EN
Начало » Конкурси » Процедури » Защита на Мария Андреева Тодорова (доктор)

Защита на Мария Андреева Тодорова (доктор)

Институтът за български език при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 25 март 2015 г. от 14 часа в Големия салон на Института за български език при БАН, бул. „Шипченски проход” 52, бл.17, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: Типология и свойства на устойчиви словосъчетания в български на Мария Андреева Тодорова, докторантка на Секцията по компютърна лингвистика, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология. Докторска програма: Общо и сравнително езикознание.

 

Научен ръководител: проф. д-р Светла Коева

 

Председател на Научното жури: проф. д-р Диана Благоева-Стефанова, рецензия

 

Членове на Научното жури:

  1. Проф. д.ф.н. Стоян Буров, рецензия
  2. Проф. д-р Светла Коева, становище
  3. Проф. д-р Радка Влахова, становище
  4. Доц. д-р Петя Бъркалова, становище