EN
Начало » Проекти » Теоретични и лексикографски аспекти в проучването на съвременната българска лексика

Теоретични и лексикографски аспекти в проучването на съвременната българска лексика


Секция за българска лексикология и лексикография

Срок: 2017–2019.

Вид на проекта: колективен

Финансиране: бюджетна субсидия, БАН – ЕБР с Полски АН, Чешка АН, Словашка АН, Програма за подпомагане на младите учени – БАН

Ръководител: доц. д-р С. Колковска

Участници: проф. д-р С. Колковска, проф. д-р Д. Благоева, проф. д-р Св. Коева – СКЛ, гл. ас. д-р Цв. Георгиева, гл. ас. д-р Н. Костова, гл. ас. д-р Ат. Атанасова, гл. ас. д-р В. Сумрова, ас. Д. Колев, гл. ас. д-р В. Стойкова

Анотация:

Проектът има за основна задача системното проучване на актуалното състояние на лексикалното богатство на българския език в теоретичен и научноприложен план. Цел при разработването на проекта е да се откроят както националноспецифичните черти, така и общите особености на българската лексика в сравнение с лексиката на други европейски езици (в частност славянските), което обогатява знанията за българския език в контекста на европейското езиково и културно пространство. Разработват се редица въпроси, отнасящи се до българската неология. Една от важните задачи на проекта е и проучването на особеностите на различни жанрове речници: неологични, тълковни, двуезични, като особено внимание се отделя на проблемите на неографията, които са особено актуални поради това, че все още не са изяснени редица свързани с тях теоретични и методологически въпроси (оптимална микро- и макроструктура, извличане на словници и др.). Специално внимание се отделя на създаването на разработки, насочени към оптимално прилагане на компютърните и в частност – на корпусно базираните методи в лексикографията. Особено важна е и задачата за разработването на методологически проблеми, свързани със създаването и разширяването на новите типове лексикални ресурси за българския език.

Научноприложната част на проекта е насочена към създаване на речници от различни жанрове (тълковни, неологични, двуезични), на словници за двуезични речници, както и към разширяване на вече създадените в Института за български език лексикални електронни ресурси за българския език, предоставени за свободен достъп чрез лексикалните ресурси „Инфолекс“ и чрез сайта „Неолекс”.

При изпълнението на задачите по проекта се използват утвърдените в лексикологията подходи (структурно-семантичен и когнитивен), а при изпълнението на задачите, свързани със създаването на речници и обогатяването на лексикалните ресурси – корпусно базираните методи. Проектът се отнася към приоритетните области в изследванията на Института за български език „Академични речници на българския език“ и „Електронни езикови ресурси и програми за тяхната обработка“.

Подтеми:

Съвременни лексикални ресурси за българската и чешката неология – теоретични и научноприложни аспекти. Проект по ЕБР с партньор Института по славистика – Чешка АН. Срок: 2014 – 2016 г. Ръководител: доц. д-р С. Колковска. Участници: проф. д-р С. Колковска, проф. д-р Д. Благоева, гл. ас. д-р Цв. Георгиева, гл. ас. д-р Н. Костова, гл. ас. д-р Ат. Атанасова, гл. ас. д-р В. Сумрова, ас. Д. Колев.

Българско-полски лексикални паралели. Колективен проект с партньор Институт по славистика – Полска АН. Срок: 2015 – 2017 г. Ръководител: проф. д-р Д. Благоева. Участници: проф. д-р Д. Благоева, проф. д-р Св. Коева – СКЛ, проф. д-р С. Колковска.

Българско-словашки речник (том трети). Проект по ЕБР с партньор Славистичния институт „Ян Станислав“ – Словашка АН. Срок: 2015 – 2017. Изпълнител от българска страна: гл. ас. д-р Н. Костова.

Компютърни лексикографски подходи, използвани за словашки и български речници и справочни издания. Проект по ЕБР с партньор Института за езикознание „Л. Щур“ – Словашка АН. Срок: 2015 – 2017. Ръководител: гл. ас. д-р В. Стойкова. Участници от българска страна: гл. ас. д-р В. Стойкова, гл. ас. д-р Ек. Петкова (СТТ).

Корпусно базирани подходи в българската неография (теоретични и научноприложни аспекти). Проект по Програма за подпомагане на младите учени в БАН. Срок: 20.05.2016 г. – 20.07.2017 г. Научен ръководител: проф. д-р Сия Колковска. Изпълнител: гл. ас. д-р Атанаска Атанасова.

Неологизационни явления в българската и чешката лексика и тяхното лексикографско описание (неологизми в областта на спорта). Проект по Програма за подпомагане на младите учени в БАН. Срок: 20.05.2016 г. – 20.07.2017 г. Научен ръководител: проф. д-р Диана Благоева. Изпълнител: ас. Димитър Колев.

Форма на представяне на резултатите: студии и статии, словник за българско-чужд двуезичен речник, Българско-словашки речник, лексикални бази данни – неологизми, фразеологизми, синоними, антоними.

начало