EN
Начало » Проекти » Електронни езикови ресурси и програми за тяхната обработка » Обогатяване на семантичната мрежа Уърднет с концептуални фреймове

Обогатяване на семантичната мрежа Уърднет с концептуални фреймове

Секция по компютърна лингвистика

Срок: 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

Вид на проекта: колективен, национален

Финансиране: Фонд „Научни изследвания“

Ръководител: проф. д-р Светла Коева

Участници: проф. д-р Светла Коева, проф. д-р Тинко Тинчев, гл. ас. д-р Валентина Стефанова, гл. ас. д-р Мария Тодорова, гл. ас. д-р Светлозара Лесева, гл. ас. д-р Цветана Димитрова, д-р Ивелина Стояновa, Христина Кукова, Мартин Ялъмов, Кузман Белев, Виктория Петрова (докторант)

Анотация:

Предлаганото теоретично изследване е насочено към семантично описание и типологизация на глаголните предикати, принадлежащи към основния понятиен апарат. Семантичното описание ще се основава на разработването на система от абстрактни концептуални фреймове, представящи семантичната структура на глаголи от основната лексика (включително на деца от определена възрастова група), и интегрирането на концептуалните фреймове в структурата на семантичната мрежа Уърднет. Фундаменталният характер на изследванията се предпоставя от дефинирането на понятието концептуален фрейм: абстрактна структура, която се описва посредством уникално множество от семантични релации между: а) множество от глаголни предикати в Уърднет, асоциирани с определен семантичен клас, който отразява свойствата на фрейма; б) елементи на фрейма, представлявани от синонимни множества на съществителни имена, съотнесени с определен семантичен клас (или класове), който отразява свойствата на елементите на фрейма; с) семантичните релации между множеството от предикати и неговите елементи. Абстрактното лингвистично моделиране ще доведе до теоретични обобщения за онтологичното описание на семантичните класове на съществителните, за системата от концептуални фреймове, както и за комплексното представяне на семантичната информация. Проектът цели интеграция на концептуална и лексикална информация с информация за синтактичните структури, в които участват лексикалните единици.

Проектът се разработва в рамките на две от приоритетните направения на Института за български език – „Електронни езикови ресурси и програми за тяхната обработка“ и „Теоретични езиковедски изследвания“.

Форма на представяне на резултатите: тематично свързани студии и статии; колективна монография с рецензирани студии и статии; семантични ресурси, достъпни в интернет; софтуер за създаване, редактиране и визуализация на концептуални фреймове.

начало