EN
Начало » Конкурси » Текущи » Конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2017 – 2018 г.

Конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2017 – 2018 г.

ИНСТИТУТЪТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „Проф. Л. Андрейчин“ – БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на редовни докторанти за учебната 2017 – 2018 г. в съответствие с Решение № 236 на Министерски съвет от 27.04.2017 г.

В срок от 15.08.2017 г. до 13.10.2017 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Института по следните научни специалности:

2.1. ФИЛОЛОГИЯ (Общо и сравнително езикознание) – 1 редовна докторантура;

2.1. ФИЛОЛОГИЯ (Български език) – 1 редовна докторантура.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Молба до директора на Института, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват, и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;

2. Автобиография;

3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

5. Медицинско свидетелство;

6. Свидетeлство за съдимост;

7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;

8. Фактура (или копие) за платена такса от 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26 Б, ет. 2. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите)

За справки: София – 1113, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, каб. 504, тел. 02 979 29 40, 02 872 23 02.