EN
Начало » Проекти » Завършени проекти » Терминологична практика. Терминологичен речник по екология

Терминологична практика. Терминологичен речник по екология

Секция за терминология и терминография

Срок: 2011-2014

Вид на проекта: колективен

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: доц. д-р М. Симеонова

Участници: доц. д-р М. Симеонова, гл. ас. д-р Е. Петкова, А. Христова, Кр. Симеонова

Анотация:
Изработваният в момента Речник по екология е част от поредица речници на основните термини, която е предназначена за учебната и обществената практика. От друга страна от издадените досега три тома – по природни, хуманитарни и обществено-политически науки, се интересуват и специалисти в съответните области. Речниците помагат на техните ползватели да уточняват значенията на термините, системността във всяка отделна област и между отделните предметни области (вътрешна системност и външна системност). В тях са приложени резултатите от теоретичните изследвания върху значение и съдържание на термина, понятийно-семантична системност в терминологията, лексикосемантична и формална вариантност. Основните термини са представени чрез дефиниция, включени са кратки енциклопедични сведения, описани са класификационните групи на термините.
Цел на проекта е да подпомага терминологичната практика на специалистите в отделните научни области, на учащи се, журналисти и на всички членове на обществото; да осигурява точност и еднозначност в професионалната комуникация на специалистите от всички области на знанието. Задача на проекта е създаването на терминологични речници (в момента Речник по екология), събиране на термини, снабдяването им с дефиниции и допълнителни знания.
Използват се най-различни подходи и методи, например системен подход; съчетание на семасиологичен и ономасиологичен подход; (основно) синхронен подход, но също така и диахронен; в известна степен и съпоставителен подход. В техните граници се използват когнитивни методи, методът на падежната граматика, методът на компонентния анализ, както и други по-конкретни методи и процедури.
Разработките в рамките на проекта се причисляват към следните направления в работата на Института за български език – Академични речници на българския език и Езикова култура.

Форма на представяне на резултатите: терминологични речници.

начало