EN
Начало » Проекти » Езиково културноисторическо наследство на българите » Общославянски лингвистичен атлас (ОЛА)

Общославянски лингвистичен атлас (ОЛА)

Секция за българска диалектология и лингвистична география

Срок: 2018 г. – 2020 г.

Вид на проекта: колективен, международен

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: проф. д-р Славка Керемидчиева

Участници: проф. д-р Славка Керемидчиева, доц. д-р Лиляна Василева, доц. д-р Кирил Първанов, доц. д-р Христина Дейкова (Секция за българска етимология), гл. ас. д-р Маргарита Котева, гл. ас. д-р Катерина Ушева.

Анотация:

Общославянският лингвистичен атлас е мащабен международен проект с участието на 13 национални комисии от европейските страни, в които живее славянско население. За разлика от националните атласи, в които се представят типологичните особености на един език, в Общославянския лингвистичен атлас обект на изследване са семейство близкородствени езици, като се картографират явленията, които имат общославянско значение. Данните на Атласа дават възможност да се стигне до праславянския език, да се проследят диалектните членения, да се откроят особеностите на отделните диалекти и да се видят не само езиковите, но и културните връзки и взаимни влияния между славянските народи. Проектът има значение не само за приобщаването на българските учени към европейското изследователско пространство, но и за евроинтеграцията на България в областта на науката и духовната култура. Проектът се отнася към приоритетното направление на Института за български език „Езиково културноисторическо наследство на българите“.

Форма на представяне на резултатите: лингвогеографски карти и коментари към тях за различните томове на атласа; пореден том на атласа – Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная. Т. 11. „Степени родства“; студии и статии.

начало