EN
Начало » Конкурси » Процедури » Защита на дисертационен труд на Георги Костадинов Джумайов за придобиване на образователната и научна степен „доктор“

Защита на дисертационен труд на Георги Костадинов Джумайов за придобиване на образователната и научна степен „доктор“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 21 декември (понеделник) 2020 г. от 15 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Приложение на съвременните технологии в езиковото обучение“ на Георги Костадинов Джумайов, докторант към Секцията по компютърна лингвистика, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Български език, специалност: Общо и сравнително езикознание. Всеки може да присъства на защитата чрез следния линк: https://us02web.zoom.us/j/86899556448?pwd=c3N6UGZTK2kwNEFmb1I0cnM2N3ZjZz09 (номер на срещата: 868 9955 6448, парола: 546773).

Научен ръководител: проф. д-р Светла Коева.

Председател на Научното жури: проф. д.ф.н. Максим Иванов Стаменов – становище (български) (английски).

Членове на Научното жури:

1. Проф. д-р Петя Осенова – рецензия (български) (английски);

2. Проф. д-р Татяна Ангелова – рецензия (български) (английски);

3. Доц. д-р Веселка Ненкова – становище (български) (испански);

4. Доц. д-р Цветомира Венкова – становище (български) (английски).

Авторефератът на дисертацията е достъпен онлайн: (български) (английски).