EN
Начало » Проекти » Езиково културноисторическо наследство на българите » Общославянски лингвистичен атлас (ОЛА)

Общославянски лингвистичен атлас (ОЛА)

Секция за българска диалектология и лингвистична география

Срок: 2021 г. – 2023 г.

Вид на проекта: колективен, международен

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: проф. д-р Славка Керемидчиева

Участници: проф. д-р Славка Керемидчиева, доц. д-р Лиляна Василева, доц. д-р Кирил Първанов, доц. д-р Христина Дейкова (Секция за българска етимология), гл. ас. д-р Маргарита Котева, гл. ас. д-р Катерина Ушева

Анотация:

„Общославянският лингвистичен атлас“ отразява в лингвогеографски аспект езиковото многообразие и единство на славянските езици на диалектно равнище – специфична част от културния диалог на Европа. ОЛА е мащабен международен проект с участието на 13 национални комисии от европейските страни, в които живее славянско население. За разлика от националните атласи, в които се представят типологичните особености на един език, в ОЛА, за пръв път в световната лингвогеография, обект на изследване са семейство близкородствени езици, като се картографират явленията, които имат общославянско значение. Работи се върху фонетични, граматични и лексикално-словообразувателни томове. Данните на Атласа дават възможност да се стигне чак до праславянски език, да се проследят диалектните членения, да се открои собственодиалектното и дори да се видят не само езиковите, но и културните връзки и взаимни влияния между славянските народи. Проектът има значение не само за приобщаването на българските учени към европейското изследователско пространство, но и за евроинтеграцията на България в областта на науката и духовната култура.

Проектът се отнася към приоритетното направление на Института за български език „Езиково културноисторическо наследство на българите“.

Форма на представяне на резултатите: атлас „Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная. Т. 11. „Степени родства“ (българският том); тематично свързани студии и статии; база от данни.

начало