EN
Начало » Проекти » Завършени проекти » Езикови ресурси от оригинални и преводни творби на Българското средновековие

Езикови ресурси от оригинални и преводни творби на Българското средновековие

Секция за история на българския език

Срок: 2018 г. – 2020 г.

Вид на проекта: колективен, национален

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководители: проф. д.ф.н. М. Цибранска-Костова, проф. д-р Е. Мирчева

Участници: проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова, проф. д-р Елка Мирчева, доц. д-р Георги Митринов, доц. д-р Явор Милтенов, доц. д-р Ваня Мичева, гл.ас. д-р Магдалена Абаджиева.

Анотация:

Развитието на българския език на всяко едно езиково равнище може да се реконструира чрез изследванията върху преводната и оригиналната българска книжнина от епохата на Средновековието. Настоящият проект си поставя за основна цел да продължи системното и съответстващо на съвременните изисквания изследване на оригинални и преводни творби от различни жанрове и от различни периоди на българската езикова диахрония. Работи се по проучването на: ойконимичен и антропонимичен материал от Гюмюрджинско, Дедеагачко, Димотишко, Крумовградско, Ивайловградско по данни от османски (османотурски) данъчни документи от средата на XVI в.; старославянския превод на Прохирон – Закон градски; Преславскияt чети-миней за февруари; лекарственици и апокрифни медицински съчинения; текстове от книжнината на българските католици; както и по допълването на електронен корпус на средновековните славянски преводи и съответстващите им византийски източници. Опитът за по-широк обхват на новите източници е продиктуван от стремежа да се откроят различието в развоя на българската лексика при наличие и при отсъствие на пряк чуждоезичен кореспондиращ текст преди всичко от гръцки. На практика методологията при извличане на информация от преводен и от оригинален текст е различна.

Проектът се отнася към две от приоритетните направления на Института за български език: Езиковото културноисторическо наследство на българите и Извори за историята на българския език.

Форма на представяне на резултатите: монографии, тематично свързани статии и студии.

начало