EN
Начало » Конкурси » Процедури » Конкурс за професор с участник доц. д-р Лучия Антонова-Василева

Конкурс за професор с участник доц. д-р Лучия Антонова-Василева

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език (диалектология), съгласно обявата в ДВ бр. 7/20.01.2017 г.

Предоставени материали:

Резюмета

Списък на цитиранията

Рецензии и становища:

1. Проф. д-р Анна Чолева-Димитрова – рецензия

2. Проф. д-р Иван Кочев – рецензия

3. Проф. д-р Тодор Бояджиев – рецензия

4. Доц. д-р Марияна Витанова – становище

5. Доц. д-р Ивона Карачорова – становище

6. Проф. д-р Красимира Алексова – становище

7. Проф. д-р Сия Колковска – становище