EN
Начало » Проекти » Езиково културноисторическо наследство на българите » Лингвогеографско изследване на взаимовръзката между българската и европейската диалектна лексика

Лингвогеографско изследване на взаимовръзката между българската и европейската диалектна лексика

Секция за българска диалектология и лингвистична география

Срок: 2018 г. – 2020 г.

Вид на проекта: колективен

Финансиране: Фонд „Научни изследвания“

Ръководител: доц. д-р Л. Антонова-Василева

Участници: проф. д-р Лучия Антонова-Василева, доц. д-р Ана Кочева, доц. д-р Илияна Гаравалова, Кремена Дюлгерова-Узунова; чл.-кор. проф. д-р Николае Сараманду, проф. д-р Мануела Невачи (Институт за лингвистика „Й. Йордан – Ал. Росети“ при Румънската
академия).

Анотация:

Проектът е насочен към изследването и представянето на словесното богатство на българския език в контекста на езиковото многообразие на Европа на диалектно равнище. Лексеми от българските диалекти ще бъдат съпоставени с техните семантични съответствия по данни от многотомното международно издание Европейски лингвистичен атлас и архивните материали към него. Ще бъдат откроени ономасиологичните и семасиологичните паралели, успоредиците при мотивацията на лексемите, успоредиците и различията в морфологичната и словообразувателната им структура, съществени фонетични явления. Ще бъдат изработени карти на отделни явления, включващи архивни и литературни източници, в съпоставка с картите на ЕЛА. Значението на работата се състои в установяването на оригиналните елементи и паралелите между българското, славянското, балканското и европейското лексикално богатство на диалектно равнище. Проектът се отнася към приоритетното изследователско направление на Института за български език „Езиково културноисторическо наследство на българите“.

Форма на представяне на резултатите: статии, студии, карти и коментари към тях на електронна страница на проекта, както и в различни наши и чужди издания; доклади у нас и в чужбина на различни научни форуми.

начало