EN
Начало » Проекти » Завършени проекти » Нормативна граматика на съвременния български език

Нормативна граматика на съвременния български език

Секция за съвременен български език

Срок: 01.07. 2016 – 30.06.2020 г. (удължен с една година – протокол № 20/14.12.2018 г. на НС на Института за български език)

Вид на проекта: колективен, национален

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: доц. д-р Р. Станчева

Участници: доц. д-р Руска Станчева, проф. д-р Вяра Малджиева (от Торунския университет „Н. Коперник“), доц. д-р Катя Чаралозова, доц. д-р Татяна Александрова, доц. д-р Милен Томов, гл. ас. д-р Николай Паскалев (в дългосрочен отпуск), гл. ас. д-р Илияна Кунева, ас. Жанета Златева (от 1 юли 2019 г.), Лора Желева, Илияна Стоилова (извънщатен сътрудник).

Анотация:

Проектът е съсредоточен върху описанието на граматичната система на съвременния българския език. Във връзка с това е възприет подходът формалната страна на езика (морфология и синтаксис) да се описва самостоятелно и независимо от функцията (семантиката). Крайната цел на проекта е да се направи системно изложение на граматичните правила на съвременния български книжовен език. В частта за морфология описанието е съсредоточено върху детайлно представяне на формообразувателните типове, свойствени на отделните класове лексеми, обособени по чисто формални критерии, а в частта за синтаксис – върху представянето на синтактичните структури, свойствени на словосъчетанията и изреченията в българския книжовен език

Резултатите от проекта ще послужат за изпълнението на две основни цели, които предстои да се реализират: 1. Детайлно описание на книжовноезиковия инвентар по семантични категории и 2. Представяне на проблемните случаи от нормативния граматичен комплекс с оглед вземането на кодификаторски решения

Проектът е ориентиран към две от приоритетните направления на Института за български език: Теоретични езиковедски изследвания и Езикова култура.

Форма на представяне на резултатите: тематично свързани студии и статии в областта на описателната граматика (морфология и синтаксис).

начало