EN
Начало » Проекти » Езиково културноисторическо наследство на българите » Изследване на българските диалекти на различни езикови равнища

Изследване на българските диалекти на различни езикови равнища

Секция за българска диалектология и лингвистична география

Срок: 2019 г. – 2021 г.

Вид на проекта: колективен, национален

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: проф. д-р Лучия Антонова-Василева

Участници: проф. д-р Лучия Антонова-Василева, проф. д-р Славка Керемидчиева, доц. д-р Ана Кочева, доц. д-р Лиляна Василева, доц. д-р Кирил Първанов, доц. д-р Илияна Гаравалова, гл. ас. д-р Маргарита Котева, гл. ас. д-р Катерина Ушева.

Анотация:

Проектът цели изследването на българските диалекти на различни езикови равнища. Включва две теми. Първата тема Български диалектен речник: Български диалектен кулинарен речник (2019 г. – 2021 г.) е с ръководител доц. д-р Ана Кочева и участници: проф. д-р Славка Керемидчиева, проф. д-р Лучия Антонова-Василева, доц. д-р Ана Кочева, доц. д-р Лиляна Василева, доц. д-р Кирил Първанов, доц. д-р Илияна Гаравалова, гл. ас. д-р Маргарита Котева, гл. ас. д-р Катерина Ушева. При нейното разработване ще бъде представено словното богатство на българския език на диалектно равнище, което е част от духовната култура на българския народ и показател за националната му идентичност. Речникът ще включва българското словно богатство от тематичния кръг „кулинария“ от цялата българска езикова територия – в диалектния континуум и за пръв път, извън него – българска лексика от Банат, Молдова, Украйна, Крим и др. Речникът ще бъде основа за решаването на важни научноизследователски задачи у нас и в чужбина в областта на етимологията, историята на езика, етнолингвистиката, европеистиката, балканистиката, славистиката, социолингвистиката и др. С богатството на включения в речника диалектен материал, с широкия обхват на народните говори, той ще представлява интерес и за широката научна и културна общественост.

Втората тема Българските говори в областта Жупа, Република Косово (2020 г. – 2022 г.) е с изпълнител доц. д-р Илияна Гаравалова. Разработването на темата цели проучването на съвременните особености на българските диалекти извън държавните граници. Изследването е насочено към проучване на уникалния архаичен български говор в областта Жупа, Р Косово, който е съхранен благодарение на затвореността на общността и географската изолираност на региона. Резултатите от изпълнението включват събирането на актуален теренен материал, както и проучването му на различни езикови равнища – фонетично, морфологично и лексикално. Изучаването на този стар български диалект има важна роля за очертаването на западната граница на българското езиково землище.

Проектът се отнася към приоритетните направления на Института за български език Академични речници на българския език и Езиково културноисторическо наследство на българите.

Форма на представяне на резултатите: диалектен кулинарен речник, тематично свързани студии и статии, електронен корпус от текстове.

начало