EN
Начало » Проекти » Завършени проекти » Език и култура през епохата на глобализация

Език и култура през епохата на глобализация

Секция за история на българския език

Секция за българска диалектология и лингвистична география

Секция за етнолингвистика

Срок: 2012-2014

Вид на проекта: колективен

Финансиране: бюджетна субсидия, БАН – ЕБР с РАН

Ръководител: проф. д-р Е. Мирчева, доц. д-р М. Китанова

Участници: проф. д-р Е. Мирчева, доц. д-р М. Китанова – СЕ, проф. д.ф.н. М. Цибранска, доц. д-р И. Карачорова, доц. д-р Г. Митринов, гл. ас. д-р В. Мичева, доц. д-р Я. Милтенов, гл. ас. д-р Л. Стефова, ас. Авг. Манолева, доц. д-р М. Витанова – СЕ, гл. ас. д-р К. Мичева – СЕ, гл. ас. д-р Й. Кирилова – СЕ, доц. д-р П. Легурска – СЕ, доц. д-р Сл. Керемедчиева – СБДЛГ, доц. д-р Л. Антонова – СБДЛГ, доц. д-р Л. Василева – СБДЛГ, доц. д-р А. Кочева – СБДЛГ, доц. д-р К. Първанов – СБДЛГ, гл. ас. д-р И. Гаравалова – СБДЛГ, ас. М. Котева – СБДЛГ

Анотация:

Проектът е плод на дългогодишното активно сътрудничество с Института за славянознание към РАН. Названието на проекта създава максимално широка рамка за голям брой конкретни изследвания на български и руски учени. От българска страна в проекта се разработват научни изследвания в рамките на три подтеми: Славянската ръкописна и старопечатна книжнина – езиково-текстологични и културологични яспекти, Културна идентичност в глобализиращия се свят и Промяна на лексикалния тип в Родопската макродиалектна система.

Цел на изследванията са конкретни средновековни писмени паметници, проучването на различни моменти от сложните взаимоотношения между език-етнос-култура, както и съвременните промени в българските диалекти. Очакванията са, че резултатите от конкретните разработки ще допринесат за изясняването на редица неизследвани досега въпроси в българистиката. Използваната методология отговаря на съвременното равнище на научните изследвания в славистиката и българистиката – комплексният филологически подход успешно се съчетава със сравнително новия за българската лингвистика когнитивистичен подход. Богатството от разработвани теми са обединени от общата задача за проучване на културноисторическото наследство и съхраняването на националната идентичност. Сред приоритетите в научните изследвания на Института проектът се вписва в Езиковото културноисторическо наследство на българите и Извори за историята на българския език.

Подтеми:

СИБЕ – Тема: Славянската ръкописна и старопечатна книга – езиково –текстологични и културологични аспекти

1. Юридическата компилация Nomos Mosaicos в руската и южнославянската книжнина. Изпълнител: проф. д.ф.н. М. Цибранска

2. Езикови и преводачески школи в старобългарската книжовна традиция /класически представи и съвременни изследвания/. Изпълнител: проф. д-р Е. Мирчева

3. Молитвите за всеки ден на Кирил Туровски в български книгохранилища. Изпълнител: доц. д-р И. Карачорова

4. Епизодът „Чудото със сфугатото” от дамаскинското слово за мъченията и чудесата на св. Георги в Райковския дамаскин. Изпълнител: доц. д-р Г. Митринов

5. Лингвокултурните концепти горе и долу в езика на новобългарските дамаскини – Изпълнител: гл. ас. д-р В. Мичева.

6. Старобългарските преводни текстове: адаптация на византийските образци и възпроизвеждане на собствена традиция. Изпълнител: доц. д-р Я. Милтенов

7. Глаголни и именни църковнославянизми в Райковския дамаскин. Изпълнител: гл. ас. д-р Л. Стефова

8. За един непроучен ръкопис от Котленския книжовен център – № 583 от сбирката на Музея на Възраждането – Варна. Изпълнител: ас. А. Манолева

СЕ – Тема: Културна идентичност в глобализиращия се свят

1. Лошото” време в българския народен календар. Изпълнител: доц. д-р М. Китанова

2. Здраве и болест в диалектите и фразеологията. Изпълнител: доц. д-р М. Витанова

3. Злите сили в българските апокнифни молитви. Изпълнител: гл. ас. д-р К. Мичева

4. Концептът „сърце” в българската паремиологична картина на света. Изпълнител: гл. ас. д-р Й. Кирилова

5. Нацинално маркирана лексика, глобализация и превод. Реалиите в разказите на Й. Йовков и преводите им на руски език. Изпълнител: доц. д-р П. Легурска

СБДЛГ – Тема: Промяна на лексикалния тип в Родопската макродиалектна система. Ръководител: доц. д-р Сл. Керемедчиева. Участници: доц. д-р Сл. Керемедчиева, доц. д-р Л. Антонова, доц. д-р Л. Василева, доц. д-р А. Кочева, доц. д-р К. Първанов, гл. ас. д-р И. Гаравалова, ас. М. Котева.

Форма на представяне на резултатите: сборници с научни студии.

начало