EN
Начало » Конкурси » Процедури » Защита на дисертационен труд на Снежана Кочева Александрова за придобиване на образователната и научна степен „доктор“

Защита на дисертационен труд на Снежана Кочева Александрова за придобиване на образователната и научна степен „доктор“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 16 ноември 2020 г., понеделник, от 11 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема „Названия, свързани с облеклата и тяхното изработване (лексикосемантична характеристика)“ на Снежана Кочева Александрова, докторантка към Секцията за българска диалектология и лингвистична география, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Български език. Всеки може да присъства на защитата чрез следния линк: https://meet.google.com/hrs-vksd-fws.

Научен ръководител: доц. д-р Марияна Христова Витанова.

Председател на Научното жури: проф. д-р Лучия Антонова-Василева.

Членове на Научното жури:

1. Проф. д.н. Йорданка Захариева – рецензия (български) (английски);

2. Проф. д-р Лучия Антонова-Василева – рецензия (български) (английски);

3. Доц. д-р Ани Кемалова – становище (български) (английски);

4. Доц. д-р Илияна Гаравалова – становище (български) (английски);

5. Доц. д-р Татяна Илиева – становище (български) (английски).

Авторефератът на дисертацията е достъпен онлайн: (български) (английски).