EN
Начало » Конкурси » Процедури » Конкурс за доцент с участник гл. ас. д-р Илияна Гаравалова

Конкурс за доцент с участник гл. ас. д-р Илияна Гаравалова

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език (диалектология), съгласно обявата в ДВ бр. 7/20.01.2017 г. с кандидат гл. ас. д-р Илияна Гаравалова.

Предоставени материали:

Резюмета

Списък на цитиранията

Рецензии и становища:

1. Доц. д-р Лучия Антонова-Василева – рецензия

2. Проф. д.ф.н. Стоян Буров – рецензия

3. Проф. д-р Красимира Алексова – становище

4. Доц. д-р Марияна Витанова – становище

5. Проф. д.ф.н. Елена Николова – становище

6. Проф. д.ф.н. Максим Стаменов – становище

7. Проф. д-р Сия Колковска – становище