EN
Начало » Конкурси » Процедури » Защита на Маргарита Йорданова Котева (доктор)

Защита на Маргарита Йорданова Котева (доктор)

Институтът за български език при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че от 14 часа на 22 април 2015 г. в Големия салон на Института за български език при БАН, бул. „Шипченски проход” 52, бл.17, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Названия, свързани с храните и тяхното приготвяне /лексикосемантична характеристика/” на Маргарита Йорданова Котева, докторантка на Секцията за българска диалектология и лингвистична география, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология. Докторска програма: Български език.

 

Научен ръководител: Доц. д-р Славка Керемидчиева

 

Председател на Научното жури: Доц. д-р Ана Кочева-Лефеджиева, рецензия

 

Членове на Научното жури:

  1. Доц. д-р Славка Керемидчиева, становище
  2. Проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, рецензия
  3. Доц. д.ф.н. Елена Каневска-Николова, становище
  4. Доц. д-р Красимира Алексова, становище

Авторефератът е достъпен онлайн.