EN
Начало » Конкурси » Текущи » КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин” при БАН обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент” в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език  (съвременен български книжовен език) за нуждите на Секцията за съвременен български език със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи се приемат в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872 23 02, до 20.03.2015 г.