EN
Начало » Конкурси » Текущи » Два конкурса за академичните длъжности „доцент“ и „професор“

Два конкурса за академичните длъжности „доцент“ и „професор“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява два конкурса за заемане на следните академични длъжности: един конкурс за академичната длъжност „професор“ в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език, за нуждите на Секцията за история на българския език; един за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език, за нуждите на Секцията за етнолингвистика, със срокове 2 месеца от обнародването им в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 22 от 15.03.2019 г.