EN
Начало » Без категория » ДЕВЕТИ ФОРУМ „БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА“

ДЕВЕТИ ФОРУМ „БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА“Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ и Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките Ви канят да вземете участие в Деветия форум „Българска граматика“ на тема „Учението за частите на речта – традиция и перспективи“.
Форумът ще се проведе на 20 и 21 октомври 2022 г. в зала „Проф. Александър Теодоров-Балан“ на Института за български език при БАН, бул. „Шипченски проход“ № 52.

Форумът се посвещава на един от най-големите съвременни български езиковеди – проф. д.ф.н. Иван Костадинов Куцаров.

Темата предполага разглеждане на широк кръг от въпроси, свързани с класически и нови подходи в граматиката: 1) кореспонденция между традиционното деление на части на речта и съвременните постановки; 2) принципи за разделяне на думите по части на речта; 3) класовете думи в морфологията и синтаксиса; 4) класовете думи в дескриптивните, структурните и функционалните граматики.
Основните въпроси на дискусията са:
• Трябва ли частите на речта да се интерпретират само като инструмент за описание и класификация, или могат да се разглеждат като универсални категории?
• Възможно ли е да се установят общи критерии за определяне на класовете думи в различни езици, или категориите са само езиково специфични?
Целта е не (само) да се дадат окончателни отговори, а да се обменят мнения, да се изкажат предположения и да се създаде среда за непосредствен разговор по проблемите на българската граматика.

Всички доклади, изнесени на Форума, ще бъдат публикувани в Приложението към сп. „Български език“.

До 30 април очакваме предварителните Ви заявки за участие във Форума на адрес forum@ibl.bas.bg. Заявките трябва да са в обем до 500 думи и да представят ясно съдържанието на предлагания доклад. Заявките, които отговарят на предложената тематика и са на съответното научно равнище, ще бъдат приети за участие, а авторите им ще бъдат уведомени до 10 май.
Организацията след това ще протече по следния начин:
• до 10 септември: събиране на пълните текстове на докладите;
• до 30 септември: анонимно рецензиране на докладите, уведомяване на авторите и съставяне на програмата;
• до 30 октомври: събиране на окончателните текстове на докладите;
• до 31 януари: публикуване на сборника с доклади от Форума.

Въпроси можете да отправяте на адрес forum@ibl.bas.bg.
От организаторите

Организационен комитет

Светла Коева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“) – председател

Петя Бъркалова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) – съпредседател

Вера Маровска (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

Ваня Зидарова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

Симеон Стефанов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

Димитър Георгиев (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

Ивелина Стоянова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

Лора Желева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

Малина Стойчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

Мария Тодорова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

Илияна Кунева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

Валентина Стефанова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

Атанаска Атанасова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

Христина Кукова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

Програма

20 октомври 2022 г.


9:00 – 9:15

Откриване

9:30 – 11:00

Председател: Светла Коева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)
Секретар: Валентина Стефанова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

Стоян Буров (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“) Ядро и периферия в частите на речта

Вера Маровска (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) За традиционната лексикално- и граматикосемантична характеристика на частите на речта

Константин Куцаров (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) Нова класификация на частите на речта в съвременния български език. Таксономични термини и принципи

11:00 – 11:30 Дискусия

11:30 – 11:45 Почивка

11:45 – 12:45

Председател: Йовка Тишева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Секретар: Илияна Кунева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

Руска Станчева, Милен Томов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“) Класът на прилагателните имена в нормативната граматика на българския език

Галина Петрова (Университет „Проф. Асен Златаров“, Бургас) Местоименните клитики като частици

12:45 – 13:00 Дискусия

13:00 – 14:00 Обедна почивка

14:00 – 15:00

Председател: Александра Багашева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Секретар: Лора Желева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

Красимира Алексова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) Частите на речта и граматическата доминанта на флективния тип според вижданията на Г. Герджиков

Красимира Петрова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) Функционално-семантично поле на „междуметността“ в българския и руския език

Петя Осенова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) Частите на речта в инициативата за Универсалните зависимости: статус и полемики

15:00 – 15:15 Дискусия

15:15 – 15:25 Почивка

15:25 – 16:45

Председател: Атанас Атанасов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Секретар: Мария Тодорова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

Светла Коева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“) Частите на речта като части на изречението, или дали винаги глаголите заемат отделна синтактична позиция

Максим Стаменов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“) Едносъставни глаголни изречения, безлични глаголи и форми на изразяване на субективност в българския език

Верка Иванова (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“) Безлично-предикативните думи в българския език и мястото им сред другите класове думи

Ласка Ласкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) Диференциалните признаци на предложните изрази в българската лингвистична традиция

16:45 – 17:00 Дискусия

21 октомври 2022 г.


9:30 – 10:30

Председател: Ваня Зидарова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)
Секретар: Христина Кукова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

Татяна Александрова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“) Някои аспекти на категорията залог в нормативната граматика на българския език

Красимира Чакърова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) За две дискусионни понятия в съвременната българска лингвистика: модални думи и модификатори

Милена Видралска (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) Мястото на местоименията сред частите на речта

10:30 – 10:45 Дискусия

10:45 – 11:00 Почивка

11:00 – 12:00

Председател: Маргарита Младенова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Секретар: Атанаска Атанасова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

Петя Бъркалова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) Трактатът „За осемте части на речта“ – вплитане в граматикографията на възрожденските граматики

Биляна Тодорова, Гергана Падарева-Илиева, София Мицова, Лъчезар Перчеклийски (Югозападен университет „Неофит Рилски“) Съчинението „За осемте части на речта“ през призмата на съвременните представи за граматиката

Антоанета Джельова, Мария Анастасова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) Старобългарското показателното местоимение сь като подчинителен компонент в глаголна група и съответствията му в староанглийски

12:00 – 12:15 Дискусия

12:15 – 13:00 Обедна почивка

13:00 – 14:00

Председател: Марина Джонова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Секретар: Димитър Георгиев (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

Юлиана Чакърова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) Частите на речта през когнитивната оптика: потенциал и предизвикателства

Велка Попова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“) Появата на класове думи в ранната онтогенеза на българския език. Пилотно корпусно изследване

Красилина Колева-Костова, Христиана Кръстева (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) Прозодични и интонационни особености на различните части на речта във въпросителните изречения

14:00 – 14:15 Дискусия

14:15 – 15:00 Почивка

15:00 – 16:20

Председател: Красимира Чакърова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)
Секретар: Малина Стойчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

Иван Держански, Олена Сирук (Институт за математика и информатика) Между атенуатив и ексцесив: българското въз- и украинското за-

Жанета Златева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“) Типология на дублетността при прилагателните имена (върху материал от „Официалния правописен речник на българския език“, 2012 г.)

Десислава Димитрова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) По въпроса за самостойния статут на партиципиалните форми

Красимира Хаджиева (Югозападен университет „Неофит Рилски“) ​​Категорията „лице“ като съгласувателна категория ‒ глаголна, именна или обща

16:20 – 16:35 Дискусия

16:35 – 16:55

Специална сесия, посветена на 80 години от рождението на проф. д.ф.н. Иван Куцаров

Председател: Петя Бъркалова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)
Секретар: Симеон Стефанов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

Красимира Чакърова, Васил Стаменов (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) Научното наследство на проф. д.ф.н. Иван Куцаров и постиженията на Пловдивската школа по морфология и функционална граматика

16:55 – 17:00

Закриване на Форума