EN
Начало » Конкурси » Процедури » Публична защита на дисертационен труд на Анета Атанасова (доктор)

Публична защита на дисертационен труд на Анета Атанасова (доктор)

Институтът за български език при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 13 октомври 2016 г., от 14 часа в Големия салон на Института за български език при БАН, бул. „Шипченски проход“ 52, бл.17, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Глаголната система в българските граматики на немски език от втората половина на XIX и първата половина на ХХ век“ на Анета Стоянова Атанасова, докторантка към Секцията за съвременен български език, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Български език.

Научен консултант: Проф. д.ф.н. Владко Мурдаров.

Председател на Научното жури: доц. д-р Татяна Александрова – становище

Членове на Научното жури:

1. Проф. д.ф.н. Владко Мурдаров – становище;

2. Проф. д-р Гергана Дачева – рецензия;

3. Проф. д-р Борис Парашкевов – становище;

4. Доц. д-р Калина Викторова – становище.

 

Авторефератът е достъпен онлайн.