EN
Начало » Конкурси » Процедури » Защита на Анна Чолева-Димитрова (доктор на филологическите науки)

Защита на Анна Чолева-Димитрова (доктор на филологическите науки)

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждането на научната степен „доктор на филологическите науки“ съобщават, че на 17 декември (понеделник) 2018 г. от 11 часа в Големия салон на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема:

„Местни и родови имена от Царибродско“

на Анна Методиева Чолева-Димитрова,

професор д-р от Института за български език при БАН,

научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология.

 

Научно жури:

 

Председател на журито: проф. д-р Лучия Стефанова Антонова-Василева – становище

 

Членове на журито:

  1. Акад. Михаил Виденов – рецензия;
  2. Проф. Иван Кочев – рецензия;
  3. Проф. Иван Чобанов – рецензия;
  4. Чл.-кор. Емилия Пернишка – становище;
  5. Проф. Борис Парашкевов – становище;
  6. Проф. Васил Райнов – становище.

 

Авторефератът на дисертацията е достъпен онлайн.

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на ИБЕ, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17.