EN
Начало » Проекти » Завършени проекти » Изследване на обществените нагласи и ценностните ориентации към българския книжовен език като фактор при кодификацията на нормите му

Изследване на обществените нагласи и ценностните ориентации към българския книжовен език като фактор при кодификацията на нормите му

Секция за съвременен български език

Срок: 15.12.2016 – 17.12.2019 г. (удължен с една година – протокол № 3/28.01.2019 г. на НС)

Вид на проекта: колективен, национален

Финансиране: Фонд „Научни изследвания“ (договор № ДН 10/5 от 15.12.2016 г.)

Ръководител: доц. д-р Руска Станчева

Участници: доц. д-р Руска Станчева, проф. д-р Йовка Тишева (СУ „Св. Кл. Охридски“), проф. д-р Красимира Алексова (СУ „Св. Кл. Охридски“), доц. д-р Милен Томов, гл. ас. д-р Ивайло Янков (Институт за икономически изследвания – БАН), гл. ас. д-р Борис Гюров (Институт за икономически изследвания – БАН), гл. ас. д-р Илияна Кунева, ас. Лора Микова, ас. Жанета Златева

Анотация:

Проектът е първото за България мащабно изследване на нагласите на българите по отношение на българския книжовен език като цяло и спрямо конкретни граматични норми в динамика. Получените знания имат ключово значение за вземането на адекватни решения при кодификацията на книжовната норма като елемент от езиковата политика, свързана от своя страна пряко с проблемите на националната идентичност.

Проектът има значителен потенциал за трансфер на знания в полето на лингвистиката и на всички социални науки, които изследват проблемите на обществената комуникация, обществените ценностни нагласи и въпросите на националната идентичност.

Проектът се вписва в две от приоритетните направления за изследване на Института за български език: Теоретични езиковедски изследвания и Езикова култура.

Форма на представяне на резултатите: 2 монографии, студии и статии.

начало