EN
Начало » Конкурси » Процедури » Конкурс за доцент с участник гл. ас. д-р Кирил Първанов Кирилов

Конкурс за доцент с участник гл. ас. д-р Кирил Първанов Кирилов

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език (диалектология), съгласно обявата в ДВ бр. 7/20.01.2017 г.

Предоставени материали:

Резюмета

Списък на цитиранията

Рецензии и становища:

1. Доц. д-р Ана Кочева – рецензия

2. Акад. проф. д.ф.н. Михаил Виденов – рецензия

3. Проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова – становище

4. Проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова – становище

5. Доц. д-р Ивона Карачорова – становище

6. Доц. д-р Мария Китанова – становище

7. Доц. д-р Лъчезар Перчеклийски – становище