EN

Речник на българския език

Секция за българска лексикология и лексикография

Срок: 2017 – 2019

Вид на проекта: колективен

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: проф. д-р Диана Благоева

Участници: проф. д-р Диана Благоева, проф. д-р Сия Колковска, проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова (извънщатен сътрудник), доц. д-р Цветелина Георгиева, гл. ас. д-р Атанаска Атанасова, гл. ас. д-р Ванина Сумрова, гл. ас. д-р Надежда Костова, Светломира Манова.

Анотация:

Проектът е насочен към разработване на многотомния тълковен „Речник на българския език“, в който се представя в лексикографска форма лексикалното и фразеологичното богатство на българския език в неговото стилистично и функционално разнообразие. Лексикографското описание е с широк хронологичен обхват и включва периода от първата четвърт на XIX в. до наши дни. В издадените досега 15 тома (до буква Р включително) са разработени общо около 120 000 заглавни думи. Речникът предоставя комплексна информация за семантичните, граматичните и стилистичните особености на лексикалните единици, за тяхната употреба и за фразеологичния им потенциал, както и за произхода на заетите от други езици думи, и е предназначен за много широк кръг ползватели. Проектът се отнася към приоритетната област в изследванията на Института за български език Академични речници на българския език.

Форма на представяне на резултатите: Том XVI от „Речник на българския език“.

начало