EN
Начало » Новини » ДЕВЕТИ ФОРУМ „БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА“

ДЕВЕТИ ФОРУМ „БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА“

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ и Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките Ви канят да вземете участие в Деветия форум „Българска граматика“ на тема „Учението за частите на речта – традиция и перспективи“.
Форумът ще се проведе на 20 и 21 октомври 2022 г. в зала „Проф. Александър Теодоров-Балан“ на Института за български език при БАН, бул. „Шипченски проход“ № 52 (присъствено и онлайн).

Форумът се посвещава на един от най-големите съвременни български езиковеди – проф. д.ф.н. Иван Костадинов Куцаров.

Темата предполага разглеждане на широк кръг от въпроси, свързани с класически и нови подходи в граматиката: 1) кореспонденция между традиционното деление на части на речта и съвременните постановки; 2) принципи за разделяне на думите по части на речта; 3) класовете думи в морфологията и синтаксиса; 4) класовете думи в дескриптивните, структурните и функционалните граматики.
Основните въпроси на дискусията са:
• Трябва ли частите на речта да се интерпретират само като инструмент за описание и класификация, или могат да се разглеждат като универсални категории?
• Възможно ли е да се установят общи критерии за определяне на класовете думи в различни езици, или категориите са само езиково специфични?
Целта е не (само) да се дадат окончателни отговори, а да се обменят мнения, да се изкажат предположения и да се създаде среда за непосредствен разговор по проблемите на българската граматика.

Всички доклади, изнесени на Форума, ще бъдат публикувани в Приложението към сп. „Български език“.

До 30 април очакваме предварителните Ви заявки за участие във Форума на адрес forum@ibl.bas.bg. Заявките трябва да са в обем до 500 думи и да представят ясно съдържанието на предлагания доклад. Заявките, които отговарят на предложената тематика и са на съответното научно равнище, ще бъдат приети за участие, а авторите им ще бъдат уведомени до 10 май.
Организацията след това ще протече по следния начин:
• до 10 септември: събиране на пълните текстове на докладите;
• до 30 септември: анонимно рецензиране на докладите, уведомяване на авторите и съставяне на програмата;
• до 30 октомври: събиране на окончателните текстове на докладите;
• до 31 декември: публикуване на сборника с доклади от Форума.

Въпроси можете да отправяте на адрес forum@ibl.bas.bg.
От организаторите