EN
Начало » Структура » Ономастика » Сътрудници » гл. ас. д-р Надежда Данчева

гл. ас. д-р Надежда Данчева

Информация

главен асистент

Секция по ономастика

Служебен телефон:02/ 9 79 29 51

Имейл: ndancheva@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • микротопонимия
  • антропонимия
  • теория и методология на ономастиката

Образование и опит

Образование и опит

1995 – 2000: магистър по българска филология, Факултет Славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

2001 – 2004: магистър по Философия и професионална квалификация – Магистър по Интеркултурни изследвания, Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

2005 – 2008: докторант, Секция „Приложна ономастика“, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, БАН.

2008 – 2010: – филолог-специалист, Секция „Приложна ономастика“, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН.

2010 – 2012: асистент, Секция „Приложна ономастика”, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН.

2013 г. – до момента: глaвен асистент, Секция „Приложна ономастика”, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН.

Научна дейност

Проекти

Топонимията на Западна България – свидетелства за национална идентичност (2014 – 2017), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта.

ТРАКИТЕ – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността (общоакадемичен и международен проект с участието на 21 института на БАН) (май 2016 г. – май 2019 г.), участник.
Подтема 8: „Следи от тракийския език в българската ономастика“. Проектът е финансиран от частно дарение на БАН. Ръководител на темата от ИБЕ: проф. д-р Анна Чолева-Димитрова.

Съвременната българска антропонимна система (Мода на личните имена) (2012 – 2014), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта.

Електронна база данни на микротопонимитe от Западна България (2010 – 2012), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта.

Електронна база данни на българската топонимия (21.10.2007 – 21.04.2009), Институт за български език, Института по география, Българска академия на науките и Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, участник в проекта.

Разбираема България, Институт за български език, Българска академия на науките, съвместно с Министерството на държавната администрация и административната реформа на Република България – участник в проекта. Създанена е национална стандартизирана система и софтуер за транслитериране на български кирилски собствени имена на латиница. Проектът е по поръчка на МДААР.

Членство в научни организации

Академично дружество по ономастика „Проф. Йордан Заимов“, член (2011 – до момента).

Участие в редакционни колегии

Сборник „Изследователски хоризонти на българската лингвистика“, посветена на 90-та годишна от рождението на проф. Йордан Заимов“ ( ISBN 978-954-92489-5-1), Институт за български език, Българска академия на науките, София, 2014 г.: член на редакционна колегия.

Участие в организационни и програмни комитети на конференции

Национална научна конференция „Изследователски хоризонти на българската лингвистика“, посветена на 90-та годишна от рождението на проф. Йордан Заимов“, Институт за български език, Българска академия на науките, София, 30. 09. 2011 – 01. 10. 2011 г., член на организационния комитет

Публикации

Монографии

Данчева, Н. Диалектната лексика в българската микротопонимия от Западна България (с оглед на орографската лексика). Автореферат на дисертация за получаване на образователната и научна степен „доктор“. 2010. София.

Студии и статии в научни списания

Данчева, Н. Орографски термини и микротопоними, възникнали по пътя на метафоричен пренос. – Български език 60 (2013), 2, с. 27 – 42. ISSN 0005-4283.

Данчева, Н. Рецензия за проекта „Съврменната българска атропонимна система“ (Мода на личните имена в България). Секция „Приложна ономастика“, ИБЕ, БАН. – Български език (2013), 3, с. 126 – 129. ISSN 0005-4283.

Choleva-Dimitrova, А., N. Dancheva. Project “Electronic Database of Microtoponyms in Western Bulgaria”. – Linguistique Balkanique, L (2011), 1, pp. 19 – 33. ISSN 0324-1653.

Чолева-Димитрова, А., Н. Данчева. Изграждане на електронна база данни на микротопонимите от Западна България. – Български език, Год. LVII, кн. 4, 2011, с. 57 – 72. ISSN 0005-4283.

Чолева-Димитрова, А., Н. Данчева. Проект „Електронна база данни на микротопонимитe от Западна България“. – Електронно списание Littera et Lingua, //slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/issues/spring2011, брой Пролет 2011.

Данчева, Н. The Orographic Terminology in the Microtoponymy of Western Bulgaria. – Linguistique Balkanique, XLVIII, 3, 2009, pp. 195 – 211, ISSN 0324-1653.

Статии в сборници от конференции

Данчева, Н. Словообразувателни особености на микротопонимите от географски апелативи. – В: Изследователски хоризонти на българската лингвистика. 30.09.2011- 01.10.2011 г., София: Българска академия на науките, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2014, с. 68 –78. ISBN 978-954-92489-5-1.

Данчева, Н., Чолева-Димитрова, А. Проблеми и перспективи при изграждането на електронна база данни на българската топонимия. – В: Изследователски хоризонти на българската лингвистика. 30.09.2011- 01.10.2011 г., София: Българска академия на науките, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2014, с. 87 – 100. ISBN 978-954-92489-5-1.

Данчева, Н. Един архаичен топонимен тип в западнобългарската микротопонимия. – В: 50 години – врата към образованието и прозорец към света, по случай 50-годишнината на ДЕО-ИЧС към СУ, София, България, 14 – 15 юни 2013 г., с. 264 – 273. ISBN 978-954-07-3610-5.

Данчева, Н. За структурните и словообразувателните особености на микротопонимите – В: Научни трудове, Филология. Т. 50, кн. 1, сб. В. Пловдив, 2012, с. 270 – 292. ISSN 0861-0029.

Данчева, Н. Географска лексика в микротопонимията от Западна България. – В: Паисиеви четения, Научни трудове на ПУ, том 47, кн. 1, сб. Б, 2009, Филология, с. 398 – 414, ISSN 0861-0029.

Kostadinova (Dancheva), N. Geographical Lexis in the Archaic Place-Names of West Bulgaria. – In: Polyslav 11. Graf, E., Tielemann, N., Zimny, R. (Hrgs.), München. (Beiträge der europäischen slavistischen Linguistik 33). 2008, S. 90 – 98.

Костадинова, Н. Географската лексика в ономастичната литература. – В: Името в паметта на езика. Сборник в памет на проф. Борис Симеонов. Съст. П. Асенова. София: Изд. „Фигура“, 2008, с. 35 – 46. ISBN 978-954-9985-24-5.

Костадинова (Данчева), Н. Наблюдения над орографската терминология за изпъкнали форми в бившата Врачанска околия. – В: Сборник доклади от научна конференция 2007 за студенти, докторанти и млади научни работници. Т. III: Социално-икономически и хуманитарни науки. Пловдив: Изд. „Имеон“, 2007, с. 84 – 90. ISBN 978-954-9449-13-6.