EN
Начало » Проекти » Завършени проекти » Съпоставително-типологични аспекти на лексикалните и граматичните изследвания в родствени и неродствени езици

Съпоставително-типологични аспекти на лексикалните и граматичните изследвания в родствени и неродствени езици

Секция за етнолингвистика

Срок: 2018 г. – 2020 г.

Вид на проекта: колективен, национален

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: доц. д-р П. Легурска

Участници: доц. д-р П. Легурска, гл. ас. д-р И. Панчев (СОСЕ), гл. ас. д-р Н. Паскалев (ССБЕ)

Анотация:

Проектът е ориентиран към системното проучване и описание на лексикалната и граматичната система на българския език в съпоставка с други езици.

В рамките на проекта се разработват две теми. Първата тема Лексикални каталози за съпоставителни цели (2018 г. – 2019 г.) е с изпълнител доц. д-р Палмира Легурска. Каталог в лексикално-семантичното изследване е инвентаризация на даден лексикалносемантичен материал от гледна точка на съществените, необходимите и достатъчните признаци, които конструират дадено явление от гледна точка на използвания изследователски метод. Целта е създаването на синхронизиран ономасиологичен каталог на метонимиите на предметните имена (в български, руски, сръбски, френски и английски език). Ономасиологичният каталог се изготвя чрез използването на единен метаезик при представянето на лексикалните факти в отделните езици, унификация и усъвършенстване на семантичните преходи, проверяват се вложените данни и данните по отделните езици се синхронизират в единен каталог.

Втората тема Изработване на корпус на устойчивите сравнения в български език за съпоставителни цели (върху материал от българския национален корпус) ( 2018 г. – 2020 г.) е с ръководител доц. д-р Палмира Легурска и участници доц. д-р Палмира Легурска и Теодора Кръстева. Цели се идентифициране на устойчивите сравнения по сравнителна дума и модул на сравнението в рамките на българския език. Традиционните образи, извеждани в лингвистичните разработки, въз основа на разнообразните им прояви в подбраните текстове ще бъдат допълнени с нови, актуални характеристики, разколебаващи клишето на устойчивите сравнения. Разработваният продукт по лингвистични параметри би бил полезен както за по-детайлното разкриване на съответните доминанти в българския език, така и за провеждането на подобен тип разработки, извличане на междуезикови еквиваленти в други езици и съпоставителни лексикални и лингвокултурологични изследвания.

Проектът се отнася към приоритетните направления на Института за български
език Теоретични езиковедски изследвания и Електронни езикови ресурси и програми за тяхната обработка.

Форма на представяне на резултатите: Електронни каталози на метонимичните семантични преходи и на устойчивите сравнения в българския език, студии и статии.

начало