EN
Начало » Проекти » Езиково културноисторическо наследство на българите » Духовни ценности и традиционна култура

Духовни ценности и традиционна култура

Секция за етнолингвистика

Срок: 2021 – 2022 г.

Вид на проекта: колективен, международен

Партньори: Институт по славистика „Ян Станислав“ при Словашката академия на науките

Финансиране: Програма „Мобилност“ на Словашката академия на науките

Ръководител: проф. д-р Мария Китанова

Участници: проф. д-р Мария Китанова, доц. д-р Йоанна Кирилова, доц. д-р Калина Мичева-Пейчева; проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова (Секция за история на българския език), проф. д-р Елка Мирчева (Секция за история на българския език), доц. д-р Ваня Мичева (Секция за история на българския език); проф. д-р Петер Женюх (ръководител на проекта от словашка страна), проф. д-р Петер Зубко, доц. д-р Катарина Женюхова, д-р Светлана Шашерина.

Анотация:

Проблематиката, свързана с духовните ценности и традиционната култура, е обект на проучване в новите направления на антропологичната лингвистика от края на 20. и началото на 21. век. Тя заема своето място в публикациите на специалистите от Московската етнолингвистична школа с ръководител Св. Толстая, от Люблинската етнолингвистична школа с ръководител Й. Бартмински, от Софийския център за етнолингвистични изследвания с ръководител М. Китанова и от Словашката етнолингвистична школа с ръководител П. Женюх. Участниците в проекта работят в областта на историческата лингвокултурология и модерната етнолингвистика, като прилагат диахронния и синхронния метод на изследване. Новото и специфичното в проекта е съчетаването на методите за обработка и анализ на материал от средновековни писмени източници и на данни от традиционната култура на българи и словаци. Това прави този проект иновативен и ценен за развитието на българската и словашката наука. Проектът предвижда: изследване на средновековни писмени източници, за да се открият следи от традиционни вярвания; прилагане на теорията за езиковата картина на света и доминиращите в нея концепти и опозиции, които са свързани с ценностите в традиционната култура, към различни по тип исторически и съвременни писмени източници; формиране на научна теория за духовните ценности, като се докажат връзката и взаимните влияния между официалната и традиционната културна парадигма на концептуално и езиково равнище; съпоставка между духовните ценности в българската и словашката писмена и традиционна култура.

Проектът се отнася към тематичното направление на Института за български език „Езиково културноисторическо наследство на българите“.

Форма на представяне на резултатите: тематично свързани студии и статии.

начало