EN
Начало » Проекти » Езиково културноисторическо наследство на българите » Езикови ресурси от оригинални и преводни творби на Българското средновековие

Езикови ресурси от оригинални и преводни творби на Българското средновековие

Секция за история на българския език

Срок: 2021 г. – 2023 г.

Вид на проекта: колективен, национален

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова, проф. д-р Елка Мирчева

Участници: доц. д-р Георги Митринов, доц. д-р Явор Милтенов

Анотация:

Проектът си поставя за основна цел да продължи системното и съответстващо на съвременните изисквания изследване на оригинални и преводни творби от различни жанрове и от различни периоди на българската езикова диахрония. През първата година от периода на проекта се работи по две теми. Първата тема „Преславски лексикални маркери“, с изпълнител доц. д-р Я. Милтенов, е втори етап на по-широко изследване, при който целта – след теоретичната и методологичната работа от първия етап – е да се навлезе в конкретиката на езиковите факти (да се издирят публикувани и непубликувани данни за преславските лексикални маркери в определен кръг произведения и да се извърши класификация на лексиката и групиране на текстовете, от които е ексцерпирана тя). Целта на работата по втората тема „Езикови свидетелства за българския характер на населението в Южните Родопи и Беломорието през XVI век. (Ч. 3. Неврокопска каза)“, с изпълнител доц. д-р Г. Митринов, е да се проучи ойконимията от български произход в Неврокопска каза през XVI в., като се възстанови тогавашната селищна мрежа. Основна задача е проучването на антропонимията в християнските селища от казата и нейната класификация според обособяването ѝ в различни тематични групи.

Проектът се отнася към две от приоритетните направления на Института за български език – „Езиково културноисторическо наследство на българите“ и „Извори за историята на българския език“.

Резултати: монографии, тематично свързани студии и статии, база от данни.

начало