г. Митринов. Срок: 2012 – 2014 г.

8. Електронен сайт по въпросите на езика от X-XIX в. /abcdar.com/. Индивидуален проект. Изпълнител: ас. Авг. Манолева. Срок: 2012 – 2014 г.

Форма на представяне на резултатите: научни публикации – монографии и студии.

начало