EN
Начало » Конкурси » Процедури » Защита на Валентина Иванова Георгиева (доктор)

Защита на Валентина Иванова Георгиева (доктор)

Институтът за български език при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 17 септември 2014 г., от 14 часа в Големия салон на Института за български език при БАН, бул. „Шипченски проход“ 52, бл.17, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Съпоставителна характеристика на българската и английска военна терминология (в областта на операциите по поддържане на мира)“ на Валентина Иванова Георгиева, задочна докторантка в ИБЕ при БАН, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология. Специалност: Общо и сравнително езикознание. Научен ръководител: чл.-кор. проф. дфн Мария Попова.

 

Научното жури се състои от: 1. доц. д-р Сия Колковска – председател, рецензия 2. Чл.-кор. Проф. Мария Попова – становище 3. Проф. д-р Боян Алексиев – рецензия 4. Доц. д-р Павлина Кънчева – становище 5. Проф. д-р Диана Янкова – становище

 

Авторефератът на дисертацията е достъпен онлайн.

начало