EN
Начало » Проекти » Езикова култура » Езикова култура и езикова политика. Типология на отклоненията от правоговорните норми

Езикова култура и езикова политика. Типология на отклоненията от правоговорните норми

Секция за съвременен български език

Срок: 2021 – 2023 г.

Вид на проекта: колективен, национален

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: доц. д-р Татяна Александрова

Участници: доц. д-р Татяна Александрова, доц. д-р Катя Чаралозова, доц. д-р Руска Станчева, доц. д-р Милен Томов, гл. ас. д-р Илияна Кунева, д-р Жанета Златева, Лора Желева (докторант), ас. Малина Стойчева (докторант)

Анотация:

Основната цел на проекта е да се типологизират отклоненията от правоговорните норми на съвременния български книжовен език и да се идентифицират причините за затрудненията при прилагането на правоговорните правила. Цели се оптимизирането на кодификаторската и консултантската дейност на Института за български език като водеща институция в областта на кодификацията, а оттам и в създаването на необходимите условия за поддържане на стабилността на книжовния език в неговата устна и писмена форма с оглед пълноценното му функциониране като официален. Изследователската част на проекта ще се реализира паралелно с научноприложна дейност в областта на езиковата култура и езиковото консултиране: ежедневни консултации в Службата за езикови справки и изготвяне на отговори на реални потребителски въпроси, постъпващи по различни канали; изработване на експертни становища и др.

Като резултат от работата по проекта ще бъде изработена типология на отклоненията от правоговорните норми; ще се поддържа дейността на Службата за езикови справки и консултации.

Проектът е ориентиран към две от приоритетните направления в изследователската дейност на Института: Езикова култура и Електронни езикови ресурси и програми за тяхната обработка.

Форма на представяне на резултатите: тематично свързани студии и статии.

начало