EN
Начало » Конкурси » Текущи » Конкурс за академичната длъжност „професор“

Конкурс за академичната длъжност „професор“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език, за нуждите на Секцията за българска диалектология и лингвистична география, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02.

Обявата е публикувана в ДВ, в брой № 56 от 23.06.2020 г.